Adb­lock Plus sa roz­ho­dol pre­dá­vať reklamy

Dárius Polák / 15. októbra 2016 / Tools a produktivita

Presne tak, dobre čítaš. Adb­lock odte­raz už nie len blo­kuje, ale aj pre­dáva reklamy.

Adb­lock Plus spus­tilo novú službu, ktorá pridá na tvoju obra­zovku viac reklamy. Namiesto zablo­ko­va­nia všet­kých reklám na inter­nete sa Adb­lock Plus týmto kro­kom snaží nahra­diť zlé reklamy (všetky tie, ktoré sú moc veľké, ška­redé a prí­liš vtie­ravé) dob­rými rekla­mami (tie, ktoré sú men­šie, sub­tíl­nej­šie a teore­ticky menej otravné).

Celý pro­ces začína na trhu reklám, tzv. ad mar­ketp­lace, kde si vyda­va­te­lia (osoby a firmy pre­vádz­ku­júce web­stránky) môžu vybrať tzv. akcep­to­va­teľné reklamy a umiest­niť ich na svoje web­stránky. Pokiaľ náv­štev­ník pou­ží­va­júci Adb­lock Plus príde na takúto web­stránku, ukážu sa mu iba akcep­to­va­teľné reklamy namiesto tých, ktoré vidí zvy­šok ľudí.

Umožní vám to zau­jať rôzny prí­stup k dvom roz­lič­ným eko­sys­té­mom, pri­čom môžete mone­ti­zo­vať oba. A čo je hlavné, môžete mone­ti­zo­vať ad bloc­keri podľa vlast­ných pod­mie­nok,” hovorí Ben Wil­liams, vedúci komu­ni­ká­cii Adb­lock Plus. adblock-plus-android

foto: venturebeat.com

Ad mar­ketp­lace je roz­ší­re­nie prog­ramu akcep­to­va­teľ­ných reklám, ktorý má Adb­lock Plus spus­tený od roku 2011. Odvtedy sa ad bloc­ker sústre­dil pre­dov­šet­kým na budo­va­nie “whi­te­listu” — zoznamu akcep­to­va­teľ­ných reklám, ktoré sa zobra­zia pou­ží­va­te­ľom, aj keď majú svoj Adb­lock zapnutý. Prog­ram mal však veľmi obme­dzené fun­kcie, keďže web­stránky a sieť reklám museli špe­ci­ficky spo­lu­pra­co­vať (a hlavne pla­tiť) Adb­lock Plus za potvr­de­nie, že je ich reklama akcep­to­va­teľná. Je to časovo náročný pro­ces, ktorý obme­dzuje počet web­strá­nok, ktoré by mohli zobra­zo­vať akcep­to­va­teľné reklamy.

Adb­lock Plus dúfa, že cez ad mar­ketp­lace dosiahne veľkú expan­ziu v pou­ží­vaní akcep­to­va­teľ­ných reklám. Keďže už exis­tuje dosť veľký zoznam, vyda­va­te­ľom sa stačí zare­gis­tro­vať a vlo­žiť tro­chu kódu do svo­jej web­stránky. Všetky reklamy majú defi­no­vané svoje veľ­kosti a umiest­ne­nie na stránke podľa pra­vi­diel Adb­lock Plus.727967ae980354c65a2cf6f494dae70a

foto: pinterest.com

Prog­ram má byť uži­točný najmä pre vyda­va­te­ľov — predsa len, umož­ňuje im zobra­ziť nie­ktoré reklamy pri zapnu­tom Adb­lock. Je tu však aj jasný dôvod, prečo nemôžu byť šťastní. Akcep­to­va­teľné reklamy sú menej ren­ta­bilné ako tie, ktoré by boli na stránke zvy­čajne, kvôli čomu vlast­ník web­stránky zarobí menej. A do toho ešte treba zará­tať popla­tok, ktorý sa platí Adb­lock plus. Vyda­va­te­lia si pone­chajú 80 % všet­kého príjmu, 6 % si pone­chá Ad Block Plus a 14 % sa roz­delí medzi rôzne strany, ktoré majú na sta­rosti pre­vádzku reklamy.

Podľa Wil­liamsa to ľudia môžu vní­mať nega­tívne. Bol to však nevy­hnutný krok — skôr, či neskôr by to uro­bil nie­kto iný. Navyše, na pra­vid­lách urču­jú­cich, ktoré reklamy sú akcep­to­va­teľné, bude vytvo­rená komi­sia pozos­tá­va­júca z vyda­va­te­ľov, adver­ti­se­rov a advo­ká­tov zastu­pu­jú­cich súkro­mie. Ad mar­ketp­lace je momen­tálne v bete a plné spus­te­nie sa oča­káva v nasle­du­jú­com roku.

Čo si mys­líš o tomto nápade? Súhla­síš s ním alebo si proti? Podla mňa to bolo tak­tiež skôr, či neskôr nevy­hnutné. Predsa len, lep­šie si zobrať svoj kúsok ako nedos­tať žiadny.

team

foto: dev.opera.com

zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: thenextweb.com

Pridať komentár (0)