Adb­lock Plus pora­zil Face­bo­ok a zno­vu doká­že blo­ko­vať rekla­my

Dárius Polák / 17. októbra 2016 / Tech a inovácie

Veľ­ký plán naj­väč­šej sociál­nej sie­te sa skon­čil.

Adb­lock Plus našiel spô­sob, ako blo­ko­vať rekla­my na Face­bo­oku, a to i napriek tomu, že sociál­na sieť využí­va­la nový bloc­ker-pro­of for­mát. Kaž­dý pou­ží­va­teľ s aktu­ali­zo­va­nou ver­zi­ou Adb­lock Plus už nevi­dí rekla­my v News Fee­de a ani na pra­vej hor­nej čas­ti web­strán­ky. Metó­da však vôbec nemu­sí byť doko­na­lá, pre­to­že Face­bo­ok tvr­dí, že Adb­lock Plus vo svo­jej sna­he odstra­ňo­vať rekla­my takis­to odstra­ňu­je i nor­mál­ne prís­pev­ky.

Sme skla­ma­ní z prí­stu­pu takých­to spo­loč­nos­tí, kto­ré svo­jou čin­nos­ťou obme­dzu­jú pou­ží­va­te­ľov Face­bo­oku, pre­to­že vo svo­jej sna­he neblo­ku­jú iba rekla­my ale aj prís­pev­ky od svo­jich pria­te­ľov a iných strá­nok. Pre našich pou­ží­va­te­ľov to nie je dob­rá skú­se­nosť, a tomu­to prob­lé­mu sa plá­nu­je­me veno­vať,” tvr­dí hovor­ca Face­bo­oku (meno nebo­lo uve­de­né).

hubspotdotnet

foto: hubspot.net

Hoci to nie je doko­na­lé, vyda­nie nové­ho ad bloc­ke­ra je pred­sa len zlou sprá­vou pre Face­bo­ok. Je dosť mož­né, že Face­bo­ok prij­me doda­toč­né opat­re­nia v sna­he vytla­čiť Adb­lock a ostat­né soft­vé­ry von z hry. Ide o hru mač­ky a myší. Adb­lock Plus je však pri­pra­ve­ný, kedy­koľ­vek úder vrá­tiť.

Ten­to súboj medzi inze­rent­mi a našim soft­vé­rom sa deje odke­dy bol vytvo­re­ný prvý ad block, tak­že nám je jas­né, že Face­bo­ok sa pokú­si napí­sať ďal­ší kód, kto­rý náš fil­ter uro­bí bez­moc­ným. Pokiaľ sa to sta­ne, ad block komu­ni­ta náj­de ďal­šiu obchádz­ku a celý pro­ces sa začne odzno­va,” pove­dal Ben Wil­liams, vedú­ci komu­ni­ká­cie Adb­lock Plus.

Face­bo­ok sa napo­sle­dy pokú­sil odsta­viť ad bloc­ker tak, že odstrá­nil časť kódu, kto­rá iden­ti­fi­ko­va­la rekla­my, vďa­ka čomu vyze­ra­li ako bež­né prís­pev­ky (stá­le však zobra­zo­va­li ozná­me­nie, že ide o spon­zo­ro­va­ný prís­pe­vok). Tím z Adb­lock Plus rea­go­val spô­so­bom, že našiel tie­to neštan­dard­né indi­ká­to­ry a začal ich fil­tro­vať.

techvoize

foto: techvoize.com

Sociál­na sieť je rada, keď sa jej poda­rí odstrá­niť obme­dze­nie ad bloc­ke­rov, pre­to­že si mys­lí, že rekla­my na Face­bo­oku nie sú otrav­né a pou­ží­va­te­lia majú mož­nosť kon­tro­lo­vať, aké rekla­my chcú vidieť. Za tým­to všet­kým je samoz­rej­me fakt, že Face­bo­ok nedo­ká­že exis­to­vať bez svo­jich reklám, pre­to­že pred­sta­vu­jú pri­már­ny zdroj príj­mu. Na dru­hej stra­ne, ad bloc­ker je nevy­hnut­ným pre udr­ža­nie súkro­mia onli­ne, keď­že rekla­my na Face­bo­oku doká­žu sle­do­vať tvo­je záuj­my na inter­ne­te.

Čo si mys­líš ty? Máš pocit, že rekla­my na Face­bo­oku sú otrav­né? Ja osob­ne mám Adb­lock na Face­bo­oku vypnu­tý, pre­to­že spon­zo­ro­va­né prís­pev­ky vyze­ra­jú natív­ne. A ako bolo uve­de­né vyš­šie, vždy máš mož­nosť danú rekla­mu od strán­ky scho­vať.

facebook-ad-preferences

foto: techcrunch.com

zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: smartworld.it

Pridať komentár (0)