7 tipov pre eshop, ktorý ti naozaj zarobí

Marek Didák - HYPE.SK / 1. júl 2015 / Tools a produktivita

Pred pár dňami sme pub­li­ko­vali blog­post Ako vytvo­riť kva­litný biz­nis web. Mohli ste sa dozve­dieť, ako si správne vybrať vhodný hos­ting, prečo je dôle­žité vytvo­riť kva­litné texty, prečo dbať na UX friendly dizajn a neza­bud­núť na mobilné zobra­zo­va­nie stránky. V dneš­nom guestb­logu sa pokú­sime priamo nad­via­zať na pre­došlí člá­nok a vysvet­liť, ako veľmi je pre váš e-shop dôle­žitý obsah, per­so­na­li­zo­vaný mar­ke­ting, alebo mul­ti­tes­ting.

Sú dva e-shopy. Jednému sa darí, druhému nie. Je to náhoda? To ťažko. S najväčšou pravdepodobnosťou je roz­diel v mar­ke­tingu. Kým u jedného je to len (v lepšom prípade) snaha o akúkoľvek reklamu, ktorá nemá ani hlavu, ani pätu, druhý rozmýšľa, ako svoj vlastný zákazník a vie, kde má kon­cen­tro­vať ener­giu. V tomto článku nájdete 7​tipov a jeden bonus,​aby ste sa aj vy zara­dili do sku­piny číslo dva.

1. User expe­rience alebo kam som sa to dostal…

Vcíťte sa do kože zákazníka, ktorý je u vás prvý krát. Zorien­to­vali by ste sa vo svo­jom e-shope? Ak sa zákazník pre­klikne na akúkoľvek podstránku vášho e-shopu, vie, čo má spra­viť? Ak skončí na mieste, z ktorého už nemá kam ísť, odíde. Pra­cujte s pre­lin­kami a uis­tite sa, že každá časť vašej stránky sme­ruje tam, kam ho chcete dostať. Mar­ke­ting už dávno nie je len o hravých head­li­noch a výzvach na nákup “najlepšieho” pro­duktu. Musíte ana­ly­zo­vať, upra­vo­vať, adap­to­vať.

2. Sila obsahu generovaného zákazníkmi

Kam si idete po radu, keď si idete kúpiť akýkoľvek pro­dukt? Recen­zie sú (okrem ceny) to, čo vás zaujíma naj­viac. Prečo? Chcete predsa počuť aj nezávislý názor. Nabádajte ľudí, aby po kúpe tovaru pri­dali hod­no­te­nie, prípadne aby váš obchod recen­zo­vali na “price engi­noch” ako Pri­ce­ma­nia, či Heureka.

3. Con­tent is the king

Nesnažte sa len predávať. Vzdelávajte a zabávajte svo­jich zákazníkov. P​rečo čítate tento blog? Chcete sa niečo dozve­dieť. Spôsoby, akými môžete so zákazníkmi komu­ni­ko­vať je mnoho. Môžu to byť blogy, sociálne siete, ponúkanie e-bookov výmenou za e-mail a následný direct mai­ling… Dôležité je, aby ste vedeli, prečo to robíte a čo tým sle­du­jete.

4. Per­so­na­li­zo­vaný mar­ke­ting

Kto sú vaši zákazníci? Len prosím nepo­ve­dzte, že všetci. Defi­nujte si cieľové sku­piny, vypra­cujte per­sóny a svoju komunikáciu upravte podľa pre­fe­ren­cií a vecí, ktoré ich zaujímajú. Ak neviete, čo sú per­sóny, t​u si stiah­nete šablónu na ich tvorbu,​kde je vysvet­lené všetko pod­statné. K pokročilejším technikám personalizovaného mar­ke­tingu pat­ria tiež retar­ge­ting a remar­ke­ting, kedy zobra­zu­jete určitý obsah len návštevníkom vašej stránky, či konkrétnej podstránky prostredníctvom reklamy, resp. e-mai­lov.

5. Verní zákazníci nad zlato

Už ste počuli o tom, že na získanie nového zákazníka vynaložíte 80% nákladov oproti 20% na udržanie si súčasného? Híčkajte si zákazníkov, odmeňujte ich a pokojne pri­dajte aj nejakú tú gamifikáciu. Vytvorte si vlastný “affi­liate” prog­ram – každému zákazníkovi, ktorý váš e-shop odporučí svojmu známemu a pošle mu výzvu na mail, venujte 20% zľavu. Tak isto môžete všetkým verným zákazníkom, ktorí u vás nakúpili viac ako 10x poslať kupón na darček. Kre­a­ti­vite sa medze nekladú. Jeden článok na inšpiráciu (v angličtine) nájdete napríklad tu: R​eward your loyal cus­to­mers.​

6. A/B tes­ting? Nie. Mul­ti­tes­ting

Všetko, čo robíte, robte na via­cero spôsobov. Inými slo­vami – skúšajte, čo fun­guje a čo nie. Robíte reklamu na Face­bo­oku? Nespo­lie­hajte sa len na jeden obrázok, nespo­lie­hajte sa na dva, skúste tri. A k tomu tri rôzne head­liny. Aspoň zistíte, čo vám fun­guje najlepšie. Nehovorím, že A/B tes­ting (dva rôzne varianty) je zlý, ale mul­ti­tes­ting (viac ako dva varianty) je proste lepší. :)

7. Viete, kde sú vaši zákazníci?

Prečo ste na Face­bo­oku? Lebo je tam vaša kon­ku­ren­cia? Chyba! Buďte len tam, kde sú vaši zákazníci. Pre fas­hion e-shopy (a nie len pre ne) je momentálne obrov­ský chal­lenge v I​nstagram a P​interest mar­ke­tingu. Ten je v posledných dňoch ešte atraktívnejší vďaka tomu, že obe sociálne siete vylepšili svoje možnosti reklamy.

Bonus tip: Učte sa od najlepších

Je fajn sle­do­vať, ako to robia kva­litné slo­ven­ské e-shopy, ale je na neza­pla­te­nie sle­do­vať tých najlepších. Ak vám angličtina nerobí problém, čítajte napríklad blog od Sho­pify,​nájdete tam neuveriteľné množstvo inšpirácie.

zdroj: websupport.com/blog

Pridať komentár (0)