7 nástro­jov, vďaka kto­rým ovlád­neš sociálne siete

Nikola Brehová / 27. júla 2016 / Tools a produktivita

Sociálne médiá sú feno­mén, kto­rému sa pri pod­ni­kaní nevyh­neš. Potre­bu­ješ ich teda ovlá­dať v osob­nom aj pro­fe­si­onál­nom živote. Nauč sa skro­tiť ich pomo­cou nasle­du­jú­cich nástro­jov.

Zis­tíš, ako sa robia popu­lárne GIF-ká, ako rýchlo zme­niť veľ­kosť fotiek či pre­me­niť fotku na ume­lecké dielo.

Motion Stills — Zmeň fotky na priam filo­mové GIF-ká

Ide o pilotný pro­jekt Googlu. Môžeš oži­viť svoje Apple Live fotky, vytvo­riť z nich GIF-ká, ani­mo­vané klipy alebo krátky film. Je to super nástroj, ktorý ti dovolí vyhrať sa s fot­kami, avšak je dostupný len pre iOS.

stills

Pri­sma – Urob z fotiek ume­lecké dielo

Pred­stav si Ins­ta­gram fil­tre, ale o 1000-krát lep­šie a máš Pri­smu. K fotke si vybe­rieš kon­krétny ume­lecký štýl a máš hotovo. Skús skom­bi­no­vať Snap­chat fil­ter a Pri­smu a zís­kaš obrá­zok ktorý vyzerá ako ume­lecký kúsok. Pri­sma je veľmi sľubný nástroj, roz­hodne sa oplatí vyskú­šať.

prisma_main

Link­moji – Vytvor si URl z emoji

Už nemu­síš mať nudnú URL adresu. Roz­lúč sa s ňou. Pri­le­píš link a vyskočí ti krátka URL adresa vytvo­rená z emoji. Treba vyskú­šať, možno ťa to osloví.

linkmoji

Giphy Cap­ture – Zmeň si čokoľ­vek na plo­che na GIF-ko

Tento nástroj ti dovo­ľuje zme­niť čokoľ­vek na plo­che na GIF-ko. Naj­skôr vlož link videa alebo nahraj svoje video. Môžeš pri­dať titulky, nad­pis, ani­mo­vaný text, nálepky či fil­ter. Okrem toho máš mož­nosť nasta­viť si rých­losť. Giphy Cap­ture využi­ješ naprí­klad pri tvorbe GIF-ka z live videa.

giphy

Clou­dApp 3.0 – Obra­zovka na cloude

Tento nástroj sa podobá na Giphy Cap­ture, no odli­šuje sa fun­kci­ona­li­tou. Môžeš nahrá­vať video z web­ka­mery, nahrá­vať obra­zovku, komen­to­vať, pri­dať vysvet­livku a zdie­ľať výsle­dok. Je to ide­álny nástroj pre ľudí, ktorí často zdie­ľajú a posie­lajú odfo­tené obra­zovky či videá.

cloud

GIF Toas­ter for iOS – Naj­pok­ro­či­lejší kon­ven­tor fotiek a videí

GIF Toas­ter ti umož­ňuje kon­ver­to­vať fotky, videá na ani­mo­vané GIF-ká. Vyber si fotku alebo video, urči si nasta­ve­nia a kon­ver­tuj jed­ným kli­kom. Tvorba vtip­ných postov pre Ins­tan­gram alebo Twit­ter nebola nikdy taká jed­no­du­chá.

gif toaster

Lands­cape by Sprout Social – Inte­rak­tívny nástroj na úpravu fotiek 

Vďaka Lands­cape ti budú sedieť veľ­kosti fotiek pre Face­book, Twit­ter a ostatné sociálne médiá. Budeš jed­no­du­cho opti­ma­li­zo­vať sociálne médiá, posty či kam­pane.

land

zdroj: medium.com/ProductHunt, zdroj titul­nej foto: aokmarketing.com, zdroj foto­gra­fií: medium.com

Pridať komentár (0)