9 lek­cií, ktoré som sa naučil pri práci so star­tupmi

Bas Prass / Lukáš Timko / 25. júna 2015 / Tools a produktivita

Počas posled­ných nie­koľko rokov som pomá­hal stov­kám pod­ni­ka­te­ľov, zakla­da­te­ľom, zamest­nan­com a iným s ich star­tupmi a pod­ni­ko­vými pro­jektmi. Hoci som toho názoru, že cel­ková kva­lita stúpa, no vždy ma prek­vapí, ako zakla­da­te­lia robia tie isté chyby.

Nemô­žem vám pove­dať ako naštar­to­vať váš star­tup, ale môže s vami zdie­ľať rady, ktoré si mys­lím že vám pomôžu pre­ko­nať nástrahy, ktoré vás čakajú.

1. Ana­lýza je pod­statná

Stručne a výstižne: Údaje o tom, ako uží­va­te­lia (ne)využívajú váš pro­dukt alebo službu sú pre vás zla­tom. Bez nich by to bolo, akoby ste strie­ľali z idú­ceho Fer­rari, ktoré nemá brzdy. Nič moc, však? Ak ste ešte nespus­tili zber takýchto úda­jov, začnite s tým hneď zaj­tra a berte to ako jeden z kľú­čo­vých indi­ká­to­rov vašej výkon­nosti. Google Ana­ly­tics je síce šikovný nástroj, no údaje musíte zís­ka­vať z via­ce­rých zdro­jov. Sústreďte sa na zásadné uda­losti týka­júce sa vašho webu alebo apli­ká­cie a dajte si zále­žať na moni­to­ro­vaní sprá­va­nia vašich uží­va­te­ľov pri týchto uda­los­tiach. Neboli by ste prvý kto sa roz­ho­do­val na základe zlých čísel.

2. Slabé čísla? Hups, opravte to!

S prvými údajmi sa sústreďte na naj­väč­šie pre­pady a dajte si zále­žať na náprave. To zna­mená, že opti­ma­li­zu­jete kroky tak, aby ste tieto straty zís­kali späť. Ak míňate všetky svoje peniaze na všetko iné a nie na čer­vené čísla, potom si rad­šej vsaďte na čer­venú farbu na rulete v kasíne.

3. Samo­ľú­bosť

Okrem čer­ve­ných čísel, je dôle­žité nebyť samo­ľúby. Väč­šina začí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov práve toto pre­hliada naj­čas­tej­šie.

Ak by ste si mohli vybrať medzi 1 mili­ó­nom náv­štev vašej webo­vej stránky alebo 100 pla­tia­cimi zákaz­níkmi, čomu by ste dali pred­nosť?

Dúfam, že ste si vybrali to druhé, pre­tože práve to je dôle­žité pre váš biz­nis. 1 milión náv­štev nazý­vame már­ni­vou met­ri­kou. Nepo­vie vám to nič a ani neza­platí vaše účty.

Ak sa všetci zhod­neme na vyš­šie spo­me­nu­tom, prečo sa potom väč­šina star­tu­pis­tov sústre­ďuje iba na mar­ke­ting? Najprv opti­ma­li­zujte svoj pro­dukt s malou sku­pi­nou udr­ža­teľ­ných pou­ží­va­te­ľov a potom sa ho snažte pre­tvo­riť na niečo veľké. Ten roz­diel medzi uží­va­te­ľom, ktorý sa drží vášho pro­duktu a tým, ktorý o ňom pochy­buje, je práve to čo delí mužov od chlap­cov.

4. Snažte sa expe­ri­men­to­vať

Úprimne, toto je jedna z naj­ťaž­ších úloh a práve preto je veľmi dôle­ži­tej­šia. Väč­šine tímov trvá dlho kým z toho spra­via týž­dennú rutinu, ale ak sa to nako­niec podarí, ich výsledky sa dosta­via okam­žite.

Vždy zdô­raz­ňu­jem dôle­ži­tosť expe­ri­men­tov. Či už je to oby­čajný test s dvoma mož­nos­ťami alebo detailná cenová stra­té­gia. Väč­šina star­tu­pov závisí od výsled­kov a práve preto si nemô­žete dovo­liť iba roz­prá­vať o tom ako zís­kate nových uží­va­te­ľov. 

Ak sa nepo­kú­šate expe­ri­men­to­vať, tak sa neučíte!

