Air­bus pred­sta­vil naj­rých­lej­šie lie­tadlo!

Lukáš Gašparík jr. / 4. augusta 2015 / Tech a inovácie

Letecká pre­prava je jed­nou z naj­pok­ro­ko­vej­ších vôbec. Jas­ným dôka­zom toho je pohľad do paten­tov. Ten naj­novší, za kto­rým stoji letecký gigant Air­bus, doka­zuje, že leteckú pre­pravu ako ju poznáme dnes, čakajú veľké zmeny.

Naj­novší patent, ktorý podala spo­loč­nosť Air­bus, obsa­huje nák­resy super rých­leho nad­zvu­ko­vého lie­tadla, ktoré má zme­niť ces­to­va­nie, ako ho poznáme. Vďaka revo­lučne novému tvaru a pohonu je lie­tadlo schopné dosiah­nuť rých­losť až 4,5 mach, čo zna­mená, že pri tejto rých­losti sa doká­žete z Lon­dýna do New Yorku pre­pra­viť iba za 1 hodinu! Dlh­šie lety, ako naprí­klad z LA do Tokia, či z Paríža do San Fran­cisca by ste mali zvlád­nuť za menej ako 3 hodiny.

Nový kon­cept je okrem iného výni­močný v tom, že lie­tadlo pohá­ňajú 2 typy moto­rov. Už to nie sú iba prú­dové motory, ako to poznáme z dneš­ných doprav­ných lie­ta­diel, ale novin­kou by sa malo stať aj pou­ži­tie rake­to­vých moto­rov. Vďaka tomuto novému pohonu by lie­tadlá v budúc­nosti mali dosiah­nuť až 2 krát väč­šiu rých­losť, ako dosia­hol v minu­losti legen­dárny Con­corde. Využi­tie jed­not­li­vých typov moto­rov by malo byť roz­de­lené podľa rých­losti. Pri niž­ších rých­los­tiach v akých lie­tajú aj dnešné lie­tadlá, sa budú využí­vať prú­dové motory a v momente zmeny na vyš­šie rých­losti až do 4,5 mach, budú využí­vané rake­tové motory. V momente, keď sa lie­tadlo dostane na svoju ces­tovnú rých­losť, sa rake­tové motory vypnú a akti­vo­vané budú tzv. nápo­rové motory. Zau­jí­ma­vos­ťou je, že tieto motory budú pohá­ňané vodí­kom. K dosia­hnu­tiu vyš­ších rých­lostí a väč­šej efek­ti­vite letu by mal dopo­môcť aj nový dizajn. Ten sa však oproti tomu ako ho poznáme dnes, nijak radi­kálne nezmení.

Nie je to prvý krát, čo si Air­bus paten­to­val ino­va­tívnu myš­lienku, ktorá je dopo­siaľ cel­kom vzdia­lená od rea­lity. V roku 2014 si totižto Air­bus nechal paten­to­vať lie­tadlo v tvare lie­ta­jú­ceho taniera. Air­bus je známy tým, že skúša a vyvíja ino­va­tívne a nekon­venčné spô­soby pre­pravy ľudí vo vzdu­chu. Aj keď jeho naj­novší kon­cept pôsobí cel­kom šia­lene, predsa len pre­le­tieť Atlan­tik za 1 hodinu by bolo úžasné. Nechajme sa teda prek­va­piť, koľko z tohto kon­ceptu sa podarí Air­busu pre­niesť do rea­lity.

zdroj: mashable.com

Pridať komentár (0)