9 uži­toč­ných nástro­jov od dizajnu až po vývoj

Jakub Jablonický / 13. júla 2016 / Tools a produktivita

Kva­litné nástroje nekva­litnú prácu neza­chrá­nia. No určite neuš­ko­dia. Dnes ti pri­ná­šame zoznam nástro­jov, ktoré ocení každý dizaj­nér a deve­lo­per.

Atom

Atom je open source tex­tový edi­tor od Git­hubu. Obsa­huje všetko od mana­žéra balí­kov a smart auto-dokon­čo­va­nia až po krásne témy. Netreba upra­vo­vať žiadne con­figy. Všetko jed­no­du­cho fun­guje.

atom

Drag­Dis

Drag­Dis je nástroj, ktorý ti umožní ukla­dať si inšpi­ra­tívne veci hneď, ako na ne nara­zíš. Jed­no­du­cho nain­šta­luj exten­ziu do Chromu a začni ťahať.dragdis

iTerm 2

iTerm je ele­gant­nou alter­na­tí­vou Ter­mi­nalu. Ponúka naprí­klad neob­me­dzené množ­stvo split pane­lov, online obrázky a vyhľa­dá­va­nie. Je prav­dou, že Ter­mi­nal má veľmi podobné fun­kcie, no iTerm 2 sa neus­tále zlep­šuje.

iterm

Muzli

Muzli je Chrome exten­zia, ktorá zhro­maž­ďuje obsah z dizaj­no­vých por­tá­lov ako Desig­ner News, Dribble alebo Behance. Vždy keď otvo­ríš Chrome ti Muzli vyhodí naj­lep­šie veci zo všet­kých týchto strá­nok.

muzli

Noiz.io

Kre­a­tívci majú už tra­dične pri svo­jej práci radi atmo­sféru kaviarní. Noizio ti túto atmo­sféru pri­ne­sie domov. Môžeš si vybrať z množ­stva zvu­kov ako Októb­rový dážď, Kavia­reň, Búrka alebo Mor­ské vlny.

noizio

Invi­sion

Invi­sion je pro­to­ty­pová a workf­low plat­forma, ktorá je per­fektná na spo­lu­prácu medzi front-end deve­lo­permi a dizaj­nérmi. Dizaj­néri môžu uplo­ado­vať sériu scre­e­nov a vzá­jomne ich pre­po­jiť. Modré polia na obrázku sú pre­po­je­nia na ďal­šie scre­eny. Tento spô­sob je skvelý na pre­zen­tá­ciu pre kli­en­tov a deve­lo­pe­rov alebo pred­bežné tes­to­va­nie s pou­ží­va­teľmi.

Invi­sion nedávno tiež spus­til fun­kciu, ktorá je poobná ako Drag­Dis, no umož­ňuje aj tímovú kola­bo­rá­ciu.

invision

What the Font

Typo­gra­fia je obrov­skou čas­ťou dob­rého dizajnu. Práve preto bude What the Font jed­nou z tvo­jich najob­ľú­be­nej­ších Chrome exten­zií. Jed­no­du­chým ozna­če­ním a klik­nu­tím zis­tíš, aký font stránka pou­žíva.

whatthefont

Postman

Front-end deve­lo­peri určite oce­nia nástroj, ktorý im umožní robiť requ­esty pre API. Namiesto prac­ného písa­nia cURL requ­es­tov môžeš pou­žiť Postman.

postman

Wap­pa­ly­zer

Wap­pa­ly­zer je nástroj, ktorý iden­ti­fi­kuje, aké kniž­nice a fra­me­worky určitá stránka pou­žíva. Je to určite jeden z naju­ži­toč­nej­ších nástro­jov pre front-end deve­lo­pe­rov.

wappalyzer

Zdroj: medium.com/FreeCodeCamp, Zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com, Zdroj foto­gra­fií: medium.com/FreeCodeCamp

Pridať komentár (0)