7 Naj­lep­ších toolov na tvorbu apli­ká­cií bez prog­ra­mo­va­nia

Lucia Jánošíková / 4. mája 2016 / Tools a produktivita

Každý dobrý biz­nis potre­buje “nama­kanú” web stránku či apli­ká­ciu. Kódo­va­nie je náročné a nie každý prog­ra­mo­va­niu roz­umie. Ak začí­naš pod­ni­kať a prog­ra­mo­vať nevieš, tak si na správ­nom mieste. Tu náj­deš 7 uži­toč­ných toolov s kto­rými vytvo­ríš appku či web bez riadku kódu.

V dneš­nej dobe si dokáže nakó­do­vať web stránku či apli­ká­ciu už aj bežný človek. Pomo­cou online kur­zov sa dokáže naučiť prog­ra­mo­vať, no nejde to vždy tak jed­no­du­cho. Noci bez spánku a nespo­četný počet hodín strá­ve­ných za moni­to­rom. Každý začí­na­júci star­tup potre­buje v dneš­nej dobe poriadnu stránku a tiež dobrú apli­ká­ciu.

Prob­lém nastáva, keď tvoj star­tu­pový bud­get neob­sa­huje dosta­točný počet cifier na pre­ná­jom teamu deve­lo­pe­rov.
Preto tu náj­deš 7 skve­lých toolov, ktoré ti pomôžu vytvo­riť web, apli­ká­ciu či iné vychy­távky, aj keď prog­ra­mo­vať nevieš. Väč­šina toolov fun­guje na prin­cípe drag and drop. Jed­no­du­cho vkla­dáš pred­na­sta­vené fun­kcie do svo­jej stránky či apkky.

Nástroje pre tvorbu web strá­nok :

Adobe Muse

Adobe Muse je jed­ným z mojích obľú­be­ných prog­ra­mov na tvorbu web strá­nok. Veľmi user friendly a tiež ľahko cenovo dostupný pri roč­nom pláne. V Adobe Muse vytvo­ríš už aj res­pon­zívne weby. Nie­ktoré fun­kcie sú podobné ako ponúka InDe­sign. Do Muse–u doká­žeš pre­niesť priamo obrázky vytvo­rené v Adobe Illu­stra­tor. Výho­dou je, že môžeš s jed­nou licen­ciou pra­co­vať na dvoch zaria­de­niach naraz.

maxresdefault (1)
Tento prog­ram si stiah­neš a behom pár kli­kov jed­no­du­cho vytvo­ríš čokoľ­vek. Na webe náj­deš veľa strá­nok, ktoré ponú­kajú rôzne dopl­nky na stia­hnu­tie. Nie­ktoré ponú­kajú rovno ročné člen­stvo, ktoré sa veľa krát oplatí zakú­piť. Takto zís­kaš prí­stup k naj­nov­ším novin­kám ako ani­má­cie, pohy­bu­júce sa objekty či stov­kám ďaš­lích wid­ge­tov.

Nie­ktoré náj­deš dokonca dostupné zadarmo. Na prvý pohľad pôsobí ako Pho­tos­hop či Illu­stra­tor. Muse je pova­žo­vaný za veľkú pomoc pre tých, ktorý kódo­vať neve­dia. Adobe Muse je ako hra, na konci kto­rej vytvo­ríš vlastné dielo

Tilda

Tilda je viac menej online tool na vytvo­re­nie web stránky. Roz­diel oproti Adobe Muse je, že si vybe­rieš šab­lónu, ktorú si upra­víš podľa seba. V Tilda nemáš síce toľko slo­body, no určite doká­žeš web vytvo­riť rýchlo. Tvoje mož­nosti závi­sia od toho, aký tem­plate si vybe­rieš, ale doda­točne toho navyše veľa nepri­dáš. Meniť doká­žeš hlavne písma, pozí­cie a farby. Uspo­ria­da­nie ale zostáva naďa­lej také, aké si vybe­rieš na začiatku.

Cena základ­ného per­so­nal balíka na mesiac je 15$. Ak na tvo­re­nie web stránky nemáš čas a skú­se­nosti, tak je tento tool vhodný práve pre teba.
1-iX79L5a5deYOEpCDmx9gPw

Cloudp­ress

Cloudp­ress je určený hlavne pre fanú­ši­kov WordP­ressu. Je zalo­žený rov­nako ako pre­došlé tooly na výbere šab­lóny, ktorú si doká­žeš upra­viť podľa potreby. Ponúka viac slo­body pri tvorbe for­mou drag and drog. Z boč­ného panelu pre­su­nieš veci priamo tam, kde ich chceš mať. Obsah si môžeš pris­pô­so­biť a res­pon­zív­nosť nie je prob­lém.

Zau­jí­mavý je aj pre tých, ktorý už majú s WordP­res­som skú­se­nosť. Ja osobne šab­ló­no­vým fanú­ši­kom nie som, ale Cloudp­ress určite poteší začia­toč­ní­kov. Cena jed­nej webo­vej stránky for­mou jed­no­rá­zo­vej platby ťa vyjde 59,99$. Môžeš si však zvo­liť plán, ktorý začína od 11,99$ na mesiac.

