7 vecí, ktoré ti každý deň brá­nia byť pro­duk­tív­nym

Ľudovít Nastišin / 4. júla 2016 / Tools a produktivita

Ak chceš byť naozaj pro­duk­tívny, týchto 7 vecí musíš pre­stať robiť.

Pra­co­vať viac a tvr­d­šie nie je tá naj­správ­nej­šia cesta k úspe­chu. Nie­kedy pra­co­vať menej zna­mená dosiah­nuť lepší výsle­dok.

3020731-slide-s-19-dashlane-office-new-york

foto: spark.ru

Pred­stav si malého pod­ni­ka­teľa, ktorý pra­cuje skoro non-stop. Avšak to, že pra­cuje viac mu nijak zvlášť nepo­môže v súpe­rení s jeho multi-mili­ó­no­vým kon­ku­ren­tom. Čas je obme­dzená komo­dita. Člo­vek môže pra­co­vať 24 hodín 7 dní v týždni (naj­väčší možný čas, ktorý môže člo­vek pra­co­vať, nech je to kto­koľ­vek ) Jeho kon­ku­rent vždy môže minúť viac peňazí na pro­jekt rov­na­kého roz­meru, môže naň nasa­diť viac ľudí. Tak ako je možné, že malé star­tupy dosiahli také veci, ktoré veľké spo­loč­nosti nedo­ká­zali? Face­book kúpil Ins­ta­gram, spo­loč­nosť s 13 zamest­nan­cami, za miliardu dolá­rov. Časť ich úspe­chu leží v šťastí – zvy­šok je v efek­ti­vite.

Kľú­čom k úspe­chu nie je pra­co­vať tvrdo, ale múdro

Je značný roz­diel medzi tým byť zanep­ráz­dnený a byť pro­duk­tívny. Byť pro­duk­tívny nie je až tak o manaž­mente času ako o manaž­mente ener­gie. Musíme sa naučiť ako toho uro­biť čo naj­viac a minúť pri tom čo naj­me­nej ener­gie. Preto si pre­čí­taj o 7 veciach, ktoré treba pre­stať robiť aby si boli pro­duk­tív­nejší.

Bean Bag

foto: reportajelive.com

1. Pre­staň robiť nad­čas

Už si sa nie­kedy zamys­lel nad tým, odkiaľ pri­šiel 40 hodi­nový pra­covný týž­deň? V roku 1926 vyko­nal Henry Ford nie­koľko expe­ri­men­tov a pri­šiel na zau­jí­mavé zis­te­nia: Keď skrá­tiš pra­covný čas z 10 na 8 hodín a skrá­tiš pra­covný týž­deň z 6 na 5 dní, pro­duk­ti­vita vzras­tie.

Čím viac pra­cu­ješ, tým bude tvoja pro­duk­ti­vita men­šia a efek­ti­vita ako z krát­ko­do­bého tak aj z dlho­do­bého hľa­diska. V jed­nom výskume sa doká­zalo, že obe­to­va­ním 1 hodiny spánku po dobu 1 týždňa spô­sobí kog­ni­tívnu degra­dá­ciu, ako keby si nafú­kal 0,1 z alko­holu.

2. Neho­vor „áno“ prí­liš často

Podľa Pare­tovho pra­vidla 20% úsi­lia vypro­du­kuje 80% výsled­kov. Hor­šie však je, že na tých zvyš­ných 20% výsled­kov potre­bu­ješ 80% úsi­lia. Namiesto pra­co­va­nia na silu by sme sa mali sústre­diť na tú časť úsi­lia, ktorá vypro­du­kuje tých 80% a ostatné jed­no­du­cho odlo­žiť. Budeš tak mať viac času na to, aby si sa sústre­dili na dôle­žité veci. Snaž sa pre­stať hovo­riť „áno“ na veci, ktoré pri­nesú mini­málny, ak vôbec nejaký úži­tok.

Roz­diel medzi úspeš­nými ľuďmi a veľmi úspeš­nými ľuďmi je v tom, že veľmi úspešní ľudia hovo­ria NIE tak­mer na všetko“ – War­ren Buf­fet

Väč­šina z nás hovorí “áno” čas­tej­šie, ako by sme mali, pre­tože je to jed­no­duch­šie ako pove­dať “nie”. Nikto nechce byť za toho zlého. 

V roku 2012 vyšla štú­dia, kto­rej sa zúčast­nilo 120 v dvoch sku­pi­nách. Jedna bola vedená k tomu aby hovo­rili „Ja nemô­žem“ (I can’t), zatiaľ čo druhá bola vedená k „Nie“ (I don’t). Výsledky boli naozaj zau­jí­mavé:

Štu­denti, ktorí si hovo­rili „Nemô­žem zjesť X“, zjedli čoko­lá­dovú tyčinku v 61% prí­pa­dov. Sku­pina, ktorá si hovo­rila „Nez­jem X“ zjedla tú istú tyčinku v 36% prí­pa­dov. Táto jed­no­du­chá zmena v ter­mi­no­ló­gií značne zlep­šila šance na úspech.

CHICAGO, IL - JUNE 11: U.S. Marine Corps veteran Ricardo Aguilar (L) gets help with his resume from Google employee Mark Oakey on June 11, 2013 in Chicago, Illinois. The two were participating in Google's "Help a Hero Get Hired" career coaching program taking place at Google's Chicago office. The program evolved from a partnership between Google and Student Veterans of America. (Photo by Scott Olson/Getty Images)

foto: talender.co

3. Pre­staň robiť všetko sám a nechaj ostat­ných, aby ti pomohli

V istom bode mojej kari­éry som ria­dil veľmi veľkú komu­nitu a už som to neve­del zlá­dať. Sna­žil som sa robiť všetko sám. Na moje prek­va­pe­nie robili ľudia z komu­nity lep­šiu prácu, akú som doká­zal odviesť ja. Naučil som sa silu komu­nity.

