9 úžas­ných lek­cií, ktoré ti pomôžu hack­núť život

Martin Halada / 10. augusta 2016 / Tech a inovácie

Nie­kedy nie je ľahké byť člo­ve­kom. Nie­kedy hľa­dáme zmy­sel, sme­ro­va­nie, hod­noty alebo manuál ako žiť. Pri­pra­vili sme pre teba 9 život­ných lek­cií podľa spi­so­va­teľky a ces­to­va­teľky Ole­sye Novi­ko­vej, ktoré ťa budú spre­vá­dzať, keď to bude naj­dô­le­ži­tej­šie.

1. Každý má strach

Nech tvrdí každý, čo chce, všetci máme strach. Strach o rodinu, prácu, strach z nezná­meho a tak ďalej. Je to ten pocit, ktorý ti bráni opus­tiť zónu kom­fortu. Úspešní ľudia vedia, kedy je dobré strach pre­ko­nať. Pri­pus­tiť, že majú strach a konať správne aj napriek tomu. To je sku­točná odvaha.

2. Zmeny vždy sú a budú

banner-1076311_1280

Ako pove­dal antický filo­zof Herak­le­i­tos: Všetko ply­nie. Svet okolo teba nie je rov­naký, ľudia nie sú rov­nakí a hlavne ty nie si rov­naký. Kaž­dého z nás kaž­do­denne ovplyv­ňuje množ­stvo vply­vov. Múd­rosť je vybe­rať, ktoré vplyvy to budú. Ale všetko, čo sa nám v živote deje, nás neja­kým spô­so­bom ovplyv­ňuje. Preto nie je múdre tvr­diť, že nie­kto je zlý a nikdy sa nezmení, alebo že niečo nikdy nedo­ká­žeš. Možno to nedo­ká­žeš dnes. Kto ale pove­dal, že to nedo­ká­žeš zaj­tra alebo o rok?

3. Rýchlo zna­mená pomaly, ale bez pre­ru­še­nia

Ak chceš dosiah­nuť zmenu, daj sa rýchlo do toho! Ale v sku­toč­nosti nemu­síš nič robiť nasilu alebo prí­liš inten­zívne. Aj naša sila pre­ko­ná­vať sa má svoje hra­nice. Dôle­žité je dosiah­nuť životný balans. Preto sa nepo­náh­ľaj. Oveľa dôle­ži­tej­šie je robiť novú vec pra­vi­delne. Vytvo­riť si návyk. A ani sa nenaz­dáš a robíš to auto­ma­ticky. Tvoj život sa zme­nil.

4. Vytvor viac ako skon­zu­mu­ješ

pc-1207834_1280

Člo­vek vždy potre­buje niečo vytvo­riť. Vedome a zo srdca. To je jediný spô­sob ako si uží­vať pôžitky kon­zum­ného života a zostať šťastný. Môžeme to chá­pať ako spi­ri­tu­álnu ver­ziu dob­rého meta­bo­lizmu.

5. Dne­šok je dôsle­dok toho, čo si uro­bil a ako si mys­lel včera, zaj­traj­šok je to, čo si mys­líš a konáš dnes

Opa­kuj si túto frázu dokola, až kým sa hlboko nesto­tož­níš s tým, že nikto nie je zod­po­vedný za tvoje prob­lémy. Iba ty.

6. Šťas­tie a pôži­tok nie sú to isté

baby-390555_1280

Čoko­láda, alko­hol, ciga­rety, pochvaly, naku­po­va­nie. Buďme k sebe úprimní, sú to pôžitky, ktoré nevyt­vá­rajú sku­točné šťas­tie. Spô­so­bujú len náhly nával dopa­mínu do mozgu, vďaka kto­rému sa cítime dobre. Na chvíľu. Záro­veň sme nešťastní, lebo vieme, že si to nemô­žeme nikdy udr­žať. Pôžitky v nás vytvá­rajú iba túžbu, nikdy nie spo­koj­nosť. Neboj sa vzdať sa pôžit­kov. Obá­vaj sa, že nikdy nedo­siah­neš sku­točné šťas­tie.

7. Šťas­tie zna­mená vytvo­re­nie har­mó­nie vo vlast­nej mysli

Pri hľa­daní šťas­tia vo von­kaj­šom svete nikdy nebu­deš sku­točne šťastný. Samoz­rejme, budú veci, ktoré ťa pote­šia, ale aj tie, ktoré ťa sklamú. Ľudia, ktorí medi­tujú, berú zod­po­ved­nosť za svoje šťas­tie na seba a nehľa­dajú ho v oko­li­tom svete, pre­tože ten nikdy nedo­kážu ovplyv­niť na 100 %.

8. Jedlo ovplyv­ňuje nie­len tvoje telo, ale aj tvoju myseľ

salad-1206018_1280

Každý kúsok potravy, ktorú si vkla­dáš do úst, ovplyv­ňuje tvoje mys­le­nie a pocity, hoci to nie je také zjavné ako pri alko­hole. O to ťaž­šie je si to uve­do­miť. Ťažké vyprá­žané jedlá z množ­stvom kore­nín, oleja a soli však dokážu člo­veka poriadne spo­ma­liť. Budeš sa po nich cítiť una­ve­nejší, menej sústre­dený a často aj podráž­dený, či menej nad vecou.

9. Tvoj život je kniha, kto­rej prvé kapi­toly si nena­pí­sal ty sám

Keď si bol malý, auto­ma­ticky si absor­bo­val myš­lienky, názory a postoje svojho pro­stre­dia. Kaž­dého člo­veka po celý život for­muje množ­stvo vply­vov ako rodi­čia, kama­ráti, uči­te­lia, sys­tém výučby, pro­stre­die, byt, v kto­rom býva, ale aj Face­book a vôbec mediálna sféra. Základ tvo­jej osob­nosti bol vymo­de­lo­vaný inými ľuďmi. To, kto si mys­líš, že si, bolo vymo­de­lo­vané inými ľuďmi. Nemáš čo stra­tiť. Nie je to úžasné? Aspoň v tom zmysle, že môžeš všetko vymo­de­lo­vať nanovo a podľa seba.

Zdroj: brightside.me, zdroj foto­gra­fií a titul­nej foto­p­gra­fie: favim.com

Pridať komentár (0)