Ak nie si dosta­točne inte­li­gentný, túto knihu nikdy nedo­čí­taš

Barbora Prochovníková, vedelisteze.sk / 14. augusta 2016 / Zaujímavosti

Nie­ktoré knihy sú ťažko čita­teľné, no snáď žiadna sa nemôže rov­nať knihe s náz­vom Codex Silenda. Kniha, ktorá ovládla Kicks­tar­ter je hoto­vou záha­dou!

Dre­vená, 5-stra­nová kniha vás donúti rie­šiť rôzne hla­vo­lamy, ktoré nie sú ani zďa­leka jed­no­du­ché. Bez vyrie­še­nia hla­vo­la­mov sa nedos­ta­nete na ďal­šiu stranu, tým pádom nedo­ká­žete dočí­tať celý prí­beh.

Codex Silenda vytvo­ril dizaj­nér Brady Whit­ney, ktorý sa snaží pre svoju nety­pickú knihu zís­kať finan­cie cez Kicks­tar­ter. Neje­den z nás by sa pri jej čítaní zapo­til.

puzzle-book-unlock-pages-codex-silenda-brady-whitney-3
puzzle-book-unlock-pages-codex-silenda-brady-whitney-9puzzle-book-unlock-pages-codex-silenda-brady-whitney-5puzzle-book-unlock-pages-codex-silenda-brady-whitney-7

puzzle-book-unlock-pages-codex-silenda-brady-whitney-11a

vedeliSteZe_banner

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj foto­gra­fií: Kicks­tar­ter

Pridať komentár (0)