Air­bus pred­sta­vil naj­rých­lej­šie lie­tad­lo!

Lukáš Gašparík jr. / 4. augusta 2015 / Tech a inovácie

Letec­ká pre­pra­va je jed­nou z naj­pok­ro­ko­vej­ších vôbec. Jas­ným dôka­zom toho je pohľad do paten­tov. Ten naj­nov­ší, za kto­rým sto­ji letec­ký gigant Air­bus, doka­zu­je, že letec­kú pre­pra­vu ako ju pozná­me dnes, čaka­jú veľ­ké zme­ny.

Naj­nov­ší patent, kto­rý poda­la spo­loč­nosť Air­bus, obsa­hu­je nák­re­sy super rých­le­ho nad­zvu­ko­vé­ho lie­tad­la, kto­ré má zme­niť ces­to­va­nie, ako ho pozná­me. Vďa­ka revo­luč­ne nové­mu tva­ru a poho­nu je lie­tad­lo schop­né dosiah­nuť rých­losť až 4,5 mach, čo zna­me­ná, že pri tej­to rých­los­ti sa doká­že­te z Lon­dý­na do New Yor­ku pre­pra­viť iba za 1 hodi­nu! Dlh­šie lety, ako naprí­klad z LA do Tokia, či z Parí­ža do San Fran­cis­ca by ste mali zvlád­nuť za menej ako 3 hodi­ny.

Nový kon­cept je okrem iné­ho výni­moč­ný v tom, že lie­tad­lo pohá­ňa­jú 2 typy moto­rov. Už to nie sú iba prú­do­vé moto­ry, ako to pozná­me z dneš­ných doprav­ných lie­ta­diel, ale novin­kou by sa malo stať aj pou­ži­tie rake­to­vých moto­rov. Vďa­ka tomu­to nové­mu poho­nu by lie­tad­lá v budúc­nos­ti mali dosiah­nuť až 2 krát väč­šiu rých­losť, ako dosia­hol v minu­los­ti legen­dár­ny Con­cor­de. Využi­tie jed­not­li­vých typov moto­rov by malo byť roz­de­le­né pod­ľa rých­los­ti. Pri niž­ších rých­los­tiach v akých lie­ta­jú aj dneš­né lie­tad­lá, sa budú využí­vať prú­do­vé moto­ry a v momen­te zme­ny na vyš­šie rých­los­ti až do 4,5 mach, budú využí­va­né rake­to­vé moto­ry. V momen­te, keď sa lie­tad­lo dosta­ne na svo­ju ces­tov­nú rých­losť, sa rake­to­vé moto­ry vypnú a akti­vo­va­né budú tzv. nápo­ro­vé moto­ry. Zau­jí­ma­vos­ťou je, že tie­to moto­ry budú pohá­ňa­né vodí­kom. K dosia­hnu­tiu vyš­ších rých­los­tí a väč­šej efek­ti­vi­te letu by mal dopo­môcť aj nový dizajn. Ten sa však opro­ti tomu ako ho pozná­me dnes, nijak radi­kál­ne nezme­ní.

Nie je to prvý krát, čo si Air­bus paten­to­val ino­va­tív­nu myš­lien­ku, kto­rá je dopo­siaľ cel­kom vzdia­le­ná od rea­li­ty. V roku 2014 si totiž­to Air­bus nechal paten­to­vať lie­tad­lo v tva­re lie­ta­jú­ce­ho tanie­ra. Air­bus je zná­my tým, že skú­ša a vyví­ja ino­va­tív­ne a nekon­venč­né spô­so­by pre­pra­vy ľudí vo vzdu­chu. Aj keď jeho naj­nov­ší kon­cept pôso­bí cel­kom šia­le­ne, pred­sa len pre­le­tieť Atlan­tik za 1 hodi­nu by bolo úžas­né. Nechaj­me sa teda prek­va­piť, koľ­ko z toh­to kon­cep­tu sa poda­rí Air­bu­su pre­niesť do rea­li­ty.

zdroj: mashable.com

Pridať komentár (0)