7 naj­väč­ších ozná­me­ní Mic­ro­sof­tu na E3 2016

Rudolf Nečas / 14. júna 2016 / Business

Kto by pred tro­mi rok­mi čakal, že naj­väč­šou novin­kou od Mic­ro­sof­tu z akcie E3 2016 bude nie jed­na nová kon­zo­la, ale rov­no dve nové kon­zo­ly.

Xbox One S a Pro­ject Scor­pio boli tým naj­väč­ším na E3, kto­rý pod­čiar­kol nový smer Mic­ro­sof­tu — cie­ľa­ve­do­mý posun od zame­ra­nia na zába­vu a médiá k video­h­rám. Mic­ro­soft si pred­sta­vu­je budúc­nosť, v kto­rej môžu byť Xbox hry hra­né na kon­zo­lách, počí­ta­čoch, mobil­ných zaria­de­niach, ale­bo čom­koľ­vek inom, čo sa obja­ví v budúc­nos­ti. Vízia Mic­ro­sof­tu pre budúc­nosť hier je tak veľ­ká, že je tak­mer ľah­ké pre­hliad­nuť hry vyrá­ba­né v súčas­nos­ti. Spo­loč­nosť poskyt­la bliž­šie pohľa­dy na rad vyhlá­se­ných titu­lov — Reco­re, Halo Wars 2 a Gears of War 4 — a ofi­ciál­ne ozná­mi­la pokra­čo­va­nia pre Sta­te of Decay a For­za Hori­zon.

Mic­ro­soft v nasle­du­jú­cich dvoch rokoch vydá dve nové kon­zo­ly: Xbox One S a Pro­ject Scor­pio

Mic­ro­soft vypá­lil prvý výstrel v novom dru­hu kon­zo­lo­vej voj­ny. Oča­ká­va sa, že Sony v blíz­kej budúc­nos­ti ozná­mi aktu­ali­zo­va­né, sil­nej­šie Pla­y­Sta­ti­on 4, ale dnes ráno Mic­ro­soft odha­lil svoj vlast­ný plán. Ale­bo by bolo lep­šie pove­dať plá­ny?

Xbox One S bude k dis­po­zí­cii ten­to rok v augus­te a je tra­dič­ným zlep­še­ním her­nej kon­zo­ly upro­stred jej život­né­ho cyk­lu: ten­ší a men­ší, s väč­ším hard­dis­kom, pek­ným lakom, a hrs­ťou drob­ných vnú­tor­ných vylep­še­ní. Ale na jeseň 2017 Mic­ro­soft vydá nie­čo iné. Nazva­ná Pro­ject Scor­pio, bude nová kon­zo­la schop­ná zobra­zo­vať hry v 4k roz­lí­še­ní a spro­stred­kú­vať zážit­ky vo vir­tu­ál­nej rea­li­te. Ale na roz­diel od úpl­ne novej kon­zo­ly bude Pro­ject Scor­pio začiat­kom ini­cia­tí­vy Mic­ro­sof­tu pre­dĺžiť život­ný cyk­lus kon­zo­ly — ale­bo aspoň jej hier — na neur­či­to. V tej­to teore­tic­kej budúc­nos­ti Mic­ro­soft síce bude vydá­vať nový a lep­ší hard­vér, ale sta­ré Xbox One hry budú na ňom stá­le pod­po­ro­va­né.

Xbox Play Any­whe­re chce, aby si sa hral kde­koľ­vek

Väč­ši­nu nastá­va­jú­cich hier vyvi­nu­tých ale­bo zve­rej­ne­ných Mic­ro­sof­tom bude mož­né hrať na Xbox One aj Win­do­ws 10. Tak­že ak si kúpiš hru na Xbox One, budeš ju môcť hrať na PC. Môžeš ju začať na počí­ta­či s Win­do­wsom a dokon­čiť ju v obý­vač­ke na Xbox One. Reco­re, For­za Hori­zon 3 a Halo Wars 2 budú jed­ny z prvých titu­lov využí­va­jú­cich túto funkč­nosť.

