Air­Tas­ker — eBay pre vaše vyba­vo­vačky

Daniela Vojiková / 1. máj 2014 / Tools a produktivita

Opäť ste sa nechali v sobotu str­hnúť davo­vou psy­chó­zou a vrá­tili ste sa z Ikey s kopou nábytku, ktorý musíte pos­kla­dať? Ak ste ako ja, máte dve ľavé ruky a abso­lútnu nechuť pus­tiť sa do toho. A čo je naj­hor­šie, nemáte na to, aby ste si najali firmu na zmon­to­va­nie dvoch sto­lí­kov a skrine. Našťas­tie, aspoň pre mňa, som sa pre­sťa­ho­vala do Aus­trá­lie, kde fun­guje star­tup Air­Tas­ker.

Air­Tas­ker je niečo ako eBay pre malé úlohy. Vy, ako zadá­va­teľ, vytvo­ríte inze­rát s úlo­hou a plá­cou a pra­cov­níci, nazý­vaní run­ners — teda bežci, sa vám ponú­kajú. Vy si potom môžete pre­zrieť pro­fil, recen­zie bež­cov a vybrať si toho, ktorý vám naj­viac padne do oka. A potom hor sa na sťa­ho­va­nie chlad­ničky na piate poscho­die bez výťahu!

Roz­diel medzi Air­Tas­ke­rom a naprí­klad Fre­e­lan­ce­rom spo­číva v tom, že úlohy na Air­Tas­keri vyba­vujú lokálne žijúci ľudia. Môže to teda byť váš sused, spo­lu­žiak alebo naprí­klad kama­rá­tov kolega. Až na malé výnimky sa zadá­va­teľ a bežec musia stret­núť zoči-voči a spo­lu­pra­co­vať

Air­Tas­ker momen­tálne ponúka rie­še­nie na vše­ličo. Nájsť opat­ro­va­teľku na poslednú chvíľu, nie­koho, kto vyvenčí vášho štvor­no­hého milá­čika, skočí vám do lekárne, alebo aj také zále­ži­tosti, ako je pomoc so super fun­do­va­ným plá­nom, ako požia­dať vašu drahú o ruku. V ponuke sú aj iné, zábav­nej­šie úlohy. Minulý rok dokonca jeden bežec sko­čil na otočku vyz­dvi­hnúť mili­ó­nový zás­nubný prs­teň až do San Fran­cisca.

Start-up, ktorý zalo­žili v roku 2011 Tim Fung a Joh­na­tan Lui, spro­stred­ko­val minulý rok úlohy v hod­note 2 mili­ó­nov aus­trál­skych dolá­rov. Plán expan­do­vať do zahra­ni­čia exis­tuje, no momen­tálne sa snaží penet­ro­vať aus­trál­sky trh a najb­liž­šie vytvo­riť dobre fun­gu­júcu mobilnú web stránku.

A ak sa Air­Tas­ker dostane až na Slo­ven­sko, máte reálnu šancu najať nie­koho, kto sa za vás pôjde posta­viť do radu na Kop­čian­skej ulici v Bra­ti­slave. 

zdroj: airtasker.com, news.com.au

Pridať komentár (0)