7 Naj­lep­ších toolov na tvor­bu apli­ká­cií bez prog­ra­mo­va­nia

Lucia Jánošíková / 4. mája 2016 / Lifehacking

Kaž­dý dob­rý biz­nis potre­bu­je “nama­ka­nú” web strán­ku či apli­ká­ciu. Kódo­va­nie je nároč­né a nie kaž­dý prog­ra­mo­va­niu roz­umie. Ak začí­naš pod­ni­kať a prog­ra­mo­vať nevieš, tak si na správ­nom mies­te. Tu náj­deš 7 uži­toč­ných toolov s kto­rý­mi vytvo­ríš app­ku či web bez riad­ku kódu.

V dneš­nej dobe si doká­že nakó­do­vať web strán­ku či apli­ká­ciu už aj bež­ný člo­vek. Pomo­cou onli­ne kur­zov sa doká­že naučiť prog­ra­mo­vať, no nej­de to vždy tak jed­no­du­cho. Noci bez spán­ku a nespo­čet­ný počet hodín strá­ve­ných za moni­to­rom. Kaž­dý začí­na­jú­ci star­tup potre­bu­je v dneš­nej dobe poriad­nu strán­ku a tiež dob­rú apli­ká­ciu.

Prob­lém nastá­va, keď tvoj star­tu­po­vý bud­get neob­sa­hu­je dosta­toč­ný počet cifier na pre­ná­jom tea­mu deve­lo­pe­rov.
Pre­to tu náj­deš 7 skve­lých toolov, kto­ré ti pomô­žu vytvo­riť web, apli­ká­ciu či iné vychy­táv­ky, aj keď prog­ra­mo­vať nevieš. Väč­ši­na toolov fun­gu­je na prin­cí­pe drag and drop. Jed­no­du­cho vkla­dáš pred­na­sta­ve­né fun­kcie do svo­jej strán­ky či apk­ky.

Nástro­je pre tvor­bu web strá­nok :

Ado­be Muse

Ado­be Muse je jed­ným z mojích obľú­be­ných prog­ra­mov na tvor­bu web strá­nok. Veľ­mi user friend­ly a tiež ľah­ko ceno­vo dostup­ný pri roč­nom plá­ne. V Ado­be Muse vytvo­ríš už aj res­pon­zív­ne weby. Nie­kto­ré fun­kcie sú podob­né ako ponú­ka InDe­sign. Do Muse-u doká­žeš pre­niesť pria­mo obráz­ky vytvo­re­né v Ado­be Illu­stra­tor. Výho­dou je, že môžeš s jed­nou licen­ci­ou pra­co­vať na dvoch zaria­de­niach naraz.

maxresdefault (1)
Ten­to prog­ram si stiah­neš a behom pár kli­kov jed­no­du­cho vytvo­ríš čokoľ­vek. Na webe náj­deš veľa strá­nok, kto­ré ponú­ka­jú rôz­ne dopl­n­ky na stia­hnu­tie. Nie­kto­ré ponú­ka­jú rov­no roč­né člen­stvo, kto­ré sa veľa krát opla­tí zakú­piť. Tak­to zís­kaš prí­stup k naj­nov­ším novin­kám ako ani­má­cie, pohy­bu­jú­ce sa objek­ty či stov­kám ďaš­lích wid­ge­tov.

Nie­kto­ré náj­deš dokon­ca dostup­né zadar­mo. Na prvý pohľad pôso­bí ako Pho­tos­hop či Illu­stra­tor. Muse je pova­žo­va­ný za veľ­kú pomoc pre tých, kto­rý kódo­vať neve­dia. Ado­be Muse je ako hra, na kon­ci kto­rej vytvo­ríš vlast­né die­lo

Til­da

Til­da je viac menej onli­ne tool na vytvo­re­nie web strán­ky. Roz­diel opro­ti Ado­be Muse je, že si vybe­rieš šab­ló­nu, kto­rú si upra­víš pod­ľa seba. V Til­da nemáš síce toľ­ko slo­bo­dy, no urči­te doká­žeš web vytvo­riť rých­lo. Tvo­je mož­nos­ti závi­sia od toho, aký tem­pla­te si vybe­rieš, ale doda­toč­ne toho navy­še veľa nepri­dáš. Meniť doká­žeš hlav­ne pís­ma, pozí­cie a far­by. Uspo­ria­da­nie ale zostá­va naďa­lej také, aké si vybe­rieš na začiat­ku.

Cena základ­né­ho per­so­nal balí­ka na mesiac je 15$. Ak na tvo­re­nie web strán­ky nemáš čas a skú­se­nos­ti, tak je ten­to tool vhod­ný prá­ve pre teba.
1-iX79L5a5deYOEpCDmx9gPw

Cloudp­ress

Cloudp­ress je urče­ný hlav­ne pre fanú­ši­kov WordP­res­su. Je zalo­že­ný rov­na­ko ako pre­doš­lé tooly na výbe­re šab­ló­ny, kto­rú si doká­žeš upra­viť pod­ľa potre­by. Ponú­ka viac slo­bo­dy pri tvor­be for­mou drag and drog. Z boč­né­ho pane­lu pre­su­nieš veci pria­mo tam, kde ich chceš mať. Obsah si môžeš pris­pô­so­biť a res­pon­zív­nosť nie je prob­lém.

Zau­jí­ma­vý je aj pre tých, kto­rý už majú s WordP­res­som skú­se­nosť. Ja osob­ne šab­ló­no­vým fanú­ši­kom nie som, ale Cloudp­ress urči­te pote­ší začia­toč­ní­kov. Cena jed­nej webo­vej strán­ky for­mou jed­no­rá­zo­vej plat­by ťa vyj­de 59,99$. Môžeš si však zvo­liť plán, kto­rý začí­na od 11,99$ na mesiac.

