Absolut zverejnila rekordné výsledky najvirálnejšej kampane v dejinách Slovenska

  • Kam­paň Slo­ven­sko žije všet­kými far­bami sa stala jednou z najkontroverznejších v našej krajine
  • Slovákom pripomenula, že farba pleti ne­ur­čuje to, kým sme a, že naša krajina už dávno žije všet­kými far­bami
  • A to aj napriek tomu, že niektorým je to “proti srsti”
ra
youtube.com
  • Kam­paň Slo­ven­sko žije všet­kými far­bami sa stala jednou z najkontroverznejších v našej krajine
  • Slovákom pripomenula, že farba pleti ne­ur­čuje to, kým sme a, že naša krajina už dávno žije všet­kými far­bami
  • A to aj napriek tomu, že niektorým je to “proti srsti”

Značka odštar­to­vala kam­paň po te­a­sin­go­vom vi­deu je­di­neč­ným spo­tom, v kto­rom vy­stu­puje Slo­venka af­ric­kého pô­vodu Na­tá­lia Don­gová. Kampaň sa už za krátky čas stala jednou z naj­dis­ku­to­va­nej­ších kam­paní u násZa kre­a­tív­nym kon­cep­tom kam­pane stojí re­klamná agen­túra Triad Ad­ver­ti­sing, ktorá dll­ho­dobo spo­lu­pra­cuje so znač­kou Ab­so­lut.

„Kam­pa­ňou chceme do­siah­nuť, aby si viac Slo­vá­kov uve­do­milo, že farba pleti ne­ur­čuje to, kým sme. Slo­ven­sko žije všet­kými far­bami, preto ľudí vy­zý­vame, aby sa vy­kaš­ľali na pred­sudky a išli žiť,“ vyjadrila sa pri spustení kampane tvor­cov­ská agen­túra.

Jednou z tém, ktorej sa Absolut dlhodobo venuje aj v globálnom merítku, je okrem iného, téma rasizmus. Triadu sa tento koncept podarilo veľmi voľne a lokálnym spôsobom adaptovať aj na náš trh.

O nečakane veľkom úspechu kapane svedčia aj jej konečné výsledky, ktoré Triad zverejnil v ich podcaste na Spotify.. Kampaň Slovensko hrá všetkými farbami zaznamenala organický – neplatený zásah 7,4 milióna používateľov. Za všetko hovorí aj 200-tisíc zaznamenaných reakcií, 30-tisíc zdieľaní a 40-tisíc komentárov. Ak sa pozrieme len na komentáre, asi 80 % z nich tvoril „hate“ čiže nenávistné komentáre.

Z poctivého počítania a štatistík máme výsledky, že  66 % reakcií bolo pozitívnych (keď sa zrátajú srdiečka, lajky, komentáre a pozitívne zdieľania). Takže napriek tomu, že to na prvú šupu vyzerá negatívne, pretože hejt je počuť viac ako lásku, nebolo to v skutočnosti tak. Pripravili sme k tomu aj pekné video,“ vyjadril sa Triad.

 


Mimo agentúru sa objavilo 250 neplatených výstupov, pričom získaná hodnota médií predstavovala 161 tisíc eur. Podľa výsledkov zverejnených agentúrou, vzrástli aj predajné výsledky a to o 13 % v porovnaní s minulým rokom. Nárast predaja pred a po reklame bol zaznamenaný o 117 %. Ide tak o naozaj ukáźkové výsledky, aké pri štarte kampane neočakávali ani samotní tvorcovia kampane.

My sme si už pred časom ku nám do Star­ti­tupu po­zvali aj brand ma­na­žérku značky Ab­so­lut Zu­zanu Ma­gá­lovú a kre­a­tív­neho ria­di­teľa z agen­túry Triad Ad­ver­ti­sing Vlada Ku­reka, ktorí nám pár dní po tom, ako kam­paň uzrela svetlo sveta, po­ve­dali, čo je na naj­nov­šej ko­mu­ni­ká­cii Ab­so­lutky fas­ci­nu­júce, ako dlho ju pri­pra­vo­vali a prečo v pre­ne­se­nom slova zmysle pre­siahla re­klamný brejk.

Do­zvieš sa tiež to, ako sa re­klama stala sú­čas­ťou spo­lo­čen­skej dis­ku­sie a to, ako značka cinkla Slo­vá­kom na veľmi cit­livú strunu a od­ha­lila veci, ktoré boli do­vtedy pod po­vr­chom.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech