17 strá­nok, z kto­rých sa naučíš niečo nové každý deň

Linda Cebrová / 26. decembra 2016 / Tools a produktivita

Hovorí sa, že naša inte­li­gen­cia sa naj­lep­šie uka­zuje v tom, ako nakla­dáme so svo­jim voľ­ným časom. Tieto stránky ti pomôžu vypl­niť tvoj čas zmys­lu­plne a posunú ťa o krok vpred.

Je víkend, máš práz­dniny alebo už dávno vyštu­do­vané? To by ťa nemalo zasta­viť na tvo­jej ceste za vedo­mos­ťami a zruč­nos­ťami, ktoré si sa vždy chcel naučiť. Dote­raz sa možno zakaž­dým našla nejaká výho­vorka, nemal si peniaze na drahé kurzy alebo jed­no­du­cho nebol čas. A to aj vtedy dávno, keď inter­net bol len domá­cou zále­ži­tos­ťou a wifi bolo oje­di­ne­lým javom.

Staré dobré časy sú teraz a s nimi aj veľké množ­stvo infor­má­cií vzdia­le­ných na len pár kli­kov. Pri­tom ti stačí len jeden druh inves­tí­cie a to inves­tí­cia tvojho času. To, ako využi­ješ svoje voľné chvíle dnes, sa môže odra­ziť v tom, akým budeš zaj­tra člo­ve­kom.

Nikdy sa nepres­tať vzde­lá­vať a ukáže sa to na tvo­jom pro­fe­si­onál­nom, ale aj osob­nom živote.Chceš hovo­riť špa­niel­sky, vedieť viac o ves­míre alebo sa stať vývo­já­rom či pod­ni­ka­te­ľom? Máme pre teba 17 zdro­jov, v kto­rých si nájde každí to svoje.

hipster_with_laptop_photo_via_shutterstock

foto: theregister.co.uk

 1. Life­hac­ker

Podľa mno­hých jedna z naj­lep­ších strá­nok na pla­néte. Life­hac­ker je miesto, kde sa sa dá naučiť, ako robiť úplne hocičo. A to lep­šie, rých­lej­šie a efek­tív­nej­šie.

 1. Lib­rary of Con­gress

Sve­tová lite­ra­túra vzdia­lená na jeden klik. Keď chceš viac kva­lit­ných infor­má­cií o hľa­da­nej prob­le­ma­tike, určite „prídi“ sem.

 1. Bound­less

Všetky učeb­nice na jed­nom mieste a vo váhovo naj­ľah­šej, digi­tál­nej podobe. Zjed­no­duš si svoj štu­dent­ský život a zostav si svoju vlastnú kniž­nicu z oblasti, kto­rej sa venu­ješ. Či už je to bio­ló­gia, fyzika alebo mar­ke­ting. Náj­deš tu kva­litný obsah ohod­no­tený kva­li­fi­ko­va­nými pro­fe­sormi.

 1. Inc.edu

Odpo­rú­čaný zdroj pre všet­kých pod­ni­ka­te­ľov, ktorí sa chcú zís­ka­ním nových zruč­ností posu­núť bliž­šie k úspe­chu. Živé vstupy z works­ho­pov vede­ných tými naj­zas­vä­tej­nej­šími ťa nasme­rujú na tú správnu cestu, cestu úspeš­ného pod­ni­ka­nia.

unnamed

foto: play.google.com

 1. Uni­ver­zity

Ak si si chcel nie­kedy vyskú­šať štú­dium na jed­nej z najp­res­tíž­nej­ších škôl na svete, teraz máš tú prí­le­ži­tosť. V zahra­ničí je čoraz vyhľa­dá­va­nej­šie online štú­dium. Dopyt tvorí ponuku a preto prišli uni­ver­zity so širo­kým výbe­rom online kur­zov. Za zmienku určite stojí naprí­klad Colo­rado State’s Osher Life­long Lear­ning Ins­ti­tute.

 1. Google World Won­ders

Google sa spo­ločne s par­tnermi ako UNESCO roz­hodlo pri­blí­žiť divy dáv­neho, ale aj moder­ného sveta budú­cim gene­rá­ciám. Pro­jekt Google World Won­ders ti umožní obja­viť arche­olo­gické oblasti v Pompe­jách, pamät­ník mieru v Hiro­šime, sve­to­známy Sto­ne­henge a mnohé ďal­šie.

