9 kníh o biz­ni­se, kto­ré zvlád­neš pre­čí­tať za jed­no poobe­die

Nikola Tokárová / 21. februára 2016 / Business

Nie je žiad­nym tajom­stvom, že číta­nie ťa môže posu­núť vpred a väč­ši­na úspeš­ných ľudí milu­je číta­nie.

Väč­ši­na ľudí bohu­žiaľ nemá čas na číta­nie, nevie si ho spra­viť, či nemá vôľu začať čítať novú kni­hu. Dob­rou sprá­vou pre­to je, že exis­tu­je zopár kníh, kto­ré sú krát­ke a pri­tom napl­ne­né moc­ný­mi infor­má­cia­mi a rada­mi ohľa­dom pre­dá­va­nia, mana­žo­va­nia a inves­to­va­nia.

Tu je zoznam devia­tich kníh, kto­ré majú menej ako 150 strán a môžeš ich pre­čí­tať za jed­no poobe­die.

Kam sa podel môj syr? – Spen­cer John­son

V ori­gi­ná­li Who Moved My Che­e­se? Od Spen­ce­ra John­so­na je prí­beh vyroz­prá­va­ný skrz šty­ri posta­vy, medzi kto­rý­mi sú myši, kto­ré v blu­dis­ku hľa­da­jú svoj syr. Syr je v kni­he zobra­ze­ním toho, po čom ľudia túžia a blu­dis­ko zná­zor­ňu­je všet­ky okol­nos­ti, kto­ré sa na ces­te za snom môžu vyskyt­núť. John­son kni­hu napí­sal v roku 1998, keď sa inter­net začal rých­lo roz­ši­ro­vať a pred­sta­vo­val nové pro­stre­die, kto­ré­mu bolo potreb­né pris­pô­so­bo­vať svo­je pod­ni­ka­nie. Kni­ha sa dlho drža­la ako best­sel­ler.

Who Moved My Cheese

foto: varietybooks.com.pk

Ako člo­vek zmýš­ľa – James Allen 

As a Man Thin­keth prvý krát vyda­né v roku 1902 by mal mať pre­čí­ta­né kaž­dý pod­ni­ka­teľ. Kni­ha obsa­hu­je múd­ros­ti, kto­ré sú nad­ča­so­vé, je malá, jed­no­du­chá na číta­nie a hlbo­ká.

Autor v nej zdô­raz­ňu­je, že tvoj život je kom­plet­ne v tvo­jich rukách, nie je otáz­kou žiad­ne­ho osu­du, šťas­tia ale­bo iných okol­nos­tí a na to, aby si bol úspeš­ný, musíš začať najprv byť úspeš­ný vo svo­jej hla­ve.

As a Man Thinketh

foto: studentweekly.co.za

Jak lhát se sta­tis­ti­kou – Dar­rel Huff 

Kni­ha How to Lie with Sta­tis­tics bohu­žiaľ nevyš­la v slo­ven­skom pre­kla­de, dostup­ná je však v češ­ti­ne. Medzi ľuď­mi, kto­rí ju pova­žu­jú za svo­ju obľú­be­nú je aj Bill Gates a sám o nej vra­ví, že napriek tomu, že vyšla v roku 1954 ju pova­žu­je za aktu­ál­nu. Tomu nasved­ču­je aj fakt, že stá­le vychá­dza­jú nové vyda­nia.

Huff vtip­ne vysvet­ľu­je, ako môžu šta­tis­tic­ké úda­je zavá­dzať ľudí a pre­dos­tie­rať im šta­tis­ti­ky v takej for­me, aká je vyho­vu­jú­ca a pri­tom zavá­dzať ľudí. Nepo­va­žu­je ju však za žia­den návod na to, ako ľuďom kla­mať, prá­ve naopak hovo­rí, že zlo­de­ji a pod­vod­ní­ci tie­to tri­ky už dáv­no pozna­jú a sluš­ní ľudia by sa o nich mali dozve­dieť, aby sa vede­li pred tými­to trik­mi obrá­niť.

How To Lie With Statistics

foto: ncpssm.com

Naj­väč­ší obchod­ník na sve­te – Og Man­di­no

Ak chceš byť dob­rý v biz­ni­se, musíš byť výbor­ný obchod­ník. Ak nevieš pre­dať svo­je idey, pro­duk­ty ale­bo ser­vis, nepo­da­rí sa ti pre­ra­ziť.

