Airb­nb: To Naj z Naj!

Kika Besedičová / 28. novembra 2014 / Tools a produktivita

Von­ku zima jak v ri… :) Mys­lí­te už tiež na leto? Nud­né all-inc­lu­si­ve rezor­ty vás už unu­di­li? Tie­to úžas­né domy sú sku­toč­ne na pre­ná­jom, ak pôj­de­te na dovo­len­ku s Airb­nb. Chce­te dom v tva­re psa ale­bo dom ako vystri­hnu­tý z divo­ké­ho zápa­du? Pozri­te sa na nie­koľ­ko naozaj ori­gi­nál­ny­ch uby­tiek. Musí­me ale upo­zor­niť, že ceny sú v nie­kto­rý­ch prí­pa­do­ch tak tro­chu vyš­šie. Kto­rú varian­tu by ste si vybra­li Vy?

Pridať komentár (0)