Ak nie si dosta­toč­ne inte­li­gent­ný, túto kni­hu nikdy nedo­čí­taš

Barbora Prochovníková, vedelisteze.sk / 14. augusta 2016 / Zaujímavosti

Nie­kto­ré kni­hy sú ťaž­ko čita­teľ­né, no snáď žiad­na sa nemô­že rov­nať kni­he s náz­vom Codex Silen­da. Kni­ha, kto­rá ovlád­la Kicks­tar­ter je hoto­vou záha­dou!

Dre­ve­ná, 5-stra­no­vá kni­ha vás donú­ti rie­šiť rôz­ne hla­vo­la­my, kto­ré nie sú ani zďa­le­ka jed­no­du­ché. Bez vyrie­še­nia hla­vo­la­mov sa nedos­ta­ne­te na ďal­šiu stra­nu, tým pádom nedo­ká­že­te dočí­tať celý prí­beh.

Codex Silen­da vytvo­ril dizaj­nér Bra­dy Whit­ney, kto­rý sa sna­ží pre svo­ju nety­pic­kú kni­hu zís­kať finan­cie cez Kicks­tar­ter. Neje­den z nás by sa pri jej číta­ní zapo­til.

puzzle-book-unlock-pages-codex-silenda-brady-whitney-3
puzzle-book-unlock-pages-codex-silenda-brady-whitney-9puzzle-book-unlock-pages-codex-silenda-brady-whitney-5puzzle-book-unlock-pages-codex-silenda-brady-whitney-7

puzzle-book-unlock-pages-codex-silenda-brady-whitney-11a

vedeliSteZe_banner

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj foto­gra­fií: Kicks­tar­ter

Pridať komentár (0)