9 úžas­ných lek­cií, kto­ré ti pomô­žu hack­núť život

Martin Halada / 10. augusta 2016 / Lifehacking

Nie­ke­dy nie je ľah­ké byť člo­ve­kom. Nie­ke­dy hľa­dá­me zmy­sel, sme­ro­va­nie, hod­no­ty ale­bo manu­ál ako žiť. Pri­pra­vi­li sme pre teba 9 život­ných lek­cií pod­ľa spi­so­va­teľ­ky a ces­to­va­teľ­ky Ole­sye Novi­ko­vej, kto­ré ťa budú spre­vá­dzať, keď to bude naj­dô­le­ži­tej­šie.

1. Kaž­dý má strach

Nech tvr­dí kaž­dý, čo chce, všet­ci máme strach. Strach o rodi­nu, prá­cu, strach z nezná­me­ho a tak ďalej. Je to ten pocit, kto­rý ti brá­ni opus­tiť zónu kom­for­tu. Úspeš­ní ľudia vedia, kedy je dob­ré strach pre­ko­nať. Pri­pus­tiť, že majú strach a konať správ­ne aj napriek tomu. To je sku­toč­ná odva­ha.

2. Zme­ny vždy sú a budú

banner-1076311_1280

Ako pove­dal antic­ký filo­zof Herak­le­i­tos: Všet­ko ply­nie. Svet oko­lo teba nie je rov­na­ký, ľudia nie sú rov­na­kí a hlav­ne ty nie si rov­na­ký. Kaž­dé­ho z nás kaž­do­den­ne ovplyv­ňu­je množ­stvo vply­vov. Múd­rosť je vybe­rať, kto­ré vply­vy to budú. Ale všet­ko, čo sa nám v živo­te deje, nás neja­kým spô­so­bom ovplyv­ňu­je. Pre­to nie je múd­re tvr­diť, že nie­kto je zlý a nikdy sa nezme­ní, ale­bo že nie­čo nikdy nedo­ká­žeš. Mož­no to nedo­ká­žeš dnes. Kto ale pove­dal, že to nedo­ká­žeš zaj­tra ale­bo o rok?

3. Rých­lo zna­me­ná poma­ly, ale bez pre­ru­še­nia

Ak chceš dosiah­nuť zme­nu, daj sa rých­lo do toho! Ale v sku­toč­nos­ti nemu­síš nič robiť nasi­lu ale­bo prí­liš inten­zív­ne. Aj naša sila pre­ko­ná­vať sa má svo­je hra­ni­ce. Dôle­ži­té je dosiah­nuť život­ný balans. Pre­to sa nepo­náh­ľaj. Ove­ľa dôle­ži­tej­šie je robiť novú vec pra­vi­del­ne. Vytvo­riť si návyk. A ani sa nenaz­dáš a robíš to auto­ma­tic­ky. Tvoj život sa zme­nil.

4. Vytvor viac ako skon­zu­mu­ješ

pc-1207834_1280

Člo­vek vždy potre­bu­je nie­čo vytvo­riť. Vedo­me a zo srd­ca. To je jedi­ný spô­sob ako si uží­vať pôžit­ky kon­zum­né­ho živo­ta a zostať šťast­ný. Môže­me to chá­pať ako spi­ri­tu­ál­nu ver­ziu dob­ré­ho meta­bo­liz­mu.

5. Dne­šok je dôsle­dok toho, čo si uro­bil a ako si mys­lel vče­ra, zaj­traj­šok je to, čo si mys­líš a konáš dnes

Opa­kuj si túto frá­zu doko­la, až kým sa hlbo­ko nesto­tož­níš s tým, že nikto nie je zod­po­ved­ný za tvo­je prob­lé­my. Iba ty.

6. Šťas­tie a pôži­tok nie sú to isté

baby-390555_1280

Čoko­lá­da, alko­hol, ciga­re­ty, pochva­ly, naku­po­va­nie. Buď­me k sebe úprim­ní, sú to pôžit­ky, kto­ré nevyt­vá­ra­jú sku­toč­né šťas­tie. Spô­so­bu­jú len náh­ly nával dopa­mí­nu do moz­gu, vďa­ka kto­ré­mu sa cíti­me dob­re. Na chví­ľu. Záro­veň sme nešťast­ní, lebo vie­me, že si to nemô­že­me nikdy udr­žať. Pôžit­ky v nás vytvá­ra­jú iba túž­bu, nikdy nie spo­koj­nosť. Neboj sa vzdať sa pôžit­kov. Obá­vaj sa, že nikdy nedo­siah­neš sku­toč­né šťas­tie.

7. Šťas­tie zna­me­ná vytvo­re­nie har­mó­nie vo vlast­nej mys­li

Pri hľa­da­ní šťas­tia vo von­kaj­šom sve­te nikdy nebu­deš sku­toč­ne šťast­ný. Samoz­rej­me, budú veci, kto­ré ťa pote­šia, ale aj tie, kto­ré ťa skla­mú. Ľudia, kto­rí medi­tu­jú, berú zod­po­ved­nosť za svo­je šťas­tie na seba a nehľa­da­jú ho v oko­li­tom sve­te, pre­to­že ten nikdy nedo­ká­žu ovplyv­niť na 100 %.

8. Jed­lo ovplyv­ňu­je nie­len tvo­je telo, ale aj tvo­ju myseľ

salad-1206018_1280

Kaž­dý kúsok potra­vy, kto­rú si vkla­dáš do úst, ovplyv­ňu­je tvo­je mys­le­nie a poci­ty, hoci to nie je také zjav­né ako pri alko­ho­le. O to ťaž­šie je si to uve­do­miť. Ťaž­ké vyprá­ža­né jed­lá z množ­stvom kore­nín, ole­ja a soli však doká­žu člo­ve­ka poriad­ne spo­ma­liť. Budeš sa po nich cítiť una­ve­nej­ší, menej sústre­de­ný a čas­to aj podráž­de­ný, či menej nad vecou.

9. Tvoj život je kni­ha, kto­rej prvé kapi­to­ly si nena­pí­sal ty sám

Keď si bol malý, auto­ma­tic­ky si absor­bo­val myš­lien­ky, názo­ry a posto­je svoj­ho pro­stre­dia. Kaž­dé­ho člo­ve­ka po celý život for­mu­je množ­stvo vply­vov ako rodi­čia, kama­rá­ti, uči­te­lia, sys­tém výuč­by, pro­stre­die, byt, v kto­rom býva, ale aj Face­bo­ok a vôbec mediál­na sfé­ra. Základ tvo­jej osob­nos­ti bol vymo­de­lo­va­ný iný­mi ľuď­mi. To, kto si mys­líš, že si, bolo vymo­de­lo­va­né iný­mi ľuď­mi. Nemáš čo stra­tiť. Nie je to úžas­né? Aspoň v tom zmys­le, že môžeš všet­ko vymo­de­lo­vať nano­vo a pod­ľa seba.

Zdroj: brightside.me, zdroj foto­gra­fií a titul­nej foto­p­gra­fie: favim.com

Pridať komentár (0)