Mic­key Tri­zu­liak zalo­žil SPIN bar, kto­rý sa vymy­ká všet­ké­mu, na čo si bol v baroch dote­raz zvyk­nu­tý

Veronika Horváthová / 14. júna 2017 / Rozhovory

zdroj: archív M. Trizuliak

Michal Tri­zu­liak si naozaj pre­ská­kal všet­ko mož­né, no až po mno­hých rokoch sa jeho sen stá­va sku­toč­nosť. Plný bar, kam sa kaž­dý pia­tok, ale aj kaž­dý iný deň, ľudia tešia a vedia, že tam náj­du sku­toč­nú zába­vu. Toto mies­to je SPIN coc­ktail bar. No to je len jeden z mno­hých pro­jek­tov, kto­ré má Michal v ruká­ve.

Michal, hneď na začiat­ku ma veľ­mi zau­ja­la, nám v Star­ti­tup veľ­mi sym­pa­tic­ká výzva, kto­rú v tvo­jom bare pod­po­ru­je­te a to #refu­set­hes­traw (odmiet­ni slam­ku). Pre­čo si sa ju roz­ho­dol pod­po­riť ?

Pri­znám sa, najprv sme chce­li byť len zau­jí­ma­ví, ale keď tro­chu prej­de­te web a zau­jí­ma­te sa v zdra­vej mie­re o dia­nie vo sve­te pocho­pí­te, že jedi­ná odpo­veď na plast ako odpad je recyk­lá­cia. Odpo­veď? Sme na kon­ci všet­kých šta­tis­tík o recyk­lo­va­ní odpa­du v rám­ci EU, mys­lím ako Slo­ven­sko. Tak sme dali víkend “bez sla­miek”, res­pek­tí­ve ten, kto pri­šiel s vlast­nou nie plas­to­vou slam­kou, dostal od nás drink for free. Malo to pek­ný úspech, teda z biz­nis hľa­dis­ka pre nás ani nie, ale upo­zor­ni­li sme na to, že recyk­lo­vať je jed­no­du­chá vec. Keď to doká­že­me my v plnom bare, tak to urči­te zvlád­ne­te aj vy s vylo­že­ný­mi noha­mi doma na gau­či. Mýlim sa?

Zdroj: archív M. Tri­zu­liak

Si teda zakla­da­te­ľom Spin Coc­ktail baru, naozaj coolo­vé­ho mies­ta na pár­ty mape Bra­ti­sla­vy. Aká bola tvo­ja ces­ta k otvo­re­niu baru?

Ďaku­jem, nebo­lo to jed­no­du­ché napl­niť bar do prask­nu­tia. Mož­no aj kvô­li tomu, že sme v malej ulič­ke, síce v cen­tre Bra­ti­sla­vy, nám to trva­lo asi 6 -7 mesia­cov. Jas­né, povie­te si 7 mesia­cov je nič, keď roz­bie­ha­te fir­mu ale­bo pre­vádz­ku. Ja som bol však zvyk­nu­tý na 2 – 3 mesia­ce :) V gas­tro biz­ni­se pra­cu­jem sko­ro 20 rokov vrá­ta­ne stred­nej ško­ly.

Bol som ten typ, kto­ré­ho musí­te vyhá­ňať z prá­ce, sta­rá ško­la. Zača­lo to v Žili­ne, kde som pop­ri gas­tro ško­le bri­gá­do­val v reštau­rá­cii ‚kde som aj pra­xo­val. Potom prá­ca, tro­chu zby­toč­ná vojen­ská služ­ba, Bra­ti­sla­va, Talian­sko a zase Bra­ti­sla­va. Pome­dzi to neja­ké stá­že, výle­ty po Euró­pe. V skrat­ke som si pra­cov­ne pre­šiel všet­ky pozí­cie od umý­va­ča pohá­rov, čaš­ní­ka, vedú­ce­ho sme­ny, bar­ma­na, mana­ge­ra. Tým som aj zís­kal výho­du, keď teraz zamest­ná­vam ľudí, že viem detail­ne, čo ich prá­ca obná­ša. Nie­ke­dy to so mnou majú ťaž­ké, hlav­ne keď si mys­lia, že uro­bi­li všet­ko, čo tre­ba, neja­kým spô­so­bom vždy náj­dem detail, kto­rý im chý­ba do skla­dač­ky.