The Gre­a­test Sales­man in the World ponú­ka nie­koľ­ko jed­no­du­chých ale moc­ných právd vo veľ­mi jas­nej a struč­nej podo­be. Prí­beh pochá­dza zo sta­ro­by­lé­ho Jeru­za­le­mu a je o Hafi­do­vi, kto­rý sa sta­rá o ťavy a jeho maj­ster je zámož­ný muž. Hafid dúfa, že odha­lí jeho tajom­stvo úspe­chu a obchod­ník mu pomá­ha a pre­dá­va mu desať zvit­kov plných múd­ros­tí.

the-greatest-salesman

foto: cgfewston.com

Minú­to­vý mana­žér – Ken­neth Blan­chard a Spen­cer John­son

The One Minu­te Mana­ger je návod na zlep­še­nie komu­ni­ká­cie medzi nad­ra­de­ným a pod­ria­de­ný­mi.

Auto­ri v nej uvá­dza­jú, že mana­žér môže vysvet­liť svo­jim zamest­nan­com akú­koľ­vek úlo­hu za 60 sekúnd. V rov­na­kom čase vie ude­liť pochva­lu ale­bo vyjad­riť kri­ti­ku.

Co potře­bu­je­te vědet o inves­to­vá­ní – Daniel C. Gol­die a Gor­don S. Mur­ray

Pod­ľa auto­rov musí kaž­dý inves­tor roz­hod­núť o svo­jich inves­tí­ciách v pia­tich bodoch. The Inves­tment Answer ponú­ka odpo­ve­de na otáz­ky ako: inves­to­vať sám ale­bo nechať si pora­diť od pro­fe­si­oná­la, ako na akcie, kedy kúpiť ake­dy pre­dať.

Mur­ray ako vete­rán z Wall Stre­et a Gol­die, finanč­ný porad­ca píšu svo­ju prí­ruč­ku jazy­kom zro­zu­mi­teľ­ným aj pre úpl­ných začia­toč­ní­kov.

The One Minute Manager

foto: amazon.com

Naj­bo­hat­ší muž v Baby­lo­ne – Geor­ge S. Cla­son

Ten­to best­sel­ler ťa naučí všet­ko čo potre­bu­ješ vedieť o svo­jom osob­nom finan­co­va­ní skrz nepre­ko­na­teľ­né podo­ben­stvá, kto­ré sa odo­hrá­va­jú v his­to­ric­kom Baby­lo­ne.

The Richest Man in Baby­lon ťa naučí pra­vid­lá o tom, ako zapla­tiť najprv sebe, ako inves­to­vať do seba a iné času­odol­né lek­cie.

The Richest Man in Babylon

foto: e-stolo.com

Mar­ke­ting: A love sto­ry – Ber­na­det­te Jiwa 

Táto netra­dič­ná love sto­ry je zozbie­ra­ná z nie­koľ­kých blo­gov, kde autor­ka opi­su­je ako na mar­ke­ting v digi­tál­nej dobe.

Mar­ke­ting: A Love Sto­ry pri­chá­dza s novým prí­stu­pom k pod­ni­ka­niu, kto­rý má pozos­tá­vať z roz­prá­va­nia prí­be­hov a nie pre­da­ja vecí. V dobe, keď sú si zákaz­ní­ci viac vedo­mí toho, ako na nich fun­gu­je mar­ke­ting, je dôle­ži­té vcí­tiť sa do ich role viesť ich k tomu, ako sa budú cítiť, ak si tvoj pro­dukt zakú­pia.

6

Zdroj: amazon.com

Rich Habits –Tho­mas Cor­ley

Návy­ky boha­tých, voľ­ný pre­klad kni­hy, kto­rá hovo­rí o tom, že ak chceš byť úspeš­ný v pod­ni­ka­ní, musíš sa naučiť pra­co­vať so svo­ji­mi vlast­ný­mi finan­cia­mi.

Autor sle­do­val päť rokov návy­ky nie­len boha­tých, ale aj chu­dob­ných ľudí, aby ich vedel zovše­obec­niť a všim­núť si ten­den­cie tých, kto­rí pat­ria do jed­not­li­vých sku­pín. Na 94 stra­nách Rich Habits so dozvieš naprí­klad aj to, že aj naj­jed­no­duch­šie zvy­ky, ako pra­vi­del­né cvi­če­nia ale­bo naro­de­ni­no­vé pria­nia pre pria­te­ľov môžu zvý­šiť tvo­ju šan­cu na dosia­hnu­tie bohat­stva.

rich-habits-book-cover-shadowed

foto: richhabits.net

Zdroj: entrepreneur.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie

Pridať komentár (0)