15 toolov, kto­ré ti pomô­žu vybu­do­vať strán­ku bez jedi­né­ho riad­ku kódu

Timotej Vančo / 13. apríla 2017 / Lifehacking

zdroj: pexels.com

Tak veľa nápa­dov a tak málo času ale­bo vedo­mos­tí pre tvo­re­nie webu. Ak si pri­pra­ve­ný na spus­te­nie webu pre tvoj star­tup, blog, port­fó­lio ale­bo hoci­čo iné, vieš, že ťa tvor­ba webu neja­kou fir­mou vždy sto­jí dosť veľa peňa­zí, a to neho­vo­rím o jeho udr­žia­va­ní a rôz­nych úpra­vách za cho­du.

Pred­ne­dáv­nom dal Pro­duct Hunt doko­py kolek­ciu pät­nás­tich toolov, kto­ré ti pomô­žu pri tvor­be a spus­te­ní webu, aj keď nemáš žiad­ne skú­se­nos­ti s prog­ra­mo­va­ním ale­bo tvor­bou dizaj­nu.

Dúfam, že si náj­deš nie­čo prak­tic­ké a vytvo­ríš web, o kto­rom bude­me ešte počuť.

Carrd 

Jed­no­du­chá, res­pon­zív­na, strán­ka s jed­nou stra­nou prak­tic­ky pre všet­ko

Carrd

foto: medium.com

Bez­plat­ná služ­ba pre tvor­bu a hos­ting jed­no­du­chých, res­pon­zív­nych webov. Exis­tu­je mno­ho ďal­ších strá­nok, kto­ré ti pomô­žu vytvo­riť web­strán­ku, ale naj­väč­ší roz­diel medzi nimi je jed­no­du­chosť v pou­ží­va­ní. Tu máš mož­nosť tvo­riť web naj­jed­no­duch­ším mož­ným spô­so­bom a záro­veň si ani nevšim­neš, že ani nevieš poriad­ne kódiť.

Tem­pla­te Stash 

Zbier­ka naj­lep­ších tém a šab­lón pre web­strán­ky

Template

foto: medium.com

Kaž­dá šab­ló­na je posta­ve­ná na zákla­doch: vizu­ál­nej krá­sy, jed­no­du­chos­ti tvor­by a zmien a funkč­nos­ti. Jed­no­du­chým klik­nu­tím si vieš vybe­rať spo­me­dzi kate­gó­rií, hlav­né­ho slo­va ale­bo tvor­by, čo ti význam­ne zjed­no­du­šu­je hľa­da­nie pres­ne toho čo hľa­dáš. Bonus: Sú tam tak­tiež kolek­cie zame­ra­né na „mate­riál­ny dizajn“ ale­bo „moder­né port­fó­lio“.

Bubb­le 

Vytvor plno­hod­not­ný web bez žiad­ne­ho kódu

Bubble

foto: medium.com

Bez nut­nos­ti ovlá­da­nia prog­ra­mo­vať, doká­žeš vytvo­riť web a mobil­nú apli­ká­ciu. Fun­gu­je na prin­cí­pe „drag and drop“ a umož­ňu­je ti pou­žiť ele­men­ty ako: text, video, mapy, ikon­ky, tla­čid­lá atď. Všet­ké­mu je mož­né meniť jeho základ­né nasta­ve­nia, ako naprí­klad umies­te­nie ale­bo veľ­kosť.

HTML to WordP­ress 

Pre­trans­for­muj svo­ju HTML web­strán­ku behom jed­nom sekun­dy do WordP­ress-u

HTML to WordPress

foto: medium.com

Ak plá­nu­ješ svo­ju web­ku dvi­hnúť na inú úro­veň a záro­veň uľah­čiť si mno­ho manu­ál­nej prá­ce, ten­to tool je priam žia­du­ci. Pre­me­ní celý tvoj HTML kód do zná­me­ho WordP­ress-u iba v pár sekun­dách. Ten­to tool si veľ­mi cenie dizaj­né­ri a vývo­já­ri.