Veľa­krát počú­vam od kama­rá­tov po celom sve­te, že pre­čo som na Slo­ven­sku. Neviem. Na začiat­ku som chcel posú­vať gas­tro na vyš­ší level, teda aby hos­tia dosta­li viac ako len vod­ka juice, potom pocit domo­va, kto­rý nezís­ka­te sko­ro nikde na sve­te a neskôr zod­po­ved­nosť dotiah­nuť veci do kon­ca, kto­rý v pod­sta­te ani neexis­tu­je :) Res­pek­tí­ve zakaž­dým pri­šiel nový pro­jekt, noví ľudia, kto­rých bolo tre­ba naštar­to­vať, prí­pad­ne posu­núť vpred. Som rád, že sko­ro všet­ci, kto­rých som sa roz­ho­dol posu­núť vpred, sú úspeš­ní v gas­tro-sve­te, res­pek­tí­ve to majú pek­ne našliap­nu­té. Tak­že ces­ta k otvo­re­niu baru SPIN me around, bola dlhá, ale obo­ha­cu­jú­ca. Je to v pod­sta­te asi dvad­sia­ty pro­jekt baru, kto­rý mám za sebou. Ale bez šikov­ných ľudí, kto­rí pra­cu­jú v bare by som to nikdy nedal. (Sta­ni­slav Har­ci­ník, Mar­tin Plavecký,Vivien Ťažá­ro­vá a nový čle­no­via Iva­na Jac­ko­vá a Ale­xan­der Vuko­ma­no­vič — po našom stan­ley, šam­pón, vivi, jac­kie a krtek :)

Zdroj: archív M. Tri­zu­liak

Gas­tro­nó­mia je vše­obec­ne pova­žo­va­ná za jed­no z naj­ris­kan­tnej­ších odvet­ví pod­ni­ka­nia. Nemal si strach, keď si sa púš­ťal do tých­to vôd?

Ako som spo­mí­nal pred­tým, nie je to prvý pro­jekt, kto­rý som robil, tak­že strach nebol sko­ro žia­den, skôr poko­ra k prá­ci. Sko­ro len pre to, že doba sa na Slo­ven­sku rých­lo mení a tým aj sprá­va­nie kon­zu­men­ta. Len pred 7 – 8 rok­mi sta­či­lo, keď ste pou­ží­va­li do drin­ku čerstvú lime­to­vú šta­vu a boli ste pro­fi coc­ktail bar, samoz­rej­me to mys­lím obraz­ne. Teraz, keď nie ste aktív­ny na sociál­nych sie­ťach, nevy­ze­rá­te imi­džo­vo, nepo­nú­ka­te nie­čo viac ako len super pro­fi coc­ktai­ly, nemá­te úžas­ný dizajn, nepou­ží­va­te “ško­ri­cov­ník s kar­da­mo­no­vou aró­mou”, tak len ťaž­ko vás budú pova­žo­vať za super coc­ktail bar. Tým sa samoz­rej­me nesťa­žu­jem, veľ­mi radi sa pris­po­so­bu­je­me a ino­vu­je­me kaž­dý týždeň/mesiac naše drin­ky. Ško­lí­me per­so­nál po všet­kých strán­kach, od toho koľ­ko dru­hov ginu exis­tu­je a ako sa vyrá­ba­jú, až po psy­cho­ló­giu pre­da­ja, res­pek­tí­ve sprá­va­nia našich hos­tí.

Čo je teda pre teba naj­väč­šia výzva pri vede­ní pod­ni­ku? 

Dosiah­nuť to, že naši hos­tia roz­prá­va­jú o bare svo­jim zná­mym s hla­som, v kto­rom počuť že sa chvá­lia. Táto situ­ácia vysvet­ľu­je všet­ko. A v nepo­sled­nom rade, že per­so­nál nech­ce odísť, pre­to­že lep­šie mies­to v tom­to mes­te nie je. Mys­lím tým, že vytvo­rí­te správ­nu kom­bi­ná­ciu pla­to­vé­ho ohod­no­te­nia a poci­tu, že váš hlas bude vypo­ču­tý a podie­la­te sa na tvor­be pro­jek­tu, baru. Nie len pre to pre­fe­ru­jem logic­ké mys­le­nie nad zau­ží­va­ným. Samoz­rej­me keď máte nie­čo ove­re­né a logic­ké, netre­ba to meniť. Pove­dal som to moc zlo­ži­to? :)

Zdroj: archív M. Tri­zu­liak

Ako je to naprí­klad s legis­la­tí­vou zame­ra­nou na gas­tro pre­vádz­ky na Slo­ven­sku? Vní­maš ju pozi­tív­ne ale­bo skôr nega­tív­ne?

