7 naj­väč­ších ozná­mení Mic­ro­softu na E3 2016

Rudolf Nečas / 14. júna 2016 / Business

Kto by pred tromi rokmi čakal, že naj­väč­šou novin­kou od Mic­ro­softu z akcie E3 2016 bude nie jedna nová kon­zola, ale rovno dve nové kon­zoly.

Xbox One S a Pro­ject Scor­pio boli tým naj­väč­ším na E3, ktorý pod­čiar­kol nový smer Mic­ro­softu — cie­ľa­ve­domý posun od zame­ra­nia na zábavu a médiá k video­h­rám. Mic­ro­soft si pred­sta­vuje budúc­nosť, v kto­rej môžu byť Xbox hry hrané na kon­zo­lách, počí­ta­čoch, mobil­ných zaria­de­niach, alebo čom­koľ­vek inom, čo sa objaví v budúc­nosti. Vízia Mic­ro­softu pre budúc­nosť hier je tak veľká, že je tak­mer ľahké pre­hliad­nuť hry vyrá­bané v súčas­nosti. Spo­loč­nosť poskytla bliž­šie pohľady na rad vyhlá­se­ných titu­lov — Recore, Halo Wars 2 a Gears of War 4 — a ofi­ciálne ozná­mila pokra­čo­va­nia pre State of Decay a Forza Hori­zon.

Mic­ro­soft v nasle­du­jú­cich dvoch rokoch vydá dve nové kon­zoly: Xbox One S a Pro­ject Scor­pio

Mic­ro­soft vypá­lil prvý výstrel v novom druhu kon­zo­lo­vej vojny. Oča­káva sa, že Sony v blíz­kej budúc­nosti oznámi aktu­ali­zo­vané, sil­nej­šie Pla­y­Sta­tion 4, ale dnes ráno Mic­ro­soft odha­lil svoj vlastný plán. Alebo by bolo lep­šie pove­dať plány?

Xbox One S bude k dis­po­zí­cii tento rok v auguste a je tra­dič­ným zlep­še­ním her­nej kon­zoly upro­stred jej život­ného cyklu: tenší a menší, s väč­ším hard­dis­kom, pek­ným lakom, a hrs­ťou drob­ných vnú­tor­ných vylep­šení. Ale na jeseň 2017 Mic­ro­soft vydá niečo iné. Nazvaná Pro­ject Scor­pio, bude nová kon­zola schopná zobra­zo­vať hry v 4k roz­lí­šení a spro­stred­kú­vať zážitky vo vir­tu­ál­nej rea­lite. Ale na roz­diel od úplne novej kon­zoly bude Pro­ject Scor­pio začiat­kom ini­cia­tívy Mic­ro­softu pre­dĺžiť životný cyk­lus kon­zoly — alebo aspoň jej hier — na neur­čito. V tejto teore­tic­kej budúc­nosti Mic­ro­soft síce bude vydá­vať nový a lepší hard­vér, ale staré Xbox One hry budú na ňom stále pod­po­ro­vané.

Xbox Play Any­where chce, aby si sa hral kde­koľ­vek

Väč­šinu nastá­va­jú­cich hier vyvi­nu­tých alebo zve­rej­ne­ných Mic­ro­sof­tom bude možné hrať na Xbox One aj Win­dows 10. Takže ak si kúpiš hru na Xbox One, budeš ju môcť hrať na PC. Môžeš ju začať na počí­tači s Win­do­wsom a dokon­čiť ju v obý­vačke na Xbox One. Recore, Forza Hori­zon 3 a Halo Wars 2 budú jedny z prvých titu­lov využí­va­jú­cich túto funkč­nosť.

Pre­zi­dent Xboxu, Phil Spen­cer porov­náva túto vša­dep­rí­tom­nosť s Netf­li­xom. Naj­väč­šou ambí­ciou je, že jed­ného dňa budú Mic­ro­soft hry k dis­po­zí­cii všade tam, kde by sme ich chceli: na počí­tači, smart­fóne, telke, VR head­sete, alebo hoci­ja­kej tech­no­ló­gií, ktorá sa objaví v tomto desať­ročí.

4e1c3dfed2aa0756871e1b0d397b5

foto: alvinet.com

Xbox Live dostal “kluby”

Kluby” sú per­zis­tentné sku­piny pria­te­ľov z Xbox Live, ktoré exis­tujú aj mimo Xbox One. Namiesto vytvá­ra­nia novej sku­pinky pri kaž­dej hre je klub v pod­state hla­sový a tex­tový chat, do kto­rého môžeš vstú­piť alebo z neho vystú­piť podľa ľubo­vôle. Tex­tový chat sa neob­me­dzuje iba na kon­zolu, bude k dis­po­zí­cii na PC a tiež v mobil­nej apli­ká­cií Xbox Live.

State of Decay 2 exis­tuje, je väčší, krajší a má mul­tip­la­yer

Vysoko ambi­ci­ózny State of Decay vždy vyze­ral, ako len test pre veľ­ko­roz­poč­tové pokra­čo­va­nie. Teraz máme prvý pohľad na krok do toho, čo zdá sa roz­múti vody. State of Decay 2 spája vyma­kanú gra­fiku s mul­tip­la­y­erom.

Recore stále exis­tuje

V minu­lom roku Mic­ro­soft krát­kym cine­ma­tic­kým trai­le­rom ozná­mil Recore. A potom už nič. Žiadne scre­ens­hoty. Žiadny gamep­lay. Proste nič. Zdá sa však, že tvor­co­via hry toho počas mediál­neho výpadku stihli naozaj veľa. Sčasti vyvi­nutý ľudmi, ktorí aktu­ali­zo­vali Met­roid pre Nin­tendo, Recore vyzerá, že má podobnú atmo­sféru “pre­skú­maj svet, nájdi nové nástroje, odhaľ tajom­stvá.”

Forza Hori­zon 3 a Gears of War 4 lákajú fanú­ši­kov

Pre Gears of War 4 Mic­ro­soft najal dlho­roč­ného pro­du­centa séria, Roda Fer­gus­sona. Výsled­kom tohto roz­hod­nu­tia je hra Gears of War, ktorá vyzerá že zapadne do série, určite viac než Gears of War: Jud­ge­ment z roku 2013.

Forza Hori­zon 3 tiež vyzerá ako ambi­ci­ózne, pes­tré pokra­čo­va­nie série, ktorá sa v tichosti stala jed­ným z naj­lep­ších zážit­kov na Xbox One.

Halo Wars 2 beta je odo dnes hra­teľná

Halo Wars 2 bude vydané až vo feb­ru­ári 2017, ale Mic­ro­soft ozná­mil, že beta začína dnes. Ide o súčasť nového trendu, v kto­rom vyda­va­te­lia dávajú fanú­ši­kom niečo vyskú­šať ihneď, počas toho ako čakajú, aby sa sľuby z E3 počas najb­liž­ších mesia­cov alebo rokov stali rea­li­tou.

zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: blogs.windows.com

Pridať komentár (0)