7 sku­toč­ných rád, ktoré vám pomôžu zís­kať si pria­te­ľov a kole­gov

Jaroslav Dodok / 17. decembra 2014 / Tools a produktivita

Neus­tále kon­flikty a nedo­ro­zu­me­nia sú prí­či­nou zni­če­ných vzťa­hov a pria­teľs­tiev. Doma, v škole či na pra­co­visku. Preto vám dnes pre­zra­dím 7 zaru­če­ných rád, ktoré vám pomôžu udr­žať si pria­te­ľov a zís­kať rešpekt svojho oko­lia.

Rada č. 1: Hľa­dajte v ľuďoch pozi­tívne vlast­nosti, dobré a silné stránky…

Neus­tále ľuďom pri­po­mí­nať ich chyby, by bolo začiat­kom vášho konca. Kri­tika, obvi­ňo­va­nie a oho­vá­ra­nie, vás aj vašich pria­te­ľov pri­ve­die do šia­len­stva. Ľudia si často­krát mys­lia, že sú menej­cenní, neši­kovní a neús­pešní. Ak im však dáte prí­le­ži­tosť poroz­prá­vať o vlast­ných úspe­choch, zrazu spo­ločne obja­víte ich silné stránky. Preto sa skôr zame­rajte na to, čo v ľuďoch môžete oce­niť.

Lucka Ran­dová, moja spo­lu­š­ko­li­teľká má nesmierny talent obja­vo­vať v dru­hých ľuďoch výni­močné vlast­nosti. Dokáže si všim­núť kre­a­ti­vitu, cha­rizmu, nápa­di­tosť či tú naj­men­šiu emó­ciu, ktorá robí člo­veka jedi­neč­ným.

Nie je to ľahké, táto zruč­nosť sa však dá poc­tivo vytré­no­vať. Začí­najte si preto vší­mať malič­kosti a naberte odvahu sku­točne ich oce­niť. Ak budete hľa­dať v ľuďoch to dobré, budú vo vašej prí­tom­nosti robiť to isté.

Rada č. 2: Úprimne sa zau­jí­majte o dru­hých…

Ak sa budete naozaj zau­jí­mať o ostat­ných, za 2 mesiace zís­kate viac pria­te­ľov ako za 2 roky strá­vené úsi­lím, aby sa ostatní ľudia zau­jí­mali o vás,” hovorí Dale Car­ne­gie, odbor­ník na komu­ni­ká­ciu a budo­va­nie vzťa­hov.

Jeho posols­tvo je viac ako aktu­álne. Množ­stvo ľudí, či už v obchod­nej sfére alebo v nezis­ko­vom sek­tore sa dom­nieva, že nových pria­te­ľov si zís­kame tak, že budeme dru­hých nútiť, aby sa o nás zau­jí­mali. Takto to však v sku­toč­nosti nefun­guje…

Pokúste sa zahryz­núť si počas nasle­du­jú­cich dní do jazyka pred tým, než niečo poviete. A dajte prí­le­ži­tosť vyroz­prá­vať sa svojmu par­tne­rovi, spo­lu­žia­kovi či kole­govi. Spý­tajte sa ho na rodinu, nové úspe­chy či nápady, nad kto­rými momen­tálne pre­mýšľa.

Bude sa vo vašej prí­tom­nosti cítiť veľmi prí­jemne a rov­nako bude vašu spo­loč­nosť vyhľa­dá­vať aj v budúc­nosti.

Rada č. 3: Nestačí počú­vať, ale v správ­nej chvíli vedieť prí­beh pre­cí­tiť…

Ak váš naj­lepší pria­teľ zrovna hovorí o svo­jej dovo­lenke a spo­mína skok z padáka, vaša reak­cia bude zrejme: „WOW, to musel byť teda záži­tok, ty vole…” Reálne sa vás však táto infor­má­cia sotva dot­kla.

Pokiaľ sa však vcí­tite do toho momentu, keď sa váš pria­teľ z hlboka nadý­chol, pus­til sa lie­tadla, zací­til silný náraz vetra a videl kra­jinu z výšky sto­viek met­rov… nabehnú vám zimom­riavky, roz­búši sa vám srdce a pocí­tite dávku adre­na­línu. Ume­nie pre­cí­tiť s dru­hými výni­močné oka­mihy v ich živote je veľmi dôle­žité.

Empa­tia je však oveľa dôle­ži­tej­šia pri kon­flik­toch a nedo­ro­zu­me­niach. V prí­pade, že vznikne nevy­rie­ši­teľná situ­ácia medzi dvomi ľuďmi, moje odpo­rú­ča­nie znie, aby si tieto osoby vyme­nili pozí­cie. Následne pre­roz­prá­vali prí­beh a moment kon­fliktu očami toho dru­hého. A s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou sa stane malý zázrak – napä­tie začne zani­kať.