Webf­low 3D Trans­forms

56216e1cb72b9857274df5a7_webflow-banner-green-copy@2x
Určite veľmi uži­točný tool pre vývoj viac ako jed­no­du­chého vzhľadu. Vo Webf­low doká­žeš vytvá­rať rôzne ani­má­cie a pohyby v rôz­nych polo­hách. Už len náv­števa domov­skej stránky ti napo­vie, čo všetko tento tool dokáže. No nepo­núka len tvorbu ani­má­cií. Môžeš vytvo­riť rovno celú webovú stránku. Ponúka tiež hotové šab­lóny, ktoré si môžeš zakú­piť.

Vývoj apli­ká­cií :

Bubble

Cie­ľom Bubble je zjed­no­du­šiť vytvá­ra­nie apli­ká­cii, kde nebude potrebné kódy písať. Drag and drop štý­lom si jed­no­du­cho pre­ne­sieš potrebné func­kie priamo do tvo­jej appky. Umožní ľahko pri­dá­vať prvky stránky, ako sú : text, videá, mapy, ikony, obrázky, tla­čidlá a ďal­šie. Môžeš si tiež apli­ká­ciu pris­pô­so­biť. Upra­viť farby, písma, ikony. Dokonca môžeš pris­pô­so­biť farbu rôz­nych prv­kov v závis­losti na tom čo sa v tvo­jej apli­ká­cii deje.

new_design

Môžeš si defi­no­vať vlastné dátové štruk­túry. Vytvo­riť si vlastnú logiku. Umožní pou­ží­va­te­ľom nahrá­vať vlastný obsah . Bubble si môžeš pre­po­jiť s rôz­nymi popu­lár­nymi služ­bami ako Mail­Chimp ( auto­ma­tický odber pou­ží­va­te­ľom pomo­cou emailu.) Tiež so služ­bou Mixpa­nel, kto­rou môžeš sle­do­vať akti­vitu pou­ží­va­te­ľov. Bubble je fan­tas­tický nástroj, ktorý je aj voľne dostupný. Cena sa odvíja od rastu pou­ží­va­te­ľov.

Pixate

pixate-tip-9

Pixate je skvelý nástroj ako vytvo­riť pro­to­typ apli­ká­cie, ktorá obsa­huje natívny kód. Takto si môžeš vyskú­šať vytvo­riť appku, ktorá by bola vytvo­rená pre aké­koľ­vek zaria­de­nie. Môžeš pri­dá­vať inte­rak­cie a ani­má­cie jed­no­du­chým klik­nu­tím. Dizaj­néri tento tool milujú. Hlavne preto, že si dokážu ľahko ove­riť svoje nápady bez vývoja apli­ká­cie zame­ra­nej na určité zaria­de­nie. Takto sa zmení spô­sob,akým sú dnes pro­to­typy tes­to­vané. Je veľmi odpo­rú­čaný najmä pre pou­ží­va­te­ľov, ktorí plá­nujú apli­ká­ciu vytvo­riť alebo opti­ma­li­zo­vať.

3.Treeline

1-cI2-SRvnyGPJHl8TygZROw

Tre­e­line zatiaľ ofi­ciálne vypus­tený nebol. No určite sa máme na čo tešiť.

Malá ukážka toho, čo tento skvelý tool dokáže:

 • Odo­sie­lať požia­davky HTTP
  • Šif­ro­vať alebo porov­nať heslá
  • Pra­co­vať s Javasc­ript
  • Prí­stup k Elas­tic­Se­arch API Node.js
  • Komi­nu­ko­vať s You­tube API a zís­kať naprí­klad views
  • Komu­ni­ko­vať so Stripe API pri pla­tení kre­dit­nou kar­tou
  • Komu­ni­ko­vať s Face­bo­okom na ove­re­nie dát či zís­ka­nie dát z pro­filu

a mnohé iné..

Som si istá, že sa vývoj apli­ká­cii čoskoro zmení. Vní­ma­nie a práca sa rokmi trans­for­muje. Veľa vecí sa postupne auto­ma­ti­zuje. To, čo bolo kedysi nemožné, bude dnes ľahko dostupné a ovlá­da­teľné. Spo­loč­nosti ponú­kajú viac mož­ností a nástro­jov a dokonca celé balíky pre jed­no­du­chý štart na trhu.

Ľudia chcú viac času a preto sa dni kódo­va­nia menia na hodiny a minúty vkla­da­nia obsahu jed­ným kli­kom. Kaž­do­pádne výhodu má ten, čo kódy pozná. Pre­tože si chybu v kóde doká­žeš opra­viť aj sám. Nie­ktoré veci sa bez prog­ra­mo­va­nia jed­no­du­cho neza­obídu. Je už len na tebe, kto­rou ces­tou za úspe­chom sa vydáš ty.

Zdroj: Pro­duct Hunt, medium.com, zdroj foto­gra­fií: Pro­duct Hunt, zdroj titul­nej foto­gra­fie: instructables.com

Pridať komentár (0)