9 kníh o biz­nise, ktoré zvlád­neš pre­čí­tať za jedno poobe­die

Nikola Tokárová / 21. februára 2016 / Business

Nie je žiad­nym tajom­stvom, že číta­nie ťa môže posu­núť vpred a väč­šina úspeš­ných ľudí miluje číta­nie.

Väč­šina ľudí bohu­žiaľ nemá čas na číta­nie, nevie si ho spra­viť, či nemá vôľu začať čítať novú knihu. Dob­rou sprá­vou preto je, že exis­tuje zopár kníh, ktoré sú krátke a pri­tom napl­nené moc­nými infor­má­ciami a radami ohľa­dom pre­dá­va­nia, mana­žo­va­nia a inves­to­va­nia.

Tu je zoznam devia­tich kníh, ktoré majú menej ako 150 strán a môžeš ich pre­čí­tať za jedno poobe­die.

Kam sa podel môj syr? – Spen­cer John­son

V ori­gi­náli Who Moved My Che­ese? Od Spen­cera John­sona je prí­beh vyroz­prá­vaný skrz štyri postavy, medzi kto­rými sú myši, ktoré v blu­disku hľa­dajú svoj syr. Syr je v knihe zobra­ze­ním toho, po čom ľudia túžia a blu­disko zná­zor­ňuje všetky okol­nosti, ktoré sa na ceste za snom môžu vyskyt­núť. John­son knihu napí­sal v roku 1998, keď sa inter­net začal rýchlo roz­ši­ro­vať a pred­sta­vo­val nové pro­stre­die, kto­rému bolo potrebné pris­pô­so­bo­vať svoje pod­ni­ka­nie. Kniha sa dlho držala ako best­sel­ler.

Who Moved My Cheese

foto: varietybooks.com.pk

Ako člo­vek zmýšľa – James Allen 

As a Man Thin­keth prvý krát vydané v roku 1902 by mal mať pre­čí­tané každý pod­ni­ka­teľ. Kniha obsa­huje múd­rosti, ktoré sú nad­ča­sové, je malá, jed­no­du­chá na číta­nie a hlboká.

Autor v nej zdô­raz­ňuje, že tvoj život je kom­pletne v tvo­jich rukách, nie je otáz­kou žiad­neho osudu, šťas­tia alebo iných okol­ností a na to, aby si bol úspešný, musíš začať najprv byť úspešný vo svo­jej hlave.

As a Man Thinketh

foto: studentweekly.co.za

Jak lhát se sta­tis­ti­kou – Dar­rel Huff 

Kniha How to Lie with Sta­tis­tics bohu­žiaľ nevyšla v slo­ven­skom pre­klade, dostupná je však v češ­tine. Medzi ľuďmi, ktorí ju pova­žujú za svoju obľú­benú je aj Bill Gates a sám o nej vraví, že napriek tomu, že vyšla v roku 1954 ju pova­žuje za aktu­álnu. Tomu nasved­čuje aj fakt, že stále vychá­dzajú nové vyda­nia.

Huff vtipne vysvet­ľuje, ako môžu šta­tis­tické údaje zavá­dzať ľudí a pre­dos­tie­rať im šta­tis­tiky v takej forme, aká je vyho­vu­júca a pri­tom zavá­dzať ľudí. Nepo­va­žuje ju však za žia­den návod na to, ako ľuďom kla­mať, práve naopak hovorí, že zlo­deji a pod­vod­níci tieto triky už dávno poznajú a slušní ľudia by sa o nich mali dozve­dieť, aby sa vedeli pred týmito trikmi obrá­niť.

How To Lie With Statistics

foto: ncpssm.com

Naj­väčší obchod­ník na svete – Og Man­dino

Ak chceš byť dobrý v biz­nise, musíš byť výborný obchod­ník. Ak nevieš pre­dať svoje idey, pro­dukty alebo ser­vis, nepo­darí sa ti pre­ra­ziť.

