6 Tipov ako dať naj­lepší Pitch!

Michal Tomek / 12. február 2014 / Tools a produktivita

Žijeme vo svete, kde jedno slovo môže zna­me­nať roz­diel medzi úspe­chom a neús­pe­chom.

Správne pit­cho­va­nie tvojho pro­duktu zna­mená v tomto star­tu­po­vom svete všetko. Je tak­mer rov­nako dôle­žité ako samotná tvorba pro­duktu. Ak tí správni hráči (angels, ven­ture inves­tori, …) nepo­cho­pia, o čom tvoj pro­dukt vôbec je, môžeš sa spo­la­hnúť, že to budeš mať s prvými usermi v ostrej pre­vádzke veľmi ťažké.

Musíš byť pri­pra­vený pit­cho­vať svoj pro­dukt kedy­koľ­vek a kde­koľ­vek. Nikdy nevieš, kde môžeš stret­núť tu pravú osobu (inves­tora, žur­na­listu), ktorá môže ovplyv­niť osud tvojho star­tupu.

Veci, na ktoré netreba zabú­dať

Nabu­dúce, keď budeš pit­cho­vať svoj star­tup, určite mysli na tieto tipy:

  1. Vždy maj svoj Ele­va­tor pitch pri­pra­vený. Tak ako sa pri­pra­vu­ješ, keď ideš na dôle­žité stret­nu­tie, buď pri­pra­vený na náhodne stret­nu­tie. Napíš si 30 sekun­dový výstup, ktorý naj­lep­šie vysti­huje tvoj pro­dukt. Opa­kuj, opa­kuj a ešte raz opa­kuj. Len tak sa ho naučíš dobre. Potom aj 30 sekúnd sa ti bude zdať veľa. 
  2. Buď krátky, veľmi krátky a výstižný. Neza­budni, že ľudia, kto­rým pit­chu­ješ, počujú denne stovky takých ako si ty. Dostaň sa rýchlo k pod­state a zaujmi ich.
  3. Využi všetky svoje výhody, ktoré máš v arze­náli na to, aby si ich zau­jal. Odpre­zen­tuj len to, čo ich môže sku­točne zau­jí­mať. Toto nie je moment kedy si môžes dovo­liť byť hanb­livý, väč­ši­nou dosta­neš iba jednu mož­nosť.
  4. Poroz­prá­vaj prí­beh, neza­budni že pro­dukty nie sú fičúry. Pro­dukty sú ste­les­ne­ním potrieb a ino­vá­cií. 30 sekúnd určite nevy­uži na opis tech­nic­kých špe­ci­fi­ká­cii svojho pro­duktu, ale na poroz­prá­va­nie prí­behu o pro­dukte.
  5. Nevá­haj pome­no­vať svoju kon­ku­ren­ciu, ktorá má podobný pro­dukt. Pomôže ti to odlí­šiť seba a svoj pro­dukt od kon­ku­ren­cie, vyz­dvi­hnúť jeho pred­nosti a kon­ku­renčnú výhodu. Pokiaľ robíš na podob­nej apli­ká­cií akou je Snap­chat, neboj sa to pome­no­vať. Títo ľudia neradi počú­vajú omáčky, ktoré nie sú vecné. 
  6. Zane­chaj dojem. Buď vtipný, kre­a­tívny, jed­no­du­cho iný ako všetci ostatní. Pokojne príď na bicykli, kor­ču­liach alebo po rukách. Pod­statné je aby si zapô­so­bil a bol zapa­mä­taný.

A TERAZ JE ČAS ZOBRAŤ PERO DO RUKY A ZAČAŤ PIT­CHO­VAŤ! :)

Pridať komentár (0)