Webf­low 3D Trans­forms

56216e1cb72b9857274df5a7_webflow-banner-green-copy@2x
Urči­te veľ­mi uži­toč­ný tool pre vývoj viac ako jed­no­du­ché­ho vzhľa­du. Vo Webf­low doká­žeš vytvá­rať rôz­ne ani­má­cie a pohy­by v rôz­nych polo­hách. Už len náv­šte­va domov­skej strán­ky ti napo­vie, čo všet­ko ten­to tool doká­že. No nepo­nú­ka len tvor­bu ani­má­cií. Môžeš vytvo­riť rov­no celú webo­vú strán­ku. Ponú­ka tiež hoto­vé šab­ló­ny, kto­ré si môžeš zakú­piť.

Vývoj apli­ká­cií :

Bubb­le

Cie­ľom Bubb­le je zjed­no­du­šiť vytvá­ra­nie apli­ká­cii, kde nebu­de potreb­né kódy písať. Drag and drop štý­lom si jed­no­du­cho pre­ne­sieš potreb­né func­kie pria­mo do tvo­jej app­ky. Umož­ní ľah­ko pri­dá­vať prv­ky strán­ky, ako sú : text, videá, mapy, iko­ny, obráz­ky, tla­čid­lá a ďal­šie. Môžeš si tiež apli­ká­ciu pris­pô­so­biť. Upra­viť far­by, pís­ma, iko­ny. Dokon­ca môžeš pris­pô­so­biť far­bu rôz­nych prv­kov v závis­los­ti na tom čo sa v tvo­jej apli­ká­cii deje.

new_design

Môžeš si defi­no­vať vlast­né dáto­vé štruk­tú­ry. Vytvo­riť si vlast­nú logi­ku. Umož­ní pou­ží­va­te­ľom nahrá­vať vlast­ný obsah . Bubb­le si môžeš pre­po­jiť s rôz­ny­mi popu­lár­ny­mi služ­ba­mi ako Mail­Chimp ( auto­ma­tic­ký odber pou­ží­va­te­ľom pomo­cou emai­lu.) Tiež so služ­bou Mixpa­nel, kto­rou môžeš sle­do­vať akti­vi­tu pou­ží­va­te­ľov. Bubb­le je fan­tas­tic­ký nástroj, kto­rý je aj voľ­ne dostup­ný. Cena sa odví­ja od ras­tu pou­ží­va­te­ľov.

Pixa­te

pixate-tip-9

Pixa­te je skve­lý nástroj ako vytvo­riť pro­to­typ apli­ká­cie, kto­rá obsa­hu­je natív­ny kód. Tak­to si môžeš vyskú­šať vytvo­riť app­ku, kto­rá by bola vytvo­re­ná pre aké­koľ­vek zaria­de­nie. Môžeš pri­dá­vať inte­rak­cie a ani­má­cie jed­no­du­chým klik­nu­tím. Dizaj­né­ri ten­to tool milu­jú. Hlav­ne pre­to, že si doká­žu ľah­ko ove­riť svo­je nápa­dy bez vývo­ja apli­ká­cie zame­ra­nej na urči­té zaria­de­nie. Tak­to sa zme­ní spô­sob,akým sú dnes pro­to­ty­py tes­to­va­né. Je veľ­mi odpo­rú­ča­ný naj­mä pre pou­ží­va­te­ľov, kto­rí plá­nu­jú apli­ká­ciu vytvo­riť ale­bo opti­ma­li­zo­vať.

3.Treeline

1-cI2-SRvnyGPJHl8TygZROw

Tre­e­li­ne zatiaľ ofi­ciál­ne vypus­te­ný nebol. No urči­te sa máme na čo tešiť.

Malá ukáž­ka toho, čo ten­to skve­lý tool doká­že:

 • Odo­sie­lať požia­dav­ky HTTP
  • Šif­ro­vať ale­bo porov­nať hes­lá
  • Pra­co­vať s Javasc­ript
  • Prí­stup k Elas­tic­Se­arch API Node.js
  • Komi­nu­ko­vať s You­tu­be API a zís­kať naprí­klad vie­ws
  • Komu­ni­ko­vať so Stri­pe API pri pla­te­ní kre­dit­nou kar­tou
  • Komu­ni­ko­vať s Face­bo­okom na ove­re­nie dát či zís­ka­nie dát z pro­fi­lu

a mno­hé iné..

Som si istá, že sa vývoj apli­ká­cii čosko­ro zme­ní. Vní­ma­nie a prá­ca sa rok­mi trans­for­mu­je. Veľa vecí sa postup­ne auto­ma­ti­zu­je. To, čo bolo kedy­si nemož­né, bude dnes ľah­ko dostup­né a ovlá­da­teľ­né. Spo­loč­nos­ti ponú­ka­jú viac mož­nos­tí a nástro­jov a dokon­ca celé balí­ky pre jed­no­du­chý štart na trhu.

Ľudia chcú viac času a pre­to sa dni kódo­va­nia menia na hodi­ny a minú­ty vkla­da­nia obsa­hu jed­ným kli­kom. Kaž­do­pád­ne výho­du má ten, čo kódy pozná. Pre­to­že si chy­bu v kóde doká­žeš opra­viť aj sám. Nie­kto­ré veci sa bez prog­ra­mo­va­nia jed­no­du­cho neza­obí­du. Je už len na tebe, kto­rou ces­tou za úspe­chom sa vydáš ty.

Zdroj: Pro­duct Hunt, medium.com, zdroj foto­gra­fií: Pro­duct Hunt, zdroj titul­nej foto­gra­fie: instructables.com

Pridať komentár (0)