7 naj­lep­ších strá­nok pre fotky zadarmo

Michal Králik: Sketcher.sk / 28. apríla 2015 / Tools a produktivita

Nákup kva­lit­ných foto­gra­fií na sociálne siete, stránky či men­šie pod­ni­ka­nie vedia byť náročné nie­len časovo, ale i finančne. Pozrite si preto týchto 7 strá­nok a kniž­níc, na kto­rých náj­dete obrázky zadarmo a v budúc­nosti určite ušet­ríte.

Mor­gu­e­file

masthead

Na webe Mor­gu­e­file náj­dete veľké množ­stvo foto­gra­fií od rôz­nych auto­rov, ktoré sú úplne free. Výho­dou je, že na stránke náj­dete dobrý vyhľa­dá­vač, ktorý vám pomôže nájsť tie správne obrázky oveľa rých­lej­šie.

Dre­am­stime

dreamstime-logo-idea-7622539

Dre­am­stime ponúka sek­ciu, v kto­rej náj­dete iba obrázky zadarmo. Tie sú dobre dohľa­da­teľné a pomerne často aktu­li­zo­vané. Avšak stránka si vyža­duje vytvo­riť účet, ktorý je však zadarmo.

Fre­e­I­ma­ges

freeimages_logo

Pomerne známe miesto, kde hľa­dať obrázky. Asi jedno za naj­zná­mej­ších, obsa­huje pomerne dobrý výber obráz­kov. Podľa šta­tis­tík obsa­huje 410 541 foto­gra­fií, a nie­ktoré z nich sú naozaj kva­litné.

StockP­ho­tos

Stock Photos free for commercial use by StockPhotos.io

Obsa­huje obrázky vo vyso­kej kva­lite na pou­ží­va­nie hlavne v rámci “high-reso­lu­tion pub­lic domain” a “Cre­a­tive Com­mons” licen­cií. Všetky obrázky na stránke obsa­hujú takisto špe­ci­fi­ká­cie a povo­le­nia od autora, či je možné pou­žiť obrá­zok aj pre komerčné účely.

RGB Stock

rgbstock-pic-small-2_400x400

RGB Stock ponúka širokú paletu fotiek, gra­fík pre ilus­trá­cie, tapety a poza­dia. To všetko zadarmo pre osobné, ale aj komerčné účely.

Pixa­bay

pixabay-logo
Pixa­bay ponúka obrázky zadarmo pub­li­ko­vané pod Cre­a­tive Com­mons. Môžete ich kopí­ro­vať, upra­vo­vať, meniť a pou­ží­vať obrázky aj na komerčné účely.

OpenP­hoto

curated open source photos openphoto.net BETA

Kniž­nica Openp­ho­to­exis­tuje už od roku 1998 a teraz je jedna z naj­väč­ších kolek­cií tohto typu obráz­kov na inter­nete. Na stránke môžeme nájsť jed­no­du­ché a hlavne pre­hľadne zor­ga­ni­zo­vané kate­gó­rie, náhľady a vyhľa­dá­va­nie podľa kľú­čo­vých slov.

Dúfam, že nie­ktoré z týchto kniž­níc využi­jete, zje­no­du­šíte si život a uštre­títe tak aspoň na kávu :).

zdroj: sketcher.sk

Pridať komentár (0)