Til­da Pub­lis­hing 

Vytvor nád­her­né strán­ky a povedz cez ne svoj prí­beh, bez aké­ho­koľ­vek kódu

tilda

foto: medium.com

Nachá­dza sa tam cez 170 pred vytvo­re­ných blo­kov, kto­ré sú pri­pra­ve­né na pou­ži­tie v tvo­jom webe. Všet­ky strán­ky, kto­ré tým­to toolom vytvo­ríš budú na kaž­dom zaria­de­ní vyze­rať úžas­ne, čo je veľ­mi dob­ré pokiaľ sa moc nero­zu­mieš do kóde­nia. Je to super mož­nosť hlav­ne pre tých, kto­rí by si radi spra­vi­li naprí­klad blog ale­bo port­fó­lio.

XPRS 

Tvor­ba webu úpl­ne zadar­mo a jed­no­du­cho ako hra­nie sa s legom

XPRS

foto: medium.com

Ak si bol nie­ke­dy frus­tro­va­ný z tvor­by strán­ky lebo je to veľ­mi kom­pli­ko­va­ná zále­ži­tosť ale­bo nie­ke­dy aj dosť dra­há, ten­to tool ti to poriad­ne uľah­čí a samoz­rej­me aj spra­ví veľ­mi zábav­né. Jedi­neč­nosť v tom­to tooly je, že si vytvá­raš web pomo­cou poly­do­mov (inte­li­gent­ných blo­kov, kto­ré obsa­hu­jú text). Je to doslo­va ako hra s Legom.

Grav 

Moder­ný open sour­ce prog­ram na rých­lu tvor­bu webu

Grav

foto: medium.com

Toto je viac kop­lex­ný tool, hlav­ne pre deve­lo­pe­rov, kto­rí už majú neja­kú skú­se­nosť. Ten­to open sour­ce CMS prog­ram ti umož­ňu­je tvo­riť web vyso­kou rých­los­ťou. Zmy­sel pou­ží­va­nia toh­to toolu bol posta­ve­ná na zákla­de tej­to myš­lien­ky: So sta­tic­kým HTML kódom, nemô­žeš robiť nič dyna­mic­ké s „que­ry“ dáta­mi, edi­to­vať obsah cez admi­nis­trá­tor­ský prí­stup atď. Grav ti dovo­ľu­je robiť tie isté veci, kto­ré môžeš s Dru­pa­lom, Joom­lou ale­bo WordP­res­som. Náj­deš v ňom mno­ho mož­nos­tí pre zlep­še­nie dizaj­nu ale aj funkč­nos­ti tvoj­ho webu.

Pivot 

Doslo­va tvo­ríš web for­mou „drag and drop“

Pivot

foto: medium.com

Pivot je zalo­že­ný na blo­koch v HTM­L5, kto­rých tam máš až 70 roz­diel­nych dru­hov. Web si vieš vytvo­riť v pár minú­tach na svo­jom webo­vom pre­hlia­da­či a pop­ri­dá­vať doň text, navi­gá­ciu, pohyb­li­vé efek­ty, obráz­ky, mapy, rôz­ne sché­my farieb a mno­ho viac. Má vyso­ko prak­tic­ké využi­tie, či už pre tvor­bu webu o pro­duk­toch ale­bo osob­né­ho port­fó­lia.

Hype 3.0

Vytvor si krás­nu web­strán­ku v HTM­L5, ale bez žiad­ne­ho kóde­nia

hype

foto: medium.com

Hype fun­gu­je na ani­mač­nom „keyf­ra­me“ sys­té­me, kto­rý sle­du­je kaž­dý tvoj krok a tvo­rí web pres­ne pod­ľa tvo­jich potrieb. Samoz­rej­me môžeš pri­dá­vať ale­bo odo­be­rať a mazať obsah webu aj manu­ál­ne. Je to nesku­toč­ný prog­ram, pokiaľ chceš do svoj­ho webu pri­dať tro­chu ani­má­cie v gra­fi­ke ale­bo pre­zen­tá­ciách. Pri­prav sa na to, že Hype ťa poriad­ne ohú­ri!

