Absolut zverejnila rekordné výsledky najvirálnejšej kampane v dejinách Slovenska

Linda Cebrová / 30. januára 2019 / Marketing/Sketcher

  • Kam­paň Slo­ven­sko žije všet­kými far­bami sa stala jed­nou z naj­kon­tro­verz­nej­ších v na­šej kra­jine
  • Slo­vá­kom pri­po­me­nula, že farba pleti ne­ur­čuje to, kým sme a, že naša kra­jina už dávno žije všet­kými far­bami
  • A to aj na­priek tomu, že nie­kto­rým je to “proti srsti”
zdroj: youtube.com
  • Kam­paň Slo­ven­sko žije všet­kými far­bami sa stala jed­nou z naj­kon­tro­verz­nej­ších v na­šej kra­jine
  • Slo­vá­kom pri­po­me­nula, že farba pleti ne­ur­čuje to, kým sme a, že naša kra­jina už dávno žije všet­kými far­bami
  • A to aj na­priek tomu, že nie­kto­rým je to “proti srsti”

Značka odš­tar­to­vala kam­paň po te­a­sin­go­vom vi­deu je­di­neč­ným spo­tom, v kto­rom vy­stu­puje Slo­venka af­ric­kého pô­vodu Na­tá­lia Don­gová. Kam­paň sa už za krátky čas stala jed­nou z naj­dis­ku­to­va­nej­ších kam­paní u násZa kre­a­tív­nym kon­cep­tom kam­pane stojí re­klamná agen­túra Triad Ad­ver­ti­sing, ktorá dll­ho­dobo spo­lu­pra­cuje so znač­kou Ab­so­lut.

„Kam­pa­ňou chceme do­siah­nuť, aby si viac Slo­vá­kov uve­do­milo, že farba pleti ne­ur­čuje to, kým sme. Slo­ven­sko žije všet­kými far­bami, preto ľudí vy­zý­vame, aby sa vy­kaš­ľali na pred­sudky a išli žiť,“ vy­jad­rila sa pri spus­tení kam­pane tvor­cov­ská agen­túra.

Jed­nou z tém, kto­rej sa Ab­so­lut dl­ho­dobo ve­nuje aj v glo­bál­nom me­rítku, je ok­rem iného, téma ra­siz­mus. Triadu sa tento kon­cept po­da­rilo veľmi voľne a lo­kál­nym spô­so­bom adap­to­vať aj na náš trh.

O ne­ča­kane veľ­kom úspe­chu ka­pane sved­čia aj jej ko­nečné vý­sledky, ktoré Triad zve­rej­nil v ich pod­caste na Spo­tify.. Kam­paň Slo­ven­sko hrá všet­kými far­bami za­zna­me­nala or­ga­nický – ne­pla­tený zá­sah 7,4 mi­li­óna po­u­ží­va­te­ľov. Za všetko ho­vorí aj 200-ti­síc za­zna­me­na­ných re­ak­cií, 30-ti­síc zdie­ľaní a 40-ti­síc ko­men­tá­rov. Ak sa po­zrieme len na ko­men­táre, asi 80 % z nich tvo­ril „hate“ čiže ne­ná­vistné ko­men­táre.

Z poc­ti­vého po­čí­ta­nia a šta­tis­tík máme vý­sledky, že  66 % re­ak­cií bolo po­zi­tív­nych (keď sa zrá­tajú sr­diečka, lajky, ko­men­táre a po­zi­tívne zdie­ľa­nia). Takže na­priek tomu, že to na prvú šupu vy­zerá ne­ga­tívne, pre­tože hejt je po­čuť viac ako lásku, ne­bolo to v sku­toč­nosti tak. Pri­pra­vili sme k tomu aj pekné vi­deo,“ vy­jad­ril sa Triad.

 


Mimo agen­túru sa ob­ja­vilo 250 ne­pla­te­ných vý­stu­pov, pri­čom zís­kaná hod­nota mé­dií pred­sta­vo­vala 161 ti­síc eur. Podľa vý­sled­kov zve­rej­ne­ných agen­tú­rou, vzrástli aj pre­dajné vý­sledky a to o 13 % v po­rov­naní s mi­nu­lým ro­kom. Ná­rast pre­daja pred a po re­klame bol za­zna­me­naný o 117 %. Ide tak o na­ozaj uká­źkové vý­sledky, aké pri štarte kam­pane ne­oča­ká­vali ani sa­motní tvor­co­via kam­pane.

My sme si už pred ča­som ku nám do Star­ti­tupu po­zvali aj brand ma­na­žérku značky Ab­so­lut Zu­zanu Ma­gá­lovú a kre­a­tív­neho ria­di­teľa z agen­túry Triad Ad­ver­ti­sing Vlada Ku­reka, ktorí nám pár dní po tom, ako kam­paň uzrela svetlo sveta, po­ve­dali, čo je na naj­nov­šej ko­mu­ni­ká­cii Ab­so­lutky fas­ci­nu­júce, ako dlho ju pri­pra­vo­vali a prečo v pre­ne­se­nom slova zmysle pre­siahla re­klamný brejk.

Do­zvieš sa tiež to, ako sa re­klama stala sú­čas­ťou spo­lo­čen­skej dis­ku­sie a to, ako značka cinkla Slo­vá­kom na veľmi cit­livú strunu a od­ha­lila veci, ktoré boli do­vtedy pod po­vr­chom.

Pridať komentár (0)