Rada číslo 4: Usmie­vajte sa!

Zlaté pra­vidlo, kto­rým sa nikdy nemô­žete pre­sý­tiť :) Vyskú­šané a ove­rené! Viete, čo sa stane, ak sa na ško­lení na nie­koho usme­jem? Úsmev sa mi vráti! Pokiaľ sa usmie­vam dokonca v uli­ciach miest na nezná­mych ľudí, začí­najú sa mi zdra­viť. Majú pocit, že ich poznám a že sme dobrí pria­te­lia. A to iba vďaka jed­no­du­chému úsmevu.

Každý z nás sa rad­šej stre­táva s pria­teľmi, ktorí majú dobrú náladu a úsmevu na roz­dá­va­nie. Ak ste nosi­te­ľom zlej ener­gie a pôso­bíte nega­tívne, bude to mať dopad aj na vaše vzťahy. Nie­kto múdry raz pove­dal, že vaše prob­lémy väč­šinu ľudí nezau­jí­majú a osta­tok vám ich len dopraje.

Preto odpo­rú­čam usmie­vať sa a pra­vi­delne sa smiať. Pomôcť vám v tom môže aj jóga smie­chu, ktorá je v tomto prí­pade veľmi uži­toč­ným uži­toč­ným nástro­jom.

Rada č. 5: Oslo­vujte ľudí vlast­ným menom!

Pamä­tajte si, že vlastné meno je pre člo­veka tým naslad­ším a naj­dô­le­ži­tej­ším slo­vom v kaž­dom jazyku. Zapa­mä­tať si ho by malo byť výsled­kom vašej túžby dať dru­hému člo­veku pocit, že je pre vás dôle­žitý.

Jeden z psy­cho­lo­gic­kých pries­ku­mov hovorí, že ľudí, kto­rých oslo­víte menom, na vás budú rea­go­vať oveľa pozi­tív­nej­šie a prí­jem­nej­šie ako ľudia, kto­rých voláte „hen ty v roz­ťa­ha­ných tep­lá­koch.”

Z vlast­nej skú­se­nosti viem, že zapa­mä­tať si mená nových účast­ní­kov ško­le­nia, ktoré stret­nete nie je vôbec jed­no­du­ché. Oplatí sa však do tejto snahy inves­to­vať maxi­mum svo­jej ener­gie aj času. Preto sa s vami pode­lím aspoň o tri tipy, ktoré vám výrazne uľah­čia túto inak namá­havú prácu:

- Vytvorte si aso­ciá­ciu medzi menom a výzo­rom
– V prie­behu prvých 15-tich minú­tach spo­loč­ného stret­nu­tia s novou oso­bou sa usi­lujte vyslo­viť meno vášho par­tnera aspoň 4 krát

– Zho­vá­rajte sa s inými o mene spo­mí­na­nej osoby

Bonus

Na záver si dovo­lím odpo­ru­čiť vám ešte jeden skvelý tip, ktorý dávam účast­ní­kom ško­le­nia Nemožno nekomunikovať/Ako sa stať maj­strom v komu­ni­ká­cii:

Noste zo sebou zápis­ník a pero. Keď vás čokoľ­vek počas roz­ho­voru s vašim pria­te­ľom či kole­gom zaujme, zaznačte si to. Z daného momentu si tak odne­siete nie­len dobrú myš­lienku, ale par­tne­rovi dáte na javo, že si ho vážite.

Prečo ste tu nenašli 7 rád, ale iba 5?

Pre­tože člo­vek má ten­den­ciu rýchlo zabú­dať a nedo­káže spra­co­vať veľké množ­stvo infor­má­cii a odpo­rú­čaní. Preto som sa roz­ho­dol, že je lep­šie najprv apli­ko­vať týchto 5 jed­no­du­chých prin­cí­pov a po ich úspeš­nej rea­li­zá­cii sa zasta­viť po ďal­šie rady. Tie pri­budnú na mojom blogu už v prie­behu nasle­du­jú­ceho mesiaca.

V prí­pade vašich otá­zok ma môžete kon­tak­to­vať, rád vám ich zod­po­viem. Rov­nako môžete využiť prí­le­ži­tosť objed­nať si jedno zo spo­mí­na­ných ško­lení pre seba či svo­jich zná­mych, stačí ak mi napí­šete (klik).

Ak vás dnešný blog inšpi­ro­val a máte pocit, že by mohol pomôcť aj vašim pria­te­ľom, odpo­ručte im ho alebo zazdie­ľajte…

Zdoj: jaroslavdodok.com 

Pridať komentár (0)