7 sku­toč­ných rád, kto­ré vám pomô­žu zís­kať si pria­te­ľov a kole­gov

Jaroslav Dodok / 17. decembra 2014 / Lifehacking

Neus­tá­le kon­flik­ty a nedo­ro­zu­me­nia sú prí­či­nou zni­če­ných vzťa­hov a pria­teľs­tiev. Doma, v ško­le či na pra­co­vis­ku. Pre­to vám dnes pre­zra­dím 7 zaru­če­ných rád, kto­ré vám pomô­žu udr­žať si pria­te­ľov a zís­kať rešpekt svoj­ho oko­lia.

Rada č. 1: Hľa­daj­te v ľuďoch pozi­tív­ne vlast­nos­ti, dob­ré a sil­né strán­ky…

Neus­tá­le ľuďom pri­po­mí­nať ich chy­by, by bolo začiat­kom váš­ho kon­ca. Kri­ti­ka, obvi­ňo­va­nie a oho­vá­ra­nie, vás aj vašich pria­te­ľov pri­ve­die do šia­len­stva. Ľudia si často­krát mys­lia, že sú menej­cen­ní, neši­kov­ní a neús­peš­ní. Ak im však dáte prí­le­ži­tosť poroz­prá­vať o vlast­ných úspe­choch, zra­zu spo­loč­ne obja­ví­te ich sil­né strán­ky. Pre­to sa skôr zame­raj­te na to, čo v ľuďoch môže­te oce­niť.

Luc­ka Ran­do­vá, moja spo­lu­š­ko­li­teľ­ká má nesmier­ny talent obja­vo­vať v dru­hých ľuďoch výni­moč­né vlast­nos­ti. Doká­že si všim­núť kre­a­ti­vi­tu, cha­riz­mu, nápa­di­tosť či tú naj­men­šiu emó­ciu, kto­rá robí člo­ve­ka jedi­neč­ným.

Nie je to ľah­ké, táto zruč­nosť sa však dá poc­ti­vo vytré­no­vať. Začí­naj­te si pre­to vší­mať malič­kos­ti a naber­te odva­hu sku­toč­ne ich oce­niť. Ak bude­te hľa­dať v ľuďoch to dob­ré, budú vo vašej prí­tom­nos­ti robiť to isté.

Rada č. 2: Úprim­ne sa zau­jí­maj­te o dru­hých…

Ak sa bude­te naozaj zau­jí­mať o ostat­ných, za 2 mesia­ce zís­ka­te viac pria­te­ľov ako za 2 roky strá­ve­né úsi­lím, aby sa ostat­ní ľudia zau­jí­ma­li o vás,” hovo­rí Dale Car­ne­gie, odbor­ník na komu­ni­ká­ciu a budo­va­nie vzťa­hov.

Jeho posols­tvo je viac ako aktu­ál­ne. Množ­stvo ľudí, či už v obchod­nej sfé­re ale­bo v nezis­ko­vom sek­to­re sa dom­nie­va, že nových pria­te­ľov si zís­ka­me tak, že bude­me dru­hých nútiť, aby sa o nás zau­jí­ma­li. Tak­to to však v sku­toč­nos­ti nefun­gu­je…

Pokús­te sa zahryz­núť si počas nasle­du­jú­cich dní do jazy­ka pred tým, než nie­čo povie­te. A daj­te prí­le­ži­tosť vyroz­prá­vať sa svoj­mu par­tne­ro­vi, spo­lu­žia­ko­vi či kole­go­vi. Spý­taj­te sa ho na rodi­nu, nové úspe­chy či nápa­dy, nad kto­rý­mi momen­tál­ne pre­mýš­ľa.

Bude sa vo vašej prí­tom­nos­ti cítiť veľ­mi prí­jem­ne a rov­na­ko bude vašu spo­loč­nosť vyhľa­dá­vať aj v budúc­nos­ti.

Rada č. 3: Nesta­čí počú­vať, ale v správ­nej chví­li vedieť prí­beh pre­cí­tiť…

Ak váš naj­lep­ší pria­teľ zrov­na hovo­rí o svo­jej dovo­len­ke a spo­mí­na skok z padá­ka, vaša reak­cia bude zrej­me: „WOW, to musel byť teda záži­tok, ty vole…” Reál­ne sa vás však táto infor­má­cia sot­va dot­kla.

Pokiaľ sa však vcí­ti­te do toho momen­tu, keď sa váš pria­teľ z hlbo­ka nadý­chol, pus­til sa lie­tad­la, zací­til sil­ný náraz vet­ra a videl kra­ji­nu z výš­ky sto­viek met­rov… nabeh­nú vám zimom­riav­ky, roz­bú­ši sa vám srd­ce a pocí­ti­te dáv­ku adre­na­lí­nu. Ume­nie pre­cí­tiť s dru­hý­mi výni­moč­né oka­mi­hy v ich živo­te je veľ­mi dôle­ži­té.

Empa­tia je však ove­ľa dôle­ži­tej­šia pri kon­flik­toch a nedo­ro­zu­me­niach. V prí­pa­de, že vznik­ne nevy­rie­ši­teľ­ná situ­ácia medzi dvo­mi ľuď­mi, moje odpo­rú­ča­nie znie, aby si tie­to oso­by vyme­ni­li pozí­cie. Násled­ne pre­roz­prá­va­li prí­beh a moment kon­flik­tu oča­mi toho dru­hé­ho. A s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou sa sta­ne malý zázrak – napä­tie začne zani­kať.

