Fas­he­ebo uľah­čuje život nákup­ným “maniač­kam”

Kristína Hlavová / 3. apríl 2014 / Tools a produktivita

Pri­znajme si to. Väč­šina žien zbož­ňuje tie chvíle, keď sa môžu pochvá­liť novým kús­kom v šat­níku. Nová bun­dička, noha­vice, či košeľa. A k tomu tá úžasná „must have“ kabelka. Kým však zože­niete všetky potrebné veci, stra­títe polo­vicu života. A to len pre ten pov­zná­ša­júci pocit, že všetko do detai­lov ladí.

Ako uľah­čiť spô­sob naku­po­va­nia, ušet­riť čas a hlavne nervy pri čakaní na voľnú skú­šobnú kabínku? Fasheeboo.com je ide­ál­nym pomoc­ní­kom, ktorý to urobí za vás. Para­do­xom zostáva, že por­tál vymys­lel muž — Libor Hoření, 23 ročný cha­lan z Olo­mouca, ktorý lieta aj v pro­jek­toch Chlap­ská zásilka, TopRecepty.cz, či TopPotraviny.cz.

Nejedná sa o kla­sický e-shop. Český Fas­he­ebo fun­guje ako agre­gá­tor, ktorý gene­ruje out­fity z mód­nych e-sho­pov z celého sveta, presne podľa vašich pred­stáv. Jedno miesto ponúka neko­nečne veľa mož­ností ako byť jedi­neč­nou.

Ak vás pro­jekt zau­jal, stačí sa len regis­tro­vať — samoz­rejme aj pro­stred­níc­tvom Face­book účtu a zadarmo. Pohodlne sedíte doma, káva na stole a poze­ráte si vecičky. Klik­nete na srdiečko a už sa vám daná vec nestratí. Klik­nete na ďal­šiu a ďal­šiu. Po 12 kús­koch vám sys­tém zostaví kolek­ciu podľa vašich pre­fe­ren­cií. Všetko, čo vám vyhod­notí algo­rit­mus na základe vášho vkusu, náj­dete v záložke SHO­WROOM. Vecičky, ktoré vás oslo­vili, máte pekne pohro­made a už sa len roz­ho­du­jete. Kom­bi­nu­jete, dopĺňate, vymie­ňate, koľko sa vám zapáči. 

Ak sú na Fas­he­ebo aj vaši pria­te­lia, môžete sa inšpi­ro­vať ich výbe­rom. Stačí nazrieť do záložky INS­PI­RACE. Ide o ove­rený prin­cíp podobný Ins­ta­gramu, jeden dru­hého sle­du­jete a navzá­jom si dávate tipy, podľa toho, čo sa vám páči. Keď sa už roz­hod­nete pro­dukt objed­nať, klik­nete naň a auto­ma­ticky vás pre­sme­ruje na e-shop danej značky. A teda že je z čoho vybe­rať! ASOS, Victoria´s sec­ret, New Look, Fore­ver 21 a mnoho ďal­ších.

Asi nepo­znám štý­lo­vej­šie uľah­če­nie naku­po­va­nia, hľa­da­nia a kom­bi­no­va­nia. Zaru­čene budete mať plnú skriňu ori­gi­nál­nych kús­kov a úsmev na tvári. Veď my, ženy, sme už raz také. Nikdy nemáme čo na seba a Fas­he­ebo to pocho­pil.

zdroj: fasheebo.com

Pridať komentár (0)