Aby už nikto neupie­kol dieťa v aute

Igor Strečko / 24. júla 2015 / Tools a produktivita

Je 22. júla 2015. Otec dvoj­roč­ného diev­čatka z Nitry vezie svoju malú dcérku do jas­li­čiek. Robí to pra­vi­delne, ale ešte nie dlho, nesti­hol si ešte úplne zvyk­núť. Hoci malú dcérku veľmi ľúbi, občas – keď dieťa v sedačke zdriemne – sa mu myš­lienky zatú­lajú k práci. Keďže ešte nemá trasu naprog­ra­mo­vanú, občas sa mu stane, že namiesto do jas­li­čiek zamieri do práce. To sa mu stalo aj dnes…

Malá bola v čier­nom aute zamknutá celý deň. Horú­čavy vystú­pili až na 37 stup­ňov v tieni. V aute na dvoj­ná­so­bok. Keď si na ňu nie­kto spo­me­nul, nebolo už koho zachra­ňo­vať.*

Vlani bol podobný prí­pad v Poľ­sku, v pod­state každé leto sa objaví mini­málne jeden takýto prí­pad buď u nás, alebo v nie­kto­rom sused­nom štáte.

Mám dve malé dcéry. Pred­sta­vil som si svoju kaž­do­dennú cestu do škôlky. Tak raz za mesiac sa mi stane, že zle odbo­čím – ako keby sme­rom ku mne do práce – myš­lienky už v robote, prí­padne už aj nejaký ten pra­covný call, a proste šofé­ruje „auto­pi­lot“. Našťas­tie dcérka ráno v aute nezvykne spať a vždy ma hneď upo­zorní. Pred­sta­vu­jem si, čo by sa asi stalo, ak by si zdriemla zrovna v deň, keď som nesú­stre­dený a namiesto do škôlky zamie­rim do práce. Asi by som sa na prvej kri­žo­vatke pre­bral… Ale kaž­dého rodiča určite dnes napadlo – čo keď nie…

Tak s tým niečo urobme!

Čítam komen­táre k článku v Den­níku N, dis­ku­sie na face­bo­oku. Polo­vica ľudí nešťast­ného otca bru­tálne odsu­dzuje, naj­rad­šej by ho rovno pop­ra­vili za vraždu. Druhá polo­vica sa ho zastáva – veď kaž­dému sa to teore­ticky môže stať. No, asi môže. Ale to život die­ťaťu už nevráti. Nech­cel by som byť v koži tých rodi­čov… Ani matky, ani toho otca, ktorý si zabil dcéru…

Niečo sa s tým musí dať uro­biť. Dis­ku­sie a hádky nikam nevedú. Prí­pa­dov úmrtí detí v pre­hria­tych auto­mo­bi­loch bude čoraz viac, a namiesto obvi­ňo­va­nia, sprís­ňo­va­nia tres­tov za zabi­tie z ned­ba­losti alebo iných super legis­la­tív­nych vyná­le­zov, treba vymys­lieť niečo, čo tento prob­lém vyrieši ešte skôr, ako sa zmarí život malého die­ťaťa. Dnes, keď máme plné autá air­ba­gov, vše­li­ja­kých supe­rin­te­li­gent­ných brzd­ných sys­té­mov, gps sle­do­va­čov vozidla, dvad­sať­se­dem­zó­no­vých kli­ma­ti­zá­cií a vyhrie­va­ných seda­diel, aby sme nevy­mys­leli nejaké zaria­de­nie, ktoré zabráni takejto tra­gé­dii?

Preto vyzý­vam ino­vá­to­rov so star­tu­per­ským duchom – poďte do toho. Vymys­lime tech­no­lo­gické rie­še­nie, ktoré zabráni úmr­tiam zabud­nu­tých detí v autách.

Ponú­kam na tento pro­jekt seed inves­tí­ciu

A pri­dá­vam k tomu aj pomocnú ruku. Ponú­kam na tento pro­jekt úvodnú seed inves­tí­ciu a vše­možnú pomoc (men­to­ring, online infra­štruk­túru, pra­covné pries­tory, eko­no­mickú, tech­no­lo­gickú a mar­ke­tin­govú pomoc). Tímu šikov­ných ľudí alebo jed­not­liv­covi –komu­koľ­vek, kto príde s tech­nicky rea­li­zo­va­teľ­ným a eko­no­micky zmys­lu­pl­ným návrhom rie­še­nia tohto prob­lému.

Ako prvé mi napadá detek­tor hmot­nosti na det­skej sedačke, detek­tor dychu alebo neja­kých iných prí­zna­kov života, určite s noti­fi­ká­ciou na smartp­hone. Jed­no­du­cho čokoľ­vek, čo splní zadaný účel.

Poďme skú­siť zachrá­niť zopár det­ských živo­tov!

*) Detaily tejto story vzhľa­dom na stro­hosť zdro­jov nemu­sia na 100% sedieť, ale pod­stata je jasná. 

Zdroj: dennikn.sk

Pridať komentár (0)