Rada čís­lo 4: Usmie­vaj­te sa!

Zla­té pra­vid­lo, kto­rým sa nikdy nemô­že­te pre­sý­tiť :) Vyskú­ša­né a ove­re­né! Vie­te, čo sa sta­ne, ak sa na ško­le­ní na nie­ko­ho usme­jem? Úsmev sa mi vrá­ti! Pokiaľ sa usmie­vam dokon­ca v uli­ciach miest na nezná­mych ľudí, začí­na­jú sa mi zdra­viť. Majú pocit, že ich poznám a že sme dob­rí pria­te­lia. A to iba vďa­ka jed­no­du­ché­mu úsme­vu.

Kaž­dý z nás sa rad­šej stre­tá­va s pria­teľ­mi, kto­rí majú dob­rú nála­du a úsme­vu na roz­dá­va­nie. Ak ste nosi­te­ľom zlej ener­gie a pôso­bí­te nega­tív­ne, bude to mať dopad aj na vaše vzťa­hy. Nie­kto múd­ry raz pove­dal, že vaše prob­lé­my väč­ši­nu ľudí nezau­jí­ma­jú a osta­tok vám ich len dopra­je.

Pre­to odpo­rú­čam usmie­vať sa a pra­vi­del­ne sa smiať. Pomôcť vám v tom môže aj jóga smie­chu, kto­rá je v tom­to prí­pa­de veľ­mi uži­toč­ným uži­toč­ným nástro­jom.

Rada č. 5: Oslo­vuj­te ľudí vlast­ným menom!

Pamä­taj­te si, že vlast­né meno je pre člo­ve­ka tým naslad­ším a naj­dô­le­ži­tej­ším slo­vom v kaž­dom jazy­ku. Zapa­mä­tať si ho by malo byť výsled­kom vašej túž­by dať dru­hé­mu člo­ve­ku pocit, že je pre vás dôle­ži­tý.

Jeden z psy­cho­lo­gic­kých pries­ku­mov hovo­rí, že ľudí, kto­rých oslo­ví­te menom, na vás budú rea­go­vať ove­ľa pozi­tív­nej­šie a prí­jem­nej­šie ako ľudia, kto­rých volá­te „hen ty v roz­ťa­ha­ných tep­lá­koch.”

Z vlast­nej skú­se­nos­ti viem, že zapa­mä­tať si mená nových účast­ní­kov ško­le­nia, kto­ré stret­ne­te nie je vôbec jed­no­du­ché. Opla­tí sa však do tej­to sna­hy inves­to­vať maxi­mum svo­jej ener­gie aj času. Pre­to sa s vami pode­lím aspoň o tri tipy, kto­ré vám výraz­ne uľah­čia túto inak namá­ha­vú prá­cu:

- Vytvor­te si aso­ciá­ciu medzi menom a výzo­rom
– V prie­be­hu prvých 15-tich minú­tach spo­loč­né­ho stret­nu­tia s novou oso­bou sa usi­luj­te vyslo­viť meno váš­ho par­tne­ra aspoň 4 krát

– Zho­vá­raj­te sa s iný­mi o mene spo­mí­na­nej oso­by

Bonus

Na záver si dovo­lím odpo­ru­čiť vám ešte jeden skve­lý tip, kto­rý dávam účast­ní­kom ško­le­nia Nemož­no nekomunikovať/Ako sa stať maj­strom v komu­ni­ká­cii:

Nos­te zo sebou zápis­ník a pero. Keď vás čokoľ­vek počas roz­ho­vo­ru s vašim pria­te­ľom či kole­gom zauj­me, zaznač­te si to. Z dané­ho momen­tu si tak odne­sie­te nie­len dob­rú myš­lien­ku, ale par­tne­ro­vi dáte na javo, že si ho váži­te.

Pre­čo ste tu nenaš­li 7 rád, ale iba 5?

Pre­to­že člo­vek má ten­den­ciu rých­lo zabú­dať a nedo­ká­že spra­co­vať veľ­ké množ­stvo infor­má­cii a odpo­rú­ča­ní. Pre­to som sa roz­ho­dol, že je lep­šie najprv apli­ko­vať tých­to 5 jed­no­du­chých prin­cí­pov a po ich úspeš­nej rea­li­zá­cii sa zasta­viť po ďal­šie rady. Tie pri­bud­nú na mojom blo­gu už v prie­be­hu nasle­du­jú­ce­ho mesia­ca.

V prí­pa­de vašich otá­zok ma môže­te kon­tak­to­vať, rád vám ich zod­po­viem. Rov­na­ko môže­te využiť prí­le­ži­tosť objed­nať si jed­no zo spo­mí­na­ných ško­le­ní pre seba či svo­jich zná­mych, sta­čí ak mi napí­še­te (klik).

Ak vás dneš­ný blog inšpi­ro­val a máte pocit, že by mohol pomôcť aj vašim pria­te­ľom, odpo­ruč­te im ho ale­bo zazdie­ľaj­te…

Zdoj: jaroslavdodok.com 

Pridať komentár (0)