The Gre­a­test Sales­man in the World ponúka nie­koľko jed­no­du­chých ale moc­ných právd vo veľmi jas­nej a struč­nej podobe. Prí­beh pochá­dza zo sta­ro­by­lého Jeru­za­lemu a je o Hafi­dovi, ktorý sa stará o ťavy a jeho maj­ster je zámožný muž. Hafid dúfa, že odhalí jeho tajom­stvo úspe­chu a obchod­ník mu pomáha a pre­dáva mu desať zvit­kov plných múd­rostí.

the-greatest-salesman

foto: cgfewston.com

Minú­tový mana­žér – Ken­neth Blan­chard a Spen­cer John­son

The One Minute Mana­ger je návod na zlep­še­nie komu­ni­ká­cie medzi nad­ra­de­ným a pod­ria­de­nými.

Autori v nej uvá­dzajú, že mana­žér môže vysvet­liť svo­jim zamest­nan­com akú­koľ­vek úlohu za 60 sekúnd. V rov­na­kom čase vie ude­liť pochvalu alebo vyjad­riť kri­tiku.

Co potře­bu­jete vědet o inves­to­vání – Daniel C. Gol­die a Gor­don S. Mur­ray

Podľa auto­rov musí každý inves­tor roz­hod­núť o svo­jich inves­tí­ciách v pia­tich bodoch. The Inves­tment Answer ponúka odpo­vede na otázky ako: inves­to­vať sám alebo nechať si pora­diť od pro­fe­si­onála, ako na akcie, kedy kúpiť akedy pre­dať.

Mur­ray ako vete­rán z Wall Street a Gol­die, finančný poradca píšu svoju prí­ručku jazy­kom zro­zu­mi­teľ­ným aj pre úpl­ných začia­toč­ní­kov.

The One Minute Manager

foto: amazon.com

Naj­bo­hatší muž v Baby­lone – George S. Cla­son

Tento best­sel­ler ťa naučí všetko čo potre­bu­ješ vedieť o svo­jom osob­nom finan­co­vaní skrz nepre­ko­na­teľné podo­ben­stvá, ktoré sa odo­hrá­vajú v his­to­ric­kom Baby­lone.

The Richest Man in Baby­lon ťa naučí pra­vidlá o tom, ako zapla­tiť najprv sebe, ako inves­to­vať do seba a iné času­odolné lek­cie.

The Richest Man in Babylon

foto: e-stolo.com

Mar­ke­ting: A love story – Ber­na­dette Jiwa 

Táto netra­dičná love story je zozbie­raná z nie­koľ­kých blo­gov, kde autorka opi­suje ako na mar­ke­ting v digi­tál­nej dobe.

Mar­ke­ting: A Love Story pri­chá­dza s novým prí­stu­pom k pod­ni­ka­niu, ktorý má pozos­tá­vať z roz­prá­va­nia prí­be­hov a nie pre­daja vecí. V dobe, keď sú si zákaz­níci viac vedomí toho, ako na nich fun­guje mar­ke­ting, je dôle­žité vcí­tiť sa do ich role viesť ich k tomu, ako sa budú cítiť, ak si tvoj pro­dukt zakú­pia.

6

Zdroj: amazon.com

Rich Habits –Tho­mas Cor­ley

Návyky boha­tých, voľný pre­klad knihy, ktorá hovorí o tom, že ak chceš byť úspešný v pod­ni­kaní, musíš sa naučiť pra­co­vať so svo­jimi vlast­nými finan­ciami.

Autor sle­do­val päť rokov návyky nie­len boha­tých, ale aj chu­dob­ných ľudí, aby ich vedel zovše­obec­niť a všim­núť si ten­den­cie tých, ktorí pat­ria do jed­not­li­vých sku­pín. Na 94 stra­nách Rich Habits so dozvieš naprí­klad aj to, že aj naj­jed­no­duch­šie zvyky, ako pra­vi­delné cvi­če­nia alebo naro­de­ni­nové pria­nia pre pria­te­ľov môžu zvý­šiť tvoju šancu na dosia­hnu­tie bohat­stva.

rich-habits-book-cover-shadowed

foto: richhabits.net

Zdroj: entrepreneur.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie

Pridať komentár (0)