Air­for­ce X37-B je späť na Zemi. Aká bola jeho ces­ta?

Timotej Vančo / 12. mája 2017 / Zaujímavosti

Ame­ric­ké letec­tvo má aj také­to zau­jí­ma­vé pro­jek­ty. Nedáv­no pri­stá­la ich ves­mír­na loď po neuve­ri­teľ­ných sko­ro 2 rokoch vo ves­mí­re. Aký bol dôvod jej misie a bola vlast­ne úspeš­ná?

Uta­jo­va­né robo­tic­ké a ves­mír­ne lie­tad­lo vzduš­ných síl USA je po svo­jej naj­dl­h­šej úspeš­nej misii zno­va na Zemi. Air­for­ce X37-B zača­lo svo­ju štvr­tú misiu do ves­mí­ru už v roku 2015. Pred pár dňa­mi pri­stá­lo v Ken­ne­dy­ho ves­mír­nom cen­tre v Orlan­de.

foto: twitter.com

Pri­stá­tie zna­me­ná úspeš­né dokon­če­nie štvr­tej misie OTV-4. Toto bolo po prvý­krát, čo „ves­mír­na loď“ pri­stá­la na Flo­ri­de – počas troch pred­chá­dza­jú­cich misií vždy pri­stá­va­la v letec­kej základ­ni Van­den­berg. Pred pár dňa­mi, ešte pred pri­stá­va­ním, pre­bu­di­la oby­va­te­ľov s jej sónic­kým tres­kom. Ame­ric­ké letec­tvo tak­tiež potvr­di­lo úspeš­né pri­stá­tie svo­jim sta­tu­som na Twit­te­ri.

Foto: twitter.com

Air­for­ce X37-B bolo vypus­te­né do ves­mí­ru 20. mája 2015. Odvte­dy „ves­mír­na loď“ strá­vi­la vo ves­mí­re 719 dní, a tým pre­ko­na­la rekord misie 0TV-3, kto­rá bola vo ves­mí­re 675 dní. Air­for­ce X37-B vždy nie­sol uta­je­ný náklad. Letec­tvo to pre ten­to­krát zme­ni­lo, keď verej­nosť infor­mo­va­li, že počas tej­to misie Air­for­ce X37-B pone­sie nové sate­li­ty pre armá­du, 10 Cube­Sats pre výskum Pla­ne­ta­ry Socie­ty, tiež bude tes­to­vať nové vyso­ko­frek­venč­né vysie­la­cie dru­ži­ce a samoz­rej­me mno­ho vzo­riek pre NASA, kto­rí skú­ša­jú apli­ká­ciu ich výrob­kov pria­mo vo ves­mí­re.

foto: twitter.com

Zdroj člán­ku: theverge.com

Pridať komentár (0)