Top 7 zdro­jov kva­lit­ných obráz­kov úplne zadarmo!

Martin Bohunický / 24. augusta 2015 / Tools a produktivita

Nájsť kva­litné foto­gra­fie zadarmo bol nie­kedy obrov­ský prob­lém — mož­ností bolo málo a kva­lita pochybná. Časy sa však zme­nili. Strá­nok, ktoré ponú­kajú foto­gra­fie na pou­ži­tie zadarmo, je mnoho. Tu je mojich sedem obľú­be­ných.

1. Pixa­bay

Ak potre­bu­jem fotku, začí­nam vždy na pixa­bay. S viac ako 420,000 obráz­kami na výber je veľká šanca že náj­deš, čo potre­bu­ješ.

Nemu­síš sa báť nija­kých licen­cií, obrázky môžeš pou­ží­vať úplne slo­bodne — pre osobné aj komerčné účely.

2. Unsp­lash

Unsp­lash je skvelý zdroj ume­lec­kých obráz­kov, ktoré môžeš pou­žiť pre svoje digi­tálne pro­jekty. Máš dve mož­nosti. Buď su vybe­rieš fotky z roz­siah­lej data­bázy, alebo sa zapí­šeš a kaž­dých 10 dní do tvo­jej mai­lo­vej schránky pri­stane 10 nových obráz­kov.

Všetky otázky spa­dajú pod licen­ciu Cre­a­tive Com­mons Zero, čo zna­mená, že môžu byť pou­žité na osobné aj komerčné účely. Môžeš si spra­viť kópiu a nakla­dať s obráz­kom bez nut­nosti odka­zo­vať na autora. To ale nezna­mená, že to nemô­žeš uro­biť — je pekné pri­sú­diť kre­dit tomu, kto si to zaslúži.

3. StockS­nap

Všetky obrázky zo StockS­nap sú zadarmo a voľne širi­teľné. Stovky nových obráz­kov každý týž­deň a pre­hľad tých naj­po­pu­lár­nej­ších fotiek na stránke.

Ako Unsp­lash, tak aj StockS­nap pra­cuje s licen­ciou CC0, s obráz­kami teda nakla­dáš podľa uvá­že­nia.

4. Flickr

Flickr bol vždy hod­not­ným zdro­jom obráz­kov zadarmo a do dneš­ného dňa stále je. Je však nutné dať si pozor na licen­cie, na Flickri exis­tuje osem rôz­nych kate­gó­rií.

Obrázky zo sek­cie “Free Use Pho­tos” sú dostupné pre kaž­dého.

5. Pexels

Pexels pri­dáva do svo­jej kolek­cie 10 kva­lit­ných fotiek denne a momen­tálne pra­cuje s viac ako 2,700 fot­kami. Do Pexelsu teda kaž­do­ročne pri­budne pri­bližne 3,650 fotiek ročne.

Pexels ručne vyberá len tie naj­kva­lit­nej­šie obrázky z iných zdro­jov, vrá­tane spo­me­nu­tého Unsp­lash. Každá fotka je veľmi kva­litná a spadá pod licen­ciu CC0.

6. Death to the Stock Photo

S týmto menom nemožno neus­pieť. Death to the Stock Photo je jedna z naj­po­pu­lár­nej­ších data­báz voľne šíri­teľ­ných obráz­kov. Táto služba už však nie je tak úplne zadarmo. Bez platby ti do schránky každý mesiac pri­stane nový balík kva­lit­ných obráz­kov, aby si sa však dostal k plnej data­báze, potre­bu­ješ si pri­pla­tiť niečo vyše 10 eur/mesačne.

7. Snap­wire Snaps

Snap­wire Snaps je ďal­šia mož­nosť, ako si nechať do mailu doru­čo­vať kva­litné obrázky zadarmo. SS ponúka sedem nových obráz­kov kaž­dých sedem dní.

Nie je to síce naj­väč­šia data­báza na svete, no defi­ni­tívne stojí za pozor­nosť. Náj­deš tam nie­koľko veľmi zau­jí­ma­vých obráz­kov s licen­ciou CC0.

zdroj: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)