Vedci obja­vili ženu, kto­rej oči dokážu vní­mať o 99 mili­ó­nov farieb viac ako nor­málny člo­vek

Rudolf Nečas / 20. januára 2017 / Zaujímavosti

Po viac ako 25 rokoch hľa­da­nia, neuro­ló­go­via vo Veľ­kej Bri­tá­nii nedávno ozná­mili, že obja­vili ženu, ktorá má v očiach zvláštny typ čapí­kov — recep­to­ro­vých buniek, ktoré dete­gujú farby.

Podľa odha­dov to zna­mená, že môže vidieť o neuve­ri­teľ­ných 99 mili­ó­nov viac farieb než my ostatní. Vedci si mys­lia, že je jed­ným z mno­hých ľudí so super­zra­kom, kto­rým hovo­ria “tet­rac­hro­mati”. Väč­šina ľudí je tric­hro­matmi, čo zna­mená, že v našich očiach máme tri typy čapí­kov. Každý typ čapíka dokáže roz­lí­šiť asi 100 odtie­ňov, takže pri všet­kých mož­ných kom­bi­ná­ciách týchto čapí­kov to zna­mená, že môžeme roz­lí­šiť asi 1 milión rôz­nych farieb. 

many-colors-world_26fff0c084866dd

foto: reference.com

Väč­šina far­bo­sle­pých ľudí má len dva funkčné typy čapí­kov, čo je dôvod, prečo môžu vidieť len okolo 10 000 odtie­ňov. Tak­mer všetky ostatné cicavce, vrá­tane psov a opíc Nového sveta sú tiež dic­hro­matmi. Ale jedna lekárka v sever­nom Anglicku má štyri typy čapí­kov, pri­čom poten­ciálny počet farieb, ktoré dokáže roz­lí­šiť je až 100 mili­ó­nov.

Iden­ti­fi­ko­vaná len ako cDa29, vedci konečne našli túto ženu pred dvoma rokmi po viac ako 25 rokoch hľa­da­nia a mys­lia si, že na svete exis­tuje viac ľudí ako je ona.

p0143l18

foto: bbc.co.uk

Tak ako zís­kaš štvrtý typ čapíka?

Myš­lienku tet­rac­hro­ma­tov ako prvý navrhol už v roku 1948 holand­ský vedec HL de Vries, ktorý obja­vil niečo zau­jí­mavé o očiach far­bo­sle­pých ľudí. Far­bo­slepí ľudia majú len dva nor­málne čapíky a jeden zmu­to­vaný čapík, ktorý je menej cit­livý na zelené alebo čer­vené svetlo. Matky a dcéry far­bo­sle­pých mužov mali jeden zmu­to­vaný čapík a tri nor­málne čapíky.

To zna­mená, že mali štyri typy čapí­kov, a to aj keď len tri z nich fun­go­vali nor­málne. To bolo do tej doby neslý­chané. Napriek významu objavu nikto neve­no­val veľkú pozor­nosť tet­rac­hro­ma­tom až do konca 80. rokov, kedy John Mol­lon z Cam­bridge Uni­ver­sity začal hľa­dať ženy, ktoré by mohli mať štyri fun­gu­júce čapíky.

132151308_21n

foto: news.xinhuanet.com

Za pred­po­kladu, že dcéry far­bo­sle­pých majú tento štvrtý čapík, Mol­lon odha­duje, že pri­bližne 12 per­cent žen­skej popu­lá­cie by malo byť tet­rac­hro­matmi. Ale všetky jeho testy uká­zali, že tieto ženy dokážu vní­mať iba rov­naké farby ako zvy­šok z nás, teda iba tri typy čapí­kov fun­go­vali, takže neboli pra­vými tet­rac­hro­matmi.

Potom v roku 2007 sa neuro­ved­kyňa Gab­riele Jor­da­nová z Newcastle Uni­ver­sity vo Veľ­kej Bri­tá­nii, ktorá kedysi pra­co­vala po boku Mol­lona, roz­hodla skú­siť tro­chu iný test pre hľa­da­nie super­zraku. Vzala 25 žien, ktoré mali štvrtý typ čapíka a umiest­nila ich do tem­nej miest­nosti. Pri pohľade do sve­tel­ného zaria­de­nia sa pred očami týchto žien zablysli tri farebné kruhy svetla.

p03my19x

foto: bbc.com

Pre tric­hro­ma­tov všetky vyze­rali rov­nako, ale Jor­da­nová pred­po­kla­dala, že sku­točný tet­rac­hro­mat by mal byť schopný ich odlí­šiť vďaka extra cit­li­vosti zís­ka­nej vďaka štvr­tému čapíku. Neuve­ri­teľne, jedna z tes­to­va­ných žien, cDa29, bola schopná roz­lí­šiť tri rôzne farebné kruhy v kaž­dom teste.

Takže, ak toľko dcér far­bo­sle­pých má štyri čapíky, prečo sme zatiaľ našli len jedi­ného pra­vého tet­rac­hro­mata? Naprí­klad preto, že tím zatiaľ hľa­dal len v Spo­je­nom krá­ľov­stve. Ale Jor­da­nová si myslí, že väč­ším prob­lé­mom je, že ozaj­stní tet­rac­hro­mati nikdy nepou­žili svoj štvrtý typ čapí­kov, a preto nikdy neob­ja­vili svoje špe­ciálne vide­nie.

Je potrebné uro­biť ešte veľa práce a výsledky Jor­da­no­vej musia byť repli­ko­vané a ove­rené. Ale ak môžeme potvr­diť, že tet­rac­hro­mati sku­točne exis­tujú, poučí nás to o limi­toch ľud­ských zmys­lov a mohlo by to pomôcť ved­com vyvi­núť lep­šie umelé sní­ma­cie zaria­de­nia a pomôcť zis­tiť viac o tom, ako fun­guje vide­nie.

d3bce100-c4df-4350-b69d-92b257ec6b18-1210-680

foto: now.howstuffworks.com

zdroj: sciencealert.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie:bbc.co.uk/reference.com

Pridať komentár (0)