9-roč­né diev­ča sa roz­hod­lo konať pro­ti nečin­nos­ti vlá­dy

Linda Cebrová / 11. apríla 2017 / Eko

zdroj: youtube.com/pixabay.com

Iba 9-roč­né diev­ča poda­la ofi­ciál­nu sťaž­nosť na indic­kú vlá­du, kvô­li nedos­ta­toč­ným opat­re­niam v oblas­ti zme­ny klí­my.

Mla­dá Ind­ka vyjad­ru­je ras­tú­ce zne­po­ko­je­nie nad zne­čis­ťo­va­ním kra­ji­ny a zhor­šo­va­nia pod­mie­nok na život v nej. Zdô­raz­ňu­je pri­tom, že zme­ny sa nedot­knú ľudí, kto­rí majú momen­tál­ne v rukách moc, ale dneš­ných tíne­dže­rov a budú­cej gene­rá­cie.

V petí­cii zosta­ve­nej v spo­lu­prá­ci s The Nati­onal Gre­en Tri­bu­nal pre­ja­vi­la mla­dá štu­dent­ka Rid­hi­ma Pan­dey pohor­še­nie nad prí­stu­pom vlá­dy k záko­nom týka­jú­cim sa život­né­ho pro­stre­dia. Vní­ma, že kra­ji­na v tej­to otáz­ke úpl­ne zly­ha­la a jej postoj je han­bou celej kra­ji­ny.

foto:wikimedia.org

Rid­hi­ma je ako mla­dý člo­vek, súčas­ťou tej najz­ra­ni­teľ­nej­šej sku­pi­ny Indov. Prá­ve Rid­hi­mych roves­ní­kov sa prob­lé­my kli­ma­tic­kej zme­ny dot­knú naj­mar­kan­tne­šie, no v celom roz­ho­do­va­com pro­ce­se nema­jú vôbec žiad­ne slo­vo,“ obja­vi­lo sa v 52 stra­no­vej petí­cii.

Vyzý­va­jú v nej súd, aby naria­dil vlá­de pri­jať účin­né opat­re­nia, kto­ré budú vedec­ky pod­lo­že­né a pove­dú k mini­ma­li­zá­cii nega­tív­nych dôsled­kov kli­ma­tic­ký zmien. Indic­ké minis­ter­stvo život­né­ho pro­stre­dia a cen­trál­ny výbor kon­tro­ly zne­čis­te­nia boli požia­da­né, aby sa do dvoch týž­dňov vyjad­ri­li. V Indii sa nachá­dza­jú hneď 4 naj­hor­šie hod­no­te­né mes­tá pod­ľa mie­ry zne­čis­te­nia ovzdu­šia.

foto:wikimedia.org

Viac ako polo­vi­ca cel­ko­vé­ho počtu úmr­tí ľudí po celom sve­te, kto­ré sú zaprí­či­ne­né vply­vom zne­čis­te­né­ho pro­stre­dia sa pri­pi­su­je prá­ve Číne a Indii. Výsled­ky pochá­dza­jú z nedáv­nej štú­die z roku 2015.

Aj napriek nie­koľ­kým záko­nom týka­jú­cim sa ochra­ny indic­kých lesov a čis­te­nia riek, prí­pad­ne zlep­še­nie kva­li­ty ovzdu­šia sa v kra­ji­ne nič zásad­né nede­je. Kri­ti­ci ozna­ču­jú imple­men­tá­ciu záko­nov do bež­né­ho živo­ta za mizer­nú. Zásad­ným prob­lé­mom je fakt, že hos­po­dár­sky rast má vo väč­ši­ne prí­pa­dov pred­nosť pred ochra­nou život­né­ho pro­stre­dia.

foto:wikimedia.org

Ini­ciá­tí­vu mla­dej Rid­hi­ma naštar­to­va­la aj nedáv­na uda­losť z roku 2013, kedy bles­ko­vé zosu­vy pôdy zasiah­li oblasť, v kto­rej táto štu­dent­ka žije. O život vte­dy priš­li stov­ky ľudí a desiat­ky tisíc ľudí sa zo dňa na deň ocit­li bez domo­va.

V dneš­nej dobe potre­bu­jú všet­ky kra­ji­ny, nie len India, mla­dých ľudí s ino­va­tív­ny­mi myš­lien­ka­mi a vôľou konať. Prá­ve kro­ky ľudí ako je Rihi­ma môžu vyvo­lať spo­lo­čen­skú dis­ku­siu a tlak na ria­dia­ce orgá­ny, aby sa zača­li veci hýbať vpred skôr ako bude už prí­liš nesko­ro.

zdroj:ndtv.com

Pridať komentár (0)