Adb­lock Plus sa roz­ho­dol pre­dá­vať rekla­my

Dárius Polák / 15. októbra 2016 / Lifehacking

Pres­ne tak, dob­re čítaš. Adb­lock odte­raz už nie len blo­ku­je, ale aj pre­dá­va rekla­my.

Adb­lock Plus spus­ti­lo novú služ­bu, kto­rá pri­dá na tvo­ju obra­zov­ku viac rekla­my. Namies­to zablo­ko­va­nia všet­kých reklám na inter­ne­te sa Adb­lock Plus tým­to kro­kom sna­ží nahra­diť zlé rekla­my (všet­ky tie, kto­ré sú moc veľ­ké, ška­re­dé a prí­liš vtie­ra­vé) dob­rý­mi rekla­ma­mi (tie, kto­ré sú men­šie, sub­tíl­nej­šie a teore­tic­ky menej otrav­né).

Celý pro­ces začí­na na trhu reklám, tzv. ad mar­ketp­la­ce, kde si vyda­va­te­lia (oso­by a fir­my pre­vádz­ku­jú­ce web­strán­ky) môžu vybrať tzv. akcep­to­va­teľ­né rekla­my a umiest­niť ich na svo­je web­strán­ky. Pokiaľ náv­štev­ník pou­ží­va­jú­ci Adb­lock Plus prí­de na takú­to web­strán­ku, uká­žu sa mu iba akcep­to­va­teľ­né rekla­my namies­to tých, kto­ré vidí zvy­šok ľudí.

Umož­ní vám to zau­jať rôz­ny prí­stup k dvom roz­lič­ným eko­sys­té­mom, pri­čom môže­te mone­ti­zo­vať oba. A čo je hlav­né, môže­te mone­ti­zo­vať ad bloc­ke­ri pod­ľa vlast­ných pod­mie­nok,” hovo­rí Ben Wil­liams, vedú­ci komu­ni­ká­cii Adb­lock Plus. adblock-plus-android

foto: venturebeat.com

Ad mar­ketp­la­ce je roz­ší­re­nie prog­ra­mu akcep­to­va­teľ­ných reklám, kto­rý má Adb­lock Plus spus­te­ný od roku 2011. Odvte­dy sa ad bloc­ker sústre­dil pre­dov­šet­kým na budo­va­nie “whi­te­lis­tu” — zozna­mu akcep­to­va­teľ­ných reklám, kto­ré sa zobra­zia pou­ží­va­te­ľom, aj keď majú svoj Adb­lock zapnu­tý. Prog­ram mal však veľ­mi obme­dze­né fun­kcie, keď­že web­strán­ky a sieť reklám muse­li špe­ci­fic­ky spo­lu­pra­co­vať (a hlav­ne pla­tiť) Adb­lock Plus za potvr­de­nie, že je ich rekla­ma akcep­to­va­teľ­ná. Je to časo­vo nároč­ný pro­ces, kto­rý obme­dzu­je počet web­strá­nok, kto­ré by moh­li zobra­zo­vať akcep­to­va­teľ­né rekla­my.

Adb­lock Plus dúfa, že cez ad mar­ketp­la­ce dosiah­ne veľ­kú expan­ziu v pou­ží­va­ní akcep­to­va­teľ­ných reklám. Keď­že už exis­tu­je dosť veľ­ký zoznam, vyda­va­te­ľom sa sta­čí zare­gis­tro­vať a vlo­žiť tro­chu kódu do svo­jej web­strán­ky. Všet­ky rekla­my majú defi­no­va­né svo­je veľ­kos­ti a umiest­ne­nie na strán­ke pod­ľa pra­vi­diel Adb­lock Plus.727967ae980354c65a2cf6f494dae70a

foto: pinterest.com

Prog­ram má byť uži­toč­ný naj­mä pre vyda­va­te­ľov — pred­sa len, umož­ňu­je im zobra­ziť nie­kto­ré rekla­my pri zapnu­tom Adb­lock. Je tu však aj jas­ný dôvod, pre­čo nemô­žu byť šťast­ní. Akcep­to­va­teľ­né rekla­my sú menej ren­ta­bil­né ako tie, kto­ré by boli na strán­ke zvy­čaj­ne, kvô­li čomu vlast­ník web­strán­ky zaro­bí menej. A do toho ešte tre­ba zará­tať popla­tok, kto­rý sa pla­tí Adb­lock plus. Vyda­va­te­lia si pone­cha­jú 80 % všet­ké­ho príj­mu, 6 % si pone­chá Ad Block Plus a 14 % sa roz­de­lí medzi rôz­ne stra­ny, kto­ré majú na sta­ros­ti pre­vádz­ku rekla­my.

Pod­ľa Wil­liam­sa to ľudia môžu vní­mať nega­tív­ne. Bol to však nevy­hnut­ný krok — skôr, či neskôr by to uro­bil nie­kto iný. Navy­še, na pra­vid­lách urču­jú­cich, kto­ré rekla­my sú akcep­to­va­teľ­né, bude vytvo­re­ná komi­sia pozos­tá­va­jú­ca z vyda­va­te­ľov, adver­ti­se­rov a advo­ká­tov zastu­pu­jú­cich súkro­mie. Ad mar­ketp­la­ce je momen­tál­ne v bete a plné spus­te­nie sa oča­ká­va v nasle­du­jú­com roku.

Čo si mys­líš o tom­to nápa­de? Súhla­síš s ním ale­bo si pro­ti? Pod­la mňa to bolo tak­tiež skôr, či neskôr nevy­hnut­né. Pred­sa len, lep­šie si zobrať svoj kúsok ako nedos­tať žiad­ny.

team

foto: dev.opera.com

zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: thenextweb.com

Pridať komentár (0)