 1. TED Talks

Myš­lienky, rady a múdra, ktoré sa oplatí šíriť. Aj pre toto je tu TED. Ponúka viac ako 2200 pre­zen­tá­cií. Ces­to­va­te­lia, umelci , vedci, psy­cho­ló­go­via, jed­no­du­cho ľudia, ktorí majú čo pove­dať sa zdru­žili a ponú­kajú svoje skú­se­nosti svetu. Na tejto plat­forme náj­deš kva­litné videá aj s titul­kami a pre­hľad­nou kate­go­ri­zá­ciou.

 1. Red­dit Lec­tu­res

Kolek­cia pred­ná­šok odbor­ní­kov z aka­de­mic­kej sféry, poli­ti­kov a pred­sta­vi­te­ľov rôz­nych nábo­žens­tiev. Výho­dou je, že všetko je zora­dené podľa hod­no­te­nia uží­va­te­ľov. Takže by sa ti nemalo stať, že stra­tíš zís­ka­va­ním nepot­reb­ných infor­má­cií.

 1. Inter­net Sac­red Text Archive

Toto je naj­väčší online archív kníh, v kto­rom obja­víš zadarmo diela o nábo­žen­stvách a spi­ri­tu­alite. Roz­šír si svoje obzory a pre­čí­taj si o myto­ló­gií, folk­lóre, achý­mií a ďal­ších oblas­tiach.

World wonders project

foto: k5learning.com 

 1. Mee­tUp

Nepre­meš­kaj žiadnu uda­losť, ktorá sa venuje oblasti, ktorá ťa zau­jíma. Mee­tup je skvelá cesta na zís­ka­nie hod­not­ných skú­se­ností a nad­via­za­nie nových kon­tak­tov. Výho­dou je často aj vstupné zdarma.

 1. Tri­vium Edu­ca­tion

Vyšper­kuj si svoje réto­rické schop­nosti, gra­ma­tiku alebo logické mys­le­nie. Tri­vium sa roz­hodlo zaobe­rať sa oblas­ťami, ktoré sú v živote veľmi uži­točné, avšak v učeb­ných osno­vách sa na ne prí­liš nemyslí.

 1. HubS­pot Aca­demy

Online mar­ke­tin­gový soft­ware ponúka pre­hľadné mar­ke­tin­gové kurzy nie len pre mar­ke­té­rov. Poro­zu­mieť pre­daju by mal každí pod­ni­ka­teľ, či sa v tejto oblasti pohy­buje alebo nie. Toto sú jedny z tých kur­zov, ktoré ti v pro­fes­nom živote môžu výrazne pomôcť a zasvie­tia aj v tvo­jom CV.

 1. Poc­ket

Ulož si články, videá, ktoré ťa oslo­vili a chceš sa k nim neskôr vrá­tiť. Poc­ket ti umožní ulo­žiť si obsah z tvojho pre­hlia­dača alebo apli­ká­cie a neskôr sa k nemu dosta­neš aj bez pri­po­je­nia na inter­net.

 1. MIT Open Cour­se­ware

Táto iko­nická uni­ver­zita ponúka úplne zadarmo kurzy prog­ra­mo­va­nia. A to vrá­tane vstup­ného kurzu do sveta kódov, ktorý je tou naj­lep­šou voľ­bou pre pod­ni­ka­te­ľov a začia­toč­ní­kov, ktorí sa chcú naozaj niečo naučiť.

 1. Futu­re­Le­arn

Plat­forma z Veľ­kej Bri­tá­nie, ktorá celo­sve­tovo zdru­žuje viac ako 3,6 mili­óna štu­den­tov. Je plná kur­zov z viac ako 40 uni­ver­zít a to všetko bez poplatku.

 1. Res­cue Time

Digi­tálny svet so sebou pri­náša aj veľmi veľa rozp­tý­lení, ktoré odďa­ľujú to, čo máš naozaj uro­biť. Rescu time ti môže pomôcť s mene­žo­va­ním tvojho času a zvýši tvoju pro­duk­ti­vitu tak, že pre­skúma tvoje denné zvyky a vne­sie do kaž­dého tvojho dňa efek­ti­vitu.

time-rescuetime

foto: exist.io

zdroj: medium.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: favim.com/favim.com

Pridať komentár (0)