Pre­zi­dent Xbo­xu, Phil Spen­cer porov­ná­va túto vša­dep­rí­tom­nosť s Netf­li­xom. Naj­väč­šou ambí­ci­ou je, že jed­né­ho dňa budú Mic­ro­soft hry k dis­po­zí­cii vša­de tam, kde by sme ich chce­li: na počí­ta­či, smart­fó­ne, tel­ke, VR head­se­te, ale­bo hoci­ja­kej tech­no­ló­gií, kto­rá sa obja­ví v tom­to desať­ro­čí.

4e1c3dfed2aa0756871e1b0d397b5

foto: alvinet.com

Xbox Live dostal “klu­by”

Klu­by” sú per­zis­tent­né sku­pi­ny pria­te­ľov z Xbox Live, kto­ré exis­tu­jú aj mimo Xbox One. Namies­to vytvá­ra­nia novej sku­pin­ky pri kaž­dej hre je klub v pod­sta­te hla­so­vý a tex­to­vý chat, do kto­ré­ho môžeš vstú­piť ale­bo z neho vystú­piť pod­ľa ľubo­vô­le. Tex­to­vý chat sa neob­me­dzu­je iba na kon­zo­lu, bude k dis­po­zí­cii na PC a tiež v mobil­nej apli­ká­cií Xbox Live.

Sta­te of Decay 2 exis­tu­je, je väč­ší, kraj­ší a má mul­tip­la­y­er

Vyso­ko ambi­ci­óz­ny Sta­te of Decay vždy vyze­ral, ako len test pre veľ­ko­roz­poč­to­vé pokra­čo­va­nie. Teraz máme prvý pohľad na krok do toho, čo zdá sa roz­mú­ti vody. Sta­te of Decay 2 spá­ja vyma­ka­nú gra­fi­ku s mul­tip­la­y­erom.

Reco­re stá­le exis­tu­je

V minu­lom roku Mic­ro­soft krát­kym cine­ma­tic­kým trai­le­rom ozná­mil Reco­re. A potom už nič. Žiad­ne scre­ens­ho­ty. Žiad­ny gamep­lay. Pros­te nič. Zdá sa však, že tvor­co­via hry toho počas mediál­ne­ho výpad­ku stih­li naozaj veľa. Sčas­ti vyvi­nu­tý ľud­mi, kto­rí aktu­ali­zo­va­li Met­ro­id pre Nin­ten­do, Reco­re vyze­rá, že má podob­nú atmo­sfé­ru “pre­skú­maj svet, náj­di nové nástro­je, odhaľ tajom­stvá.”

For­za Hori­zon 3 a Gears of War 4 láka­jú fanú­ši­kov

Pre Gears of War 4 Mic­ro­soft najal dlho­roč­né­ho pro­du­cen­ta séria, Roda Fer­gus­so­na. Výsled­kom toh­to roz­hod­nu­tia je hra Gears of War, kto­rá vyze­rá že zapad­ne do série, urči­te viac než Gears of War: Jud­ge­ment z roku 2013.

For­za Hori­zon 3 tiež vyze­rá ako ambi­ci­óz­ne, pes­tré pokra­čo­va­nie série, kto­rá sa v tichos­ti sta­la jed­ným z naj­lep­ších zážit­kov na Xbox One.

Halo Wars 2 beta je odo dnes hra­teľ­ná

Halo Wars 2 bude vyda­né až vo feb­ru­ári 2017, ale Mic­ro­soft ozná­mil, že beta začí­na dnes. Ide o súčasť nové­ho tren­du, v kto­rom vyda­va­te­lia dáva­jú fanú­ši­kom nie­čo vyskú­šať ihneď, počas toho ako čaka­jú, aby sa sľu­by z E3 počas najb­liž­ších mesia­cov ale­bo rokov sta­li rea­li­tou.

zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: blogs.windows.com

Pridať komentár (0)