Adb­lock Plus pora­zil Face­book a znovu dokáže blo­ko­vať reklamy

Dárius Polák / 17. októbra 2016 / Tech a inovácie

Veľký plán naj­väč­šej sociál­nej siete sa skon­čil.

Adb­lock Plus našiel spô­sob, ako blo­ko­vať reklamy na Face­bo­oku, a to i napriek tomu, že sociálna sieť využí­vala nový bloc­ker-proof for­mát. Každý pou­ží­va­teľ s aktu­ali­zo­va­nou ver­ziou Adb­lock Plus už nevidí reklamy v News Feede a ani na pra­vej hor­nej časti web­stránky. Metóda však vôbec nemusí byť doko­nalá, pre­tože Face­book tvrdí, že Adb­lock Plus vo svo­jej snahe odstra­ňo­vať reklamy takisto odstra­ňuje i nor­málne prís­pevky.

Sme skla­maní z prí­stupu takýchto spo­loč­ností, ktoré svo­jou čin­nos­ťou obme­dzujú pou­ží­va­te­ľov Face­bo­oku, pre­tože vo svo­jej snahe neblo­kujú iba reklamy ale aj prís­pevky od svo­jich pria­te­ľov a iných strá­nok. Pre našich pou­ží­va­te­ľov to nie je dobrá skú­se­nosť, a tomuto prob­lému sa plá­nu­jeme veno­vať,” tvrdí hovorca Face­bo­oku (meno nebolo uve­dené).

hubspotdotnet

foto: hubspot.net

Hoci to nie je doko­nalé, vyda­nie nového ad bloc­kera je predsa len zlou sprá­vou pre Face­book. Je dosť možné, že Face­book prijme doda­točné opat­re­nia v snahe vytla­čiť Adb­lock a ostatné soft­véry von z hry. Ide o hru mačky a myší. Adb­lock Plus je však pri­pra­vený, kedy­koľ­vek úder vrá­tiť.

Tento súboj medzi inze­rentmi a našim soft­vé­rom sa deje odkedy bol vytvo­rený prvý ad block, takže nám je jasné, že Face­book sa pokúsi napí­sať ďalší kód, ktorý náš fil­ter urobí bez­moc­ným. Pokiaľ sa to stane, ad block komu­nita nájde ďal­šiu obchádzku a celý pro­ces sa začne odznova,” pove­dal Ben Wil­liams, vedúci komu­ni­ká­cie Adb­lock Plus.

Face­book sa napo­sledy pokú­sil odsta­viť ad bloc­ker tak, že odstrá­nil časť kódu, ktorá iden­ti­fi­ko­vala reklamy, vďaka čomu vyze­rali ako bežné prís­pevky (stále však zobra­zo­vali ozná­me­nie, že ide o spon­zo­ro­vaný prís­pe­vok). Tím z Adb­lock Plus rea­go­val spô­so­bom, že našiel tieto neštan­dardné indi­ká­tory a začal ich fil­tro­vať.

techvoize

foto: techvoize.com

Sociálna sieť je rada, keď sa jej podarí odstrá­niť obme­dze­nie ad bloc­ke­rov, pre­tože si myslí, že reklamy na Face­bo­oku nie sú otravné a pou­ží­va­te­lia majú mož­nosť kon­tro­lo­vať, aké reklamy chcú vidieť. Za týmto všet­kým je samoz­rejme fakt, že Face­book nedo­káže exis­to­vať bez svo­jich reklám, pre­tože pred­sta­vujú pri­márny zdroj príjmu. Na dru­hej strane, ad bloc­ker je nevy­hnut­ným pre udr­ža­nie súkro­mia online, keďže reklamy na Face­bo­oku dokážu sle­do­vať tvoje záujmy na inter­nete.

Čo si mys­líš ty? Máš pocit, že reklamy na Face­bo­oku sú otravné? Ja osobne mám Adb­lock na Face­bo­oku vypnutý, pre­tože spon­zo­ro­vané prís­pevky vyze­rajú natívne. A ako bolo uve­dené vyš­šie, vždy máš mož­nosť danú reklamu od stránky scho­vať.

facebook-ad-preferences

foto: techcrunch.com

zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: smartworld.it

Pridať komentár (0)