Je to, ako to je. Ja som malá ryba, aby som to zme­nil. Musím sa pris­pô­so­biť. Keď však máte logic­ké mys­le­nie, tak prí­de­te na to, že záko­ny a legis­la­tí­va sú cel­kom dera­vé. Legál­nou for­mou si vie­te zjed­no­du­šiť pod­ni­ka­nie aj na Slo­ven­sku. Ale samoz­rej­me na začiat­ku, keď rie­ši­te via­ce­ro vecí pri otvo­re­ní váš­ho prvé­ho pod­ni­ku, prí­de Vám to ako neko­neč­ný zoznam.

Ako by si zhod­no­til kon­ku­ren­ciu a úro­veň barov u nás v Bra­ti­sla­ve? Je nie­čo, čo ti v Bra­ti­sla­ve chý­ba? 

Sú cel­kom šikov­ní. Páči sa mi to, že sa kaž­dý sna­ží robiť nie­čo iné, tým pádom to nie je ani kon­ku­ren­cia, skôr výho­da, lebo hos­tia sa vra­ca­jú do mes­ta. Mes­tu chý­ba­jú turis­ti, teda v roz­me­re pri­pa­da­jú­ce­mu hlav­né­mu mes­tu neja­ké­ho štá­tu. Ale ako sle­du­jem dia­nie vo sve­te, ten­to rok sa to zlep­ší. I keď na úkor cel­kom zlej situ­ácie, sme stá­le jed­no z naj­bez­peč­nej­ších miest v Euró­pe.

Zdroj: archív M. Tri­zu­liak

Kaž­dú chví­ľu počuť, že v Bra­ti­sla­ve otvá­ra­jú nový bar ale­bo kavia­reň. V čom je teda SPIN Coc­ktail bar jedi­neč­ný?

Rodin­nou atmo­sfé­rou, chut­ný­mi coc­ktai­la­mi, osob­ným prí­stu­pom ku kaž­dé­mu z hos­tí, moti­vo­va­ným a ústre­to­vým per­so­ná­lom, poc­ti­vý­mi ingre­dien­cia­mi a naši­mi BAR GAMES-baro­vé hry. Nemys­lím tým alko­ho­lic­ké Člo­ve­če nehne­vaj sa, ale hry kto­ré vám pomô­žu pocho­piť svet coc­ktai­lov, prí­pad­ne vám pove­dia, že je veľ­mi dole­ži­té nie­ke­dy vypnúť, aby ste načer­pa­li chuť a ener­giu ale­bo hry, kto­ré spá­ja­jú hos­tí v bare. Všet­ko, len vte­dy, ak chce­te Vy sami. Tak ako to býva v živo­te.

Aj pre­to máme v logu kruh. Res­pek­tí­ve kruh živo­ta (volaj­te to aj kar­ma), do kto­ré­ho to čo dáte sa Vám vrá­ti. Napr. Máme “KOC­KY OSU­DU”. Tri dre­ve­né koc­ky, kto­ré keď si hodí­te, určia aký drink si dáte, keď nevie­te, na čo máte chuť. Prí­pad­ne hra SPIN YOUR SHOT, kde pri hode­ní koc­kou určí­te, koľ­ko mixed shots dosta­ne­te na účet pod­ni­ku. Keď ste 3-ja a hodí­te 6-tku, tak máte sho­ty (malé coc­ktai­ly), kto­ré môže­te daro­vať hoci­ko­mu v bare, prí­pad­ne pozvať koč­ku na ved­laj­šom sto­le a pri tom to nevyz­nie, ako­by ste si ich chce­li “kúpiť”, však ste ich dosta­li a chce­te sa len pode­liť.

Čo je teda pod­ľa teba naj­dô­le­ži­tej­šie pri vede­ní baru, aby sa ľudia stá­le vra­ca­li k vám?

Poc­ti­vá prá­ca, ingre­dien­cie a hos­ti­teľ­stvo. K tomu samoz­rej­me kúsok z toho, čo som už spo­mí­nal. Teda dizajn, ino­vá­cie, sve­to­vý štan­dart.

