A DOSŤ! Je naj­vyšší čas dať na Slo­ven­sku pries­tor vzde­la­niu

Tatiana Blazseková / 15. decembra 2015 / Tools a produktivita

A DOSŤ! Neha­zar­dujme s budúc­nos­ťou Slo­ven­ska! je názov občian­skej kam­pane, kto­rej úlo­hou je pou­ká­zať na alar­mu­júci stav vzde­lá­va­nia ako takého na Slo­ven­sku. Voľby sa blí­žia a pri­ori­tou novej vlády a jej Prog­ra­mo­vého vyhlá­se­nia sa musí stať vzde­la­nie.

Prečo vlastne ini­cia­tíva vznikla? Dôvody sú prosté. V medzi­ná­rod­ných tes­to­va­niach kon­čia slo­ven­skí žiaci na posled­ných prieč­kach. Finan­co­va­nie vzde­lá­va­nia je pod­prie­merné. O výskume neho­vo­riac. Uči­te­lia sú nedo­ce­není. Štu­denti nie sú pri­pra­vení na život po škole. Či už ste štu­dent, uči­teľ, rodič, zamest­na­nec, na prob­lém sa je možné pozrieť z via­ce­rých uhlov. Rov­nako sa naň poze­rajú aj autori kam­pane, ktorí sa venujú rôz­nym oblas­tiam vzde­lá­va­nia.

Veria, že zmena je akútna a začať sa musí od finan­cií. Je nutné pri­niesť pod­netné rie­še­nia, kde prvým kro­kom je zvý­še­nie toku finan­cií do vzde­la­nia. Autori tak­tiež vyzý­vajú poli­ti­kov a ich strany aby pri­stu­po­vali k téme vzde­la­nia kon­štruk­tívne a pred­sta­vili tak verej­nosti reálne kon­cepty na zlep­še­nie vzde­la­nia.

image

Ako tvr­dia ini­ciá­tori kam­pane, ľudia zde­dili pove­do­mie, že vzde­la­nie patrí výlučne do rúk štátu. Ak teda niečo nefun­guje, ľudia sú apa­tickí voči prob­lému, pre­tože sa chybne dom­nie­vajú, že to nie je niečo, čo vedia ovplyv­niť. Práve tu tkvie prob­lém, ktorý treba zme­niť. Je nutné, aby spo­loč­nosť uká­zala nespo­koj­nosť s teraj­ším sta­vom. Ini­cia­tíva vyzýva k odvahe.

V posled­nom období zazna­me­ná­vame isté pre­bu­de­nie verej­nosti, uči­te­ľov, rodi­čov, orga­ni­zá­cii, ktorí poža­dujú kom­plexné rie­še­nia. Mys­lím, že nepo­znám člo­veka, ktorý by aspoň raz v živote nepo­čul slová: Fín­sky model vzde­lá­va­nia. Na svete je veľa dob­rých prí­kla­dov, kde škols­tvo fun­guje. Každá kra­jina má však inú his­tó­riu, pod­mienky a iné prin­cípy, kto­rými sa riadi, a preto by sme sa takýmto sys­té­mom mali hlavne inšpi­ro­vať. 100% imple­men­tá­cia podob­ného sys­tému nie je rie­še­ním. Je nutné nájsť si vlastný model, ktorý ale bude efek­tívny a bude sa rov­nať európ­skym štan­dar­dom.

glasses-272399_960_720

Výsle­dok musí vznik­núť integ­rá­ciou názo­rov a skú­se­ností odbor­ní­kov, špe­cia­lis­tov, uči­te­ľov i poli­ti­kov. Je jasné, že názory týchto sku­pín nemu­sia byť vždy jed­notné. Je ale nutné, aby boli vytvo­rené určité kon­cepty a prin­cípy, ktoré budú sta­bilné. Vzde­la­nie nemá byť fac­ko­va­cím paná­kom, ktorý sa pre­su­nie z miesta A na miesto B po kaž­dých voľ­bách a po kaž­dej zmene minis­tra. 

Je dôle­žité, aby sme našli cieľ, kam chceme vzde­la­nie na Slo­ven­sku dostať, a ako by malo vyze­rať. Tou ťaž­šou čas­ťou je však nájsť spô­sob, ako tento cieľ dosiah­nuť. Prob­lé­mom je istý zau­ží­vaný sys­tém rie­šení prob­lé­mov, ktorý exis­tuje nie­koľko desia­tok rokov. Kom­plexné rie­še­nie preto nezna­mená, že vznikne dekla­rá­cia vzde­la­nia platná od roku 2016. Tento jed­no­du­chý pojem sebe ukrýva detailnú prácu, pocho­pe­nie štruk­túr, fun­kcii, vytvo­re­nie nových sietí spô­sobu fun­go­va­nia či komu­ni­ko­va­nia.

learn-921255_960_720

Okrem štát­neho sys­tému škols­tva by sa malo dis­ku­to­vať aj o alter­na­tív­nych mož­nos­tiach vzde­lá­va­nia. Reč je teda o rôz­nych nefor­mál­nych či mimo­škol­ských zaria­de­niach, kto­rých cie­ľom je zvý­šiť mieru vzde­la­nosti. Škols­tvo ako také by sa teda malo viac otvo­riť zme­nám, nemalo by byť rigidné, malo by sa vedieť pris­pô­so­biť dobe a požia­dav­kám.

Témou volieb 2016 má byť jed­no­značne vzde­la­nie. Vzde­laný člo­vek je schopný aktívne par­ti­ci­po­vať na spo­lo­čen­skom a občian­skom dianí v kra­jine. Je dôle­žité začať vycho­vá­vať infor­mo­va­ných a uve­do­me­lých ľudí, ktorí sa zau­jí­majú o svoje oko­lie. Ini­cia­tíve držím palce a dúfam, že o nich budeme ešte veľa počuť.

Aj vy sa môžete pri­dať a pod­pí­sať výzvu!

facab04-2

Zdroj: www.kampanadost.sk/

Pridať komentár (0)