Spot­re­bi­te­lia vedia, čo chcú a ako to chcú lep­šie, než aký­koľ­vek mar­ke­tér. Vedel si, že user-gene­ra­ted videá ľudia poze­rajú 10x viac ako brand-gene­ra­ted videá na You­Tube? Ak to uro­bia za teba oni, je to jed­no­du­cho lep­šie.

Často ti môže nie­kto pomôcť už len tým, že je pri tebe.

4. Pre­staň byť per­fek­ci­onis­tom

Vo výskume Simona Sher­ryho sa zis­tilo, že je sku­točne reálny vzťah medzi per­fek­ci­oniz­mom a pro­duk­ti­vi­tou. A nie je pozi­tívny.

Tu je nie­koľko prob­lé­mov s per­fek­ci­oniz­mom:

  • Na zada­nej úlohe strá­via oveľa viac času
  • Prok­ras­ti­nujú a čakajú na per­fektný moment. V pod­ni­kaní, ak príde ten per­fektný moment, je už neskoro. 
  • Pre­hliadnu big pic­ture pre­tože sa veľmi sústre­dia na malič­kosti.

Mar­ke­téri často čakajú na ide­álny moment. Týmto spô­so­bom ho väč­ši­nou aj tak pre­meš­kajú.

Per­fektný moment je TERAZ.

Innovation-Warehouse-Startup-Office-Space.jpg

foto: spark.ru

5. Pre­staň robiť opa­ku­júce sa úlohy a začni ich auto­ma­ti­zo­vať

Podľa výskumu Tet­hys Solu­ti­ons, bolo 5 ľudí vysta­ve­ných opa­ko­va­nému typu práce v množ­stve 3%, 20%, 25%, 30% a 70% a vďaka auto­ma­ti­zá­cii boli schopní zní­žiť to na 3%, 10%, 15%, 15%, a 10% a to len po 2 mesia­coch zlep­šo­va­nia pro­duk­ti­vity.

Ľudia často zabú­dajú na to, že čas sú peniaze. Väč­ši­nou robia veci manu­álne, pre­tože je to ľahké nevy­ža­duje si to žia­den „výskum“ nových mož­ností. Je zvlád­nu­teľné naho­diť 30 obráz­kov na Ins­ta­gram pre tvoju user-gene­ra­ted kam­paň. Ale ak by to malo byť 30000 foto­gra­fií a videí z 5 roz­diel­nych plat­fo­riem, budeš potre­bo­vať dobrý manaž­ment tool. 

Ak aj tak nedo­ká­žeš nájsť rie­še­nie na auto­ma­ti­zá­ciu, nájdi si experta, ktorý ti pomôže. Maj na pamäti, že musíš utra­tiť čas na to, aby si zaro­bil peniaze a ten čas je vzácna komo­dita.

6. Pre­staň hádať a začni svoje roz­hod­nu­tia voliť na základe dát

Ak vieš opti­ma­li­zo­vať web­stránku pre vyhľa­dá­vače, vieš opti­ma­li­zo­vať aj svoj život pre dosia­hnu­tie maxi­mál­neho poten­ciálu.

Exis­tuje mnoho výsku­mov posky­tu­jú­cich odpo­vede z rôz­nych oblastí. Vedel si naprí­klad, že väč­šina ľudí je naj­ľah­šie vyru­ši­teľná od obeda do 4tej? Táto ran­dom šta­tis­tika pochá­dza od Roberta Mat­chocka z Penn­syl­van­skej Uni­ver­zity. Aj keď nedo­ká­žeš nájsť potrebné údaje, vždy vieš využiť jed­no­du­chý split test a zis­tiť, čo fun­guje.

Stále sa sám seba pýtaj, ako by som mohol merať a opti­ma­li­zo­vať všetko, čo robím.

20150423132200-writing-graphic-pen-diary-man-calendar-time-management

foto: collegehacks101.com

7. Pre­staň pra­co­vať a nechaj si čas aj na nič nero­be­nie

Väč­šina ľudí si neuve­do­muje, že sa neus­tále zatvá­rame do kra­bice, v kto­rej sme vždy na niečo prí­liš sústre­dení. Je dôle­žité nechať z času na čas prácu bokom a užiť si čas len tak pre seba. Podľa článku v Bos­ton Globe „The power of lonely“, takto strá­vený čas je dobrý pre mozog a dušu.

Jedná práve pre­bie­ha­júca štú­dia na Har­varde naz­na­čuje, že ľudia si vytvá­rajú pres­nej­šie a dlh­šie trva­júce spo­mienky ak vedia, že niečo zaží­vajú sami. Ďal­šia zasa doká­zala, že istá dávka samoty pomáha ľuďom v schop­nosti empa­tie voči iným. 

Je dôle­žité nechať si čas na zhod­no­te­nie. Často náj­deme aj rie­še­nia vtedy, keď ich vôbec nehľa­dáme.

office-bean-bags

foto: quickwhatis.com

Nesta­neme sa pro­duk­tív­nej­šími cez noc. Ako všetko v živote si aj toto vyža­duje dávku úsi­lia. Zmena nena­stane, ak si len tak sad­nete a budete na ňu čakať. Je pre nás dôle­žité, aby sme lep­šie spoz­nali našu myseľ a telo a opti­ma­li­zo­vali našu ener­giu pre úspeš­nejší a šťast­nejší život.

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: flipboard.com

Pridať komentár (0)