One­Pa­ger 

Prog­ram pre tvor­bu webu vo WordP­res­se

Onepager

foto: medium.com

Pomo­cou One­Pa­ger vieš zme­niť všet­ko na tvo­jom webe v prie­be­hu pár sekúnd. Bez náma­hy vieš vytvo­riť naprí­klad web, kto­rým začneš tvo­ju deve­lo­per­skú kari­é­ru. Všet­ko, čo sa tam nachá­dza, sa dá meniť pres­ne pod­ľa potrieb ako to potre­bu­ješ. Je to vyni­ka­jú­ci nástroj ak nemáš moc voľ­né­ho času a záro­veň hľa­dáš mož­nosť pre tvor­bu webu vo WordP­res­se.

Weby­do 2.0 

Plat­for­ma pre tvor­bu web­di­zaj­nu pre pro­fe­si­oná­lov

webydo

foto: medium.com

Per­fekt­ný prog­ram pre dizaj­né­rov, pokiaľ majú super nápa­dy ale žiad­ne skú­se­nos­ti s prog­ra­mo­va­ním. Náj­deš mno­ho podob­ných toolov, ale ten­to bol vytvo­re­ný pres­ne pre dizaj­né­rov. Ten­to tool urči­te sto­jí za vyskú­ša­nie, ak ťa baví dizajn a záro­veň by si chcel skú­siť tvo­riť web.

Boots­trap Stu­dio 

Vytvor web s res­pon­zív­nym dizaj­nom v Boots­trap fra­me­wor­ku

Bootstrap

foto: medium.com

Čis­té a intu­itív­ne roz­hra­nie pre kaž­dé­ho, robí Boots­trap jed­nou z naj­jed­no­duch­ších mož­nos­tí pre vytvá­ra­nie web­strá­nok. S boha­tým výbe­rom kom­po­nen­tov pre úpra­vu, si doká­žeš upra­viť kaž­dý jeden detail na webe. Boots­trap Stu­dio sľu­bu­je, že ti aj vypro­du­ku­jú HTML a CSS kód, kto­rý by si ináč musel ruč­ne písať.

Evo­le­ro 2.0 

Vytvor web pre kaž­dú akciu

evolero

foto: medium.com

Evo­le­ro sa sna­ží tvo­riť web pre rôz­ne even­ty, aby vyze­ra­li čo naj­viac zau­jí­ma­vo a pri­lá­ka­li, čo naj­viac ľudí. Od tvor­by webu a základ­ných tex­to­vých ozna­mov a správ vieš pri­dá­vať aj kupo­va­nie lís­tkov a tak­tiež aj dis­ku­siu pre účast­ní­kov, kto­rí môžu písať recen­zie a odpo­ru­če­nia. Či už sa chys­táš robiť works­hop, semi­nár, osla­vu ale­bo fes­ti­val, ten­to tool je pres­ne čo hľa­dáš.

Cloudp­ress 

Vytvor uni­kát­ne res­pon­zív­ne strán­ky vo WordP­res­se a bez žiad­ne­ho kóde­nia

cloudpress

foto: medium.com

V Cloudp­res­se sa nachá­dza viac ako 80 pred­de­fi­no­va­ných tém, z kto­rých môžeš vybe­rať. Budeš mať ale aj úpl­nú kon­tro­lu nad kaž­dým jed­ným detai­lom tvo­jej strán­ky v ráta­ne – nadi­men­zo­va­nia, roz­me­rov, typo­gra­fie, fon­tov, poza­dí a efek­tov.

Pic­nic 

Vytvor a zare­gis­truj si svo­ju novú web­strán­ku behom 5 minút

picnic

foto: medium.com

Nie­ke­dy je to fakt o ner­vy, keď máš tvo­riť a regis­tro­vať web­strán­ky stá­le doko­la. Už to tak ale ďalej nemu­sí byť. Pic­nic ti všet­ky neprí­jem­nos­ti zmi­ni­ma­li­zo­val a výsle­dok je, že všet­ko dôle­ži­té máš zvlád­nu­té skôr ako nará­taš do 10.

zdroj člán­ku: Pro­duct Huntmedium.com

Pridať komentár (0)