7 nástro­jov, vďa­ka kto­rým ovlád­neš sociál­ne sie­te

Nikola Brehová / 27. júla 2016 / Lifehacking

Sociál­ne médiá sú feno­mén, kto­ré­mu sa pri pod­ni­ka­ní nevyh­neš. Potre­bu­ješ ich teda ovlá­dať v osob­nom aj pro­fe­si­onál­nom živo­te. Nauč sa skro­tiť ich pomo­cou nasle­du­jú­cich nástro­jov.

Zis­tíš, ako sa robia popu­lár­ne GIF-ká, ako rých­lo zme­niť veľ­kosť fotiek či pre­me­niť fot­ku na ume­lec­ké die­lo.

Moti­on Stills — Zmeň fot­ky na priam filo­mo­vé GIF-ká

Ide o pilot­ný pro­jekt Goog­lu. Môžeš oži­viť svo­je App­le Live fot­ky, vytvo­riť z nich GIF-ká, ani­mo­va­né kli­py ale­bo krát­ky film. Je to super nástroj, kto­rý ti dovo­lí vyhrať sa s fot­ka­mi, avšak je dostup­ný len pre iOS.

stills

Pri­sma – Urob z fotiek ume­lec­ké die­lo

Pred­stav si Ins­ta­gram fil­tre, ale o 1000-krát lep­šie a máš Pri­smu. K fot­ke si vybe­rieš kon­krét­ny ume­lec­ký štýl a máš hoto­vo. Skús skom­bi­no­vať Snap­chat fil­ter a Pri­smu a zís­kaš obrá­zok kto­rý vyze­rá ako ume­lec­ký kúsok. Pri­sma je veľ­mi sľub­ný nástroj, roz­hod­ne sa opla­tí vyskú­šať.

prisma_main

Link­mo­ji – Vytvor si URl z emo­ji

Už nemu­síš mať nud­nú URL adre­su. Roz­lúč sa s ňou. Pri­le­píš link a vysko­čí ti krát­ka URL adre­sa vytvo­re­ná z emo­ji. Tre­ba vyskú­šať, mož­no ťa to oslo­ví.

linkmoji

Gip­hy Cap­tu­re – Zmeň si čokoľ­vek na plo­che na GIF-ko

Ten­to nástroj ti dovo­ľu­je zme­niť čokoľ­vek na plo­che na GIF-ko. Naj­skôr vlož link videa ale­bo nahraj svo­je video. Môžeš pri­dať titul­ky, nad­pis, ani­mo­va­ný text, nálep­ky či fil­ter. Okrem toho máš mož­nosť nasta­viť si rých­losť. Gip­hy Cap­tu­re využi­ješ naprí­klad pri tvor­be GIF-ka z live videa.

giphy

Clou­dApp 3.0 – Obra­zov­ka na clou­de

Ten­to nástroj sa podo­bá na Gip­hy Cap­tu­re, no odli­šu­je sa fun­kci­ona­li­tou. Môžeš nahrá­vať video z web­ka­me­ry, nahrá­vať obra­zov­ku, komen­to­vať, pri­dať vysvet­liv­ku a zdie­ľať výsle­dok. Je to ide­ál­ny nástroj pre ľudí, kto­rí čas­to zdie­ľa­jú a posie­la­jú odfo­te­né obra­zov­ky či videá.

cloud

GIF Toas­ter for iOS – Naj­pok­ro­či­lej­ší kon­ven­tor fotiek a videí

GIF Toas­ter ti umož­ňu­je kon­ver­to­vať fot­ky, videá na ani­mo­va­né GIF-ká. Vyber si fot­ku ale­bo video, urči si nasta­ve­nia a kon­ver­tuj jed­ným kli­kom. Tvor­ba vtip­ných postov pre Ins­tan­gram ale­bo Twit­ter nebo­la nikdy taká jed­no­du­chá.

gif toaster

Lands­ca­pe by Sprout Social – Inte­rak­tív­ny nástroj na úpra­vu fotiek 

Vďa­ka Lands­ca­pe ti budú sedieť veľ­kos­ti fotiek pre Face­bo­ok, Twit­ter a ostat­né sociál­ne médiá. Budeš jed­no­du­cho opti­ma­li­zo­vať sociál­ne médiá, posty či kam­pa­ne.

land

zdroj: medium.com/ProductHunt, zdroj titul­nej foto: aokmarketing.com, zdroj foto­gra­fií: medium.com

Pridať komentár (0)