Airbnb odmietlo sedem inves­to­rov, za $150 000 by v roku 2008 mali 10 per­cent spo­loč­nosti!

Ľudovít Nastišin / 15. júla 2015 / Tools a produktivita

Veľmi často sa potvr­dzuje, že tí najús­peš­nejší pod­ni­ka­te­lia sa nene­chajú odra­diť odmiet­nu­tím. Prí­beh Airbnb, home-ren­tal služba aktu­álne ohod­no­tená na $25 a pol miliardy, posky­tuje ďalší prí­klad toho prečo je táto cha­rak­te­ris­tická črta dôle­žitá.

Airbnb zalo­žili v roku 2008 a v tom čase sa jeho zakla­da­te­lia obhlia­dali po zís­kaní kapi­tálu $150 000 pri $1 a pol mili­ó­no­vej valu­ácii. Kon­tak­to­vali sedem pro­mi­nent­ných VC firiem a jediné čo dostali, bolo sedem odmiet­nutí, tvrdí spo­lu­za­kla­da­teľ a CEO Brian Chesky.

Päť z inves­to­rov odmietlo pod­po­riť Airbnb a dvaja sa ani neob­ťa­žo­vali odpo­ve­dať. V lis­toch odmiet­nu­tia, ktoré Chesky uve­rej­nil (auto­rov však nechal ano­nym­ných), sa uvá­dzajú dôvody ako naprí­klad, že sú mimo oblasti VC pôso­be­nia či nedos­ta­tok entu­ziazmu pre tra­vel-relate biz­nis.

Jedna VC firma tvr­dila, že poten­ciálna prí­le­ži­tosť Airbnb na trhu “nevy­zerá dosta­točne veľká na to, aby spĺňala nami poža­do­vaný model.”

Chesky pozna­me­nal, že inves­tori, ktorí by vtedy inves­to­vali tých $150 000 mohli zís­kať 10 % spo­loč­nosti. Už sme spo­me­nuli, že Airbnb má aktu­álne hod­notu $25 a pol miliardy?

Nabu­dúce, keď budete mať nápad a iní ho odmietnu, chcem by ste sa zamys­leli nad našou skú­se­nos­tou,” dodáva Chesky.

Pravda je však taká, že Airbnb má vyni­ka­júco roz­be­hnutý biz­nis a do roku 2020 chce mať obrat na úrovni $10 miliárd s hru­bým zis­kom cca $3 miliardy. Pri týchto čís­lach sa už asi nikto neťuká na čelo, čo si to naši pria­te­lia z US zasa vymys­leli. Reálne dobré hos­po­dár­ske výsledky vedú k stále zväč­šu­jú­cej sa hod­note celej firmy.

Minulý rok mala spo­loč­nosť $850 mili­onový obrat s ope­ra­tív­nym mínu­som $150 mili­ó­nov. Znie to ako úplný opak toho, čo som písal par viet dozadu. No prek­va­pivo NIE JE TO TAK. Aibnb inves­to­valo enormné peniaze do expan­zie a je jed­nou z prvých spo­loč­ností, ktorá sa dostala na Kubu, kde má v data­báze už viac ako 2000 nehnu­teľ­ností.

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)