5. Nezá­vis­losť kaná­lov

Našli ste si vhodný kanál pre váš biz­nis? Super! Teraz je ten správny čas ris­ko­vať čas a peniaze pre tento kanál, nie? Toto je len časť pravdy…

Áno, mali by ste minúť nejaké peniaze, risk­núť to a čo naj­rých­lej­šie vyťa­žiť z toho kanálu, čo sa bude dať. No nikdy nemieste dávať všetky svoje vaj­cia do jed­ného košíka. Nech­cete sa spo­lie­hať iba na SEO a potom sa stať obe­ťou Googlu a jeho roz­hod­nu­tia pre zmenu algo­ritmu jeho vyhľa­dá­va­nia. Preto by ste sa mali sústre­diť na to, aby ste mali k dis­po­zí­cii aspoň dva alebo tri ďal­šie kanály, ktoré fun­gujú. Ak jeden z kaná­lov pre­stane byť zis­kový, začnete byť kre­a­tívny a náj­dete si iný.

6. Rast je vždy tímová práca

Vývoj pro­dukt je prav­de­po­dobne tá naj­ťaž­šia vec pri kaž­dom star­tupe. Preto by ste mali vlo­žiť víziu rastu do DNA vášho biz­nisu. Nie je to len zod­po­ved­nosť odde­le­nia mar­ke­tingu alebo vývo­jo­vého cen­tra, ale malo by to byť cie­ľom kaž­dého člena, kaž­dého tímu.

Každý týž­deň musí byť každý člen tímu súčas­ťou roz­voja spo­loč­nosti. Moti­vujte kaž­dého, aby pri­šiel sám s expe­ri­mentmi v rámci svo­jich zod­po­ved­ností a nechajte ich tiež popa­so­vať sa s nápadmi iných.

7. Peniaze hýbu sve­tom

Peniaze sú jedi­ným meradlo, ktoré určí či váš biz­nis vydrží. Videl som strašne veľa star­tu­pov, ktoré sa sústre­dili iba na rast uží­va­teľa. Áno, je tu šanca, že sa sta­nete jed­no­rož­com a nebu­dete sa báť o svoj biz­nis model. To sa stane iba pár ľuďom, preto začnite so svo­jim biz­nis mode­lom od prvého dňa.

Nechať uží­va­te­ľov pla­tiť nie je trestné. Ak je váš pro­dukt dosť dobrý a uľahčí im život alebo ich roz­ve­selí, potom budú veľmi radi zaň pla­tiť. Ak vaši uží­va­te­lia nechcú pla­tiť, potom sa asi sústre­ďu­jete na zlé pub­li­kum.

8. Uží­va­teľ­ská pod­pora

Veľa nových star­tu­pov zvládlo roz­vo­jovú časť najmä preto, že pocho­pili hod­notu uží­va­teľ­skej pod­pory. Táto rada by mala byť samoz­rej­mos­ťou pre všetky star­tupy, no žiaľ nie je.

Uží­va­teľ­ská pod­pora je kon­ku­renč­nou výho­dou, ak to pocho­píte skôr ako vaša kon­ku­ren­cia, potom ste na dob­rej ceste stať sa pre väč­šinu uží­va­te­ľov ich číslo jeden. Dať svoj zákaz­ní­kov na prvé miesto je pre vás to naj­dô­le­ži­tej­šie!

9. Pre­staňte si mys­lieť, že to máte

Typickú otázku, ktorú sa pýtam keď sa stret­nem s ľuďmi je, ako sa darí ich star­tupu, pro­duktu, službe alebo práci. Aj som slušný, aj ma to naozaj zau­jíma. Počas všet­kých tých rokov som sa naučil, že múdry zakla­da­teľ star­tupu vždy odpo­vie na túto otázku úprimne a najmä prav­divo. To mi dáva prí­le­ži­tosť im pomôcť, ak im však neviem pomôcť ja, rád im posu­niem kon­takt na nie­koho kto môže.

Nie­kedy ako začí­na­júci star­tup musíte pred­stie­rať, že veci idú lep­šie ako naozaj sú. Nikdy neklamte, len nie­kedy vyne­chajte tie ška­redé časti. Nikdy som nepo­cho­pil, prečo nie­ktorí zakla­da­te­lia nez­die­ľajú svoje výzvy alebo vám vždy hovo­ria, že všetko ide ako po masle, hoci je opak prav­dou.

Každý biz­nis pre­šiel urči­tými výzvami. Na ne bolo treba tvr­dej práce, veľa času a vytrva­losti. Ak nech­cete z neja­kého dôvodu zdie­ľať svoje myš­lienky, nech sa páči. Žia­dať o pomoc alebo o radu vôbec nie je trápne, ale nepo­žia­dať o ňu je.

zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)