Úžas­né onli­ne nástro­je pre moder­ných spi­so­va­te­ľov

Kristína Šuvadová / 27. apríla 2017 / Lifehacking

zdroj: pexels.com

Venu­ješ sa písa­niu? Rád píšeš blo­gy ale­bo neja­ký iný kon­tent? Tak tu je pre teba hneď nie­koľ­ko nástro­jov, kto­ré ti prá­cu nie­len urých­lia, ale aj vylep­šia.

Písa­nie

For­ma: Skon­tro­lu­ješ si svo­ju gra­ma­ti­ku. Len Word vždy nesta­čí.

Zen­Pen: Nástroj na písa­nie pre weby.

Draft: Táto apli­ká­cia ti s písa­ním tak­tiež môže pomôcť (hoci je v anglič­ti­ne). Ovlá­da sa veľ­mi jed­no­du­cho.

gHLGRDR

foto: npmjs.com

Stránky/blogy

Medium: Medium je skve­lý nástroj na spo­lu­prá­cu v písa­ní.

Ghost: Blo­go­va­nie a zdie­ľa­nie — zadar­mo a jed­no­du­cho.

WordP­ress: WordP­ress je síce star­ší, no zatiaľ asi naj­lep­ší.

Domainr: Rých­le a jed­no­du­ché hľa­da­nie voľ­ných domén.

Webf­low: Vytvor si jed­no­du­ché a pek­né strán­ky bez aké­ho­koľ­vek kódo­va­nia.

Finan­cie

Bea­conCro­wd­fun­ding ako pre teba.

Kicks­tar­ter: Už sko­ro kaž­dý pozná Kicks­tar­ter, kto­rý môže to byť skve­lý začia­tok pre tvoj pro­jekt.

Untold: Cro­wd­fun­ding pre žur­na­lis­tov.

Con­t3nt: Mož­no nie­ko­ho oslo­ví prá­ve tvoj kon­tent.

mini­FAK­TÚ­RA: Keď potre­bu­ješ jed­no­du­cho a rých­lo vyrie­šiť fak­tú­ry.

Book in a box: Všet­ko čo k písa­niu kni­hy potre­bu­ješ.

2

foto: ajr.org

Repor­tá­že

Silk: Nástroj pre všet­kých žur­na­lis­tov. Od ana­lý­zy a úpra­vy člán­ku až po jeho finál­ne pub­li­ko­va­nie.

Goog­le Alerts: Sle­du­je naj­čas­tej­šie pou­ží­va­nie kľú­čo­vých slov po celom sve­te.

Goog­le Trends: Zis­ti, čo ľudia naj­viac vyhľa­dá­va­jú.

News­Diffs: Umož­ní ti robiť zme­ny v člán­koch aj po ich pub­li­ká­cii.

The Rese­arch Bro­wser: Web zame­ra­ný pria­mo na repor­tá­že.

Media­To­ol­kit: Infor­muj sa okam­ži­te, ako­náh­le tvo­ju značku/kľúčové slo­vo nie­kto spo­me­nie na neja­kom webe.

Orga­ni­zá­cia

Trel­lo: Jed­no­du­chá ces­ta ako sle­do­vať prís­pev­ky, na kto­rých pra­cu­je tvoj tím.

Edi­to­rial Calen­dar: Zobra­zí všet­ky tvo­je prís­pev­ky a umož­ní ti zma­na­žo­vať tvoj blog.

Drop­box: Drop­box uscho­vá všet­ky tvo­je dôle­ži­té doku­men­ty.

Sun­ri­se: Super jed­no­du­chý kalen­dár s roz­šír­nej­ši­mi mož­nos­ťa­mi.

Slack: Naj­lep­ší chat pre komu­ni­ká­ciu s celým tvo­jím tímom.

Rap­por­ti­ve: Zobra­zu­je pro­fi­ly uži­va­te­ľov Lin­ke­din pria­mo v tvo­jom mai­ly.

Ever­no­teUlož si celú svo­ju život­nú prá­cu a nestrať ani jed­ne člá­nok.

Novin­ky

ReadT­hisT­hing: Zobra­zí naj­čí­ta­nej­šie člán­ky dneš­né­ho dňa.

Nuz­zel: Apli­ká­cia, kto­rá zobra­zu­je novin­ky a člán­ky, kto­ré číta­jú tvo­ji pria­te­lia.

Red­dit: Dosta­ne ťa na prvé strán­ky.

Face­bo­ok: Nie­kto­rí ľudia dote­raz nechá­pu, aké dôle­ži­té je svo­je člán­ky posto­vať. Využí­vaj pro­sím aj sociál­ne sie­te, to isté pla­tí aj pre Twit­ter.

Audio

Trans­c­ri­be: Tex­to­vý edi­tor navr­hnu­tý špe­ciál­ne pre pre­pis roz­ho­vo­rov.

Auda­ci­ty: Upra­ve­nie tvoj­ho audia cel­kom zadar­mo.

Over­cast: Výkon­ný iPho­ne pla­y­er.

Video

Meer­kat: Twe­e­tuj a stre­a­muj naži­vo

Peris­co­pePre­skú­maj svet oča­mi nie­ko­ho iné­ho.

Vine: Vytvor krát­ke a jed­no­du­ché videá pre poba­ve­nie.

WeVi­deo: Video plat­for­ma na edi­to­va­nie a vytvá­ra­nie videí.

Vine-adds-direct-messaging-via-video

foto: jeffbullas.com

Obráz­ky

Can­va: Jed­no­du­chý nástroj pre jed­no­du­chú gra­fi­ku.

Pixlr: Úpra­va fotiek rých­lo a jed­no­du­cho.

Kra­ken: Post­pro­dukč­ná úpra­va foto­gra­fií.

Unsp­lash: Tu náj­deš fot­ky s vyso­kým roz­lí­še­ním, kto­ré môžeš s kľud­ným sve­do­mím pou­žiť.

Pozri aj ďal­šie zdro­je kva­lit­ných free obráz­kov.

Zdro­je

BBC Aca­de­my: Mili­ó­ny zdro­jov a pries­ku­mov od BBC.

The clu­es to a gre­at sto­ry: Ako písať kva­lit­né člán­ky (rady od tvor­cu Toy sto­ry).

Email:

Cam­paign Moni­tor: Jed­no­du­chý email mar­ke­ting.

Tiny­Let­ter: Jed­no­du­chá ces­ta pre vytvo­re­nie news­let­te­rov.

Mail­chimp: Rozo­sie­laj lep­šie e-mai­ly.

Real­ly Good Emails: Tak­tiež pár super tipov pre lep­šie mai­ly.

foto: redak­cia

Social media:

Buf­fer: Ako písať posty pre Twit­ter, Face­bo­ok, Lin­ke­din, Goog­le+.

Sto­ri­fy: Uká­že ti ako oslo­viť ľudí.

SEO

Keywordtool.io: Alter­na­tí­va pre Goog­le Key­word Plan­ner, ale táto je zadar­mo.

Woorank: Šikov­ný SEO nástroj.

Quick Sprout: Kom­plet­né ana­lý­zy pre tvoj web.

SEO Site Chec­kup: Skon­tro­luj si všet­ky svo­je mož­né prob­lé­my s web­strán­kou.

Samoz­rej­me exis­tu­je ešte mno­ho uži­toč­ných nástro­jov, no tu sú tie naj­lep­šie z nich. Urči­te využi aspoň nie­kto­ré, ušet­ria ti totiž nesku­toč­ne veľa času a náma­hy.

5

foto: pagetrafficbuzz.com

Zdroj: medium.co

Pridať komentár (0)