Zdroj: archív M. Tri­zu­liak

Od mája tiež začí­na­te nový TIKI con­cept. O čom bude toto prek­va­pe­nie? 

TIKI je štýl živo­ta, v našom poní­ma­ní cez coc­ktai­ly a dizajn. Ten­to kon­cept bude POP UP, teda len na urči­tý čas a to do 30. sep­tem­bra, čo je koniec let­nej sezó­ny. Bude o veľa rume, ovo­cia, uvoľ­ne­nej atmo­sfé­ry a poho­dy, teda nie­čo let­né. Všet­ko čo bude pri­po­mí­nať Hawai, Poly­né­ziu, Kari­bik. Samoz­rej­me kon­cept berie­me seri­óz­ne. Od oble­če­nia per­so­ná­lu, nové­ho coc­ktail menu, nových “bar games” až po dizajn, teda koko­sy, pal­my, slneč­ní­ky z pal­mo­vých listov,veľa bam­bu­su atď. V skrat­ke, bude to šťav­na­té, let­né a hlav­ne FUN­NY.

Samoz­rej­me sme sa roz­hod­li pre veľ­kú výzvu, uro­biť prvý POP UP bar na slo­ven­sku. To zna­me­ná že kaž­dé­ho pol roka to bude iný bar a to doslov­ne. Všet­ko pod jed­nou znač­kou SPIN me around — per­so­na­li­ty bar­ten­ders & cris­py atmo­sp­he­re. (áno, nie je to spi­sov­né, ale slan­go­vé-hovo­ro­vé. Teda sme ľudia pre ľudí)

Čo by si odká­zal svoj­mu mlad­šie­mu ja, kto­rý sa prá­ve roz­ho­dol otvo­riť si bar?

Abso­lút­ne nič. Nech sa trá­pi, to ho naučí viac ako len rada od star­šie­ho. A hlav­ne by som ho pri­pra­vil o krás­ne zážit­ky, pre­ple­ta­né tými zlý­mi. Čo bude roz­prá­vať vnu­ča­tám??

Zdroj: archív M. Tri­zu­liak

Veľa ľudí si rado rese­tu­je hla­vy prá­ve v pia­tok v bare. Pla­tí to aj o tebe? Doká­žeš ísť ešte do baru a len tak si užiť a nevní­mať to pro­fe­si­onál­ne?

NIE, nikdy. Musím byť mimo baru, na gri­lo­vač­ke, cha­te ale­bo záh­ra­de. Mys­lím si, že ten kto povie, že to doká­že, buď kla­me sám seba a pýta si drink s 10 minú­to­vým vysvet­le­ním ale­bo posun­ko­vou baro­vou rečou ale­bo to nie je jeho život­ný štýl, ale iba oby­čaj­ná prá­ca a mal by ju pre­stať robiť. Toto odvet­vie si vyža­du­je viac ako len sústre­de­nosť, musí to byť váš život­ný štýl.

Nako­niec nám povedz, kto­rý drink je pre teba najš­pe­ciál­nej­ší! 

Ten, kto­rý mi chu­tí a bol pri­pra­vo­va­ný s úmys­lom pohos­tiť ma. Je nepod­stat­né kde, kedy a od koho. Pre mňa sú dôle­ži­tej­ší ľudia ako nápo­je. Aby ste to správ­ne pocho­pi­li, nevy­pi­jem všet­ko, čo mi nale­je­te, ale keď ma chce­te pohos­tiť teda zame­ria­te sa na môj záži­tok, nikdy neuro­bí­te drink, kto­rý nedo­ká­žem vypiť. Pre­to­že sa ma pýta­te, čo by som si dal a zále­ží vám na tom, aby mi chu­ti­lo. To je ako keď kúpi­te nie­ko­mu dar­ček k naro­de­ni­nám, kto­rý by ste v živo­te nech­ce­li, ale uro­bí­te to pre­to, aby ste obda­ro­va­né­ho hlav­ne pote­ši­li.

Spin TIKI Pop Up

! Spin TIKI !Neza­bud­ni­te od 1.mája. Iba pre Vás! :)Rum, zába­va, sln­ko a vždy chut­né drin­ky. Čo povie­te, ide­te s nami?TIKI Pop Up pro­ject do 30.septembra.

Gep­la­atst door SPIN Coc­ktail Bar op vrij­dag 14 april 2017

Pridať komentár (0)