Ak sa naučíte pre­dať sami seba, doká­žete pre­dať čokoľ­vek

Peter Čelko / 15. november 2014 / Tools a produktivita

V jed­nom z pred­chá­dza­jú­cich prís­pev­kov som vám sľú­bil, že oslo­vím Lukáša Miku­láška a pop­ro­sím ho, aby nám odha­lil svoje tajom­stvo ako zaro­biť na inter­nete. Mám pre vás dobrú správu. Poda­rilo sa mi ho uke­cať a vyspo­ve­dal som ho.

No pri­dá­vam k tomu ešte jedno veľmi prí­jemné prek­va­pe­nie. Počas týždňa som neza­há­ľal a k Luká­šovi Miku­láš­kovi sa pri­dal aj Mar­tin Mažár, expert na pre­daj. Preto dosta­nete 2x viac infor­má­cii od prvo­tried­nych odbor­ní­kov. Máte sa na čo tešiť :)

Poroz­prá­vali sme sa o tom, ako budo­vať značku, stať sa exper­tom v očiach iných a v koneč­nom dôsledku navý­šiť pre­daj cez Face­book, inter­net a sociálne siete ako také…

Poďme na to:

Ahoj Lukáš, môžeš sa mojim čita­te­ľom stručne pred­sta­viť, v čom pod­ni­káš, čo máš nové?

Začí­nal som ako blo­ger a pre­vádz­ko­va­teľ malého online kníh­ku­pec­tva pre osobný a pro­fe­si­onálny roz­vojwww.upbook.skNeskôr sa port­fó­lio roz­ši­ro­valo. Dnes je pre mňa pri­oritná tvorba obsahu na zakázku. Pre­daj reklam­ného pries­toru na mojich weboch a blo­goch. Tak­tiež sa začí­nam viac veno­vať affi­liate mar­ke­tingu.

predaj cez facebook a lukas mikulasko

Mám pro­jekt iamcool.sk, ktorý sa venuje vzde­lá­va­niu a už máme namie­rené za hra­nice nášho malého Slo­ven­ska. Tak­tiež pra­cu­jem na svo­jej prvej knihe o budo­vaní osob­nej značky pomo­cou online nástro­jov.

Aká je základná rada, čo by si pora­dil pod­ni­ka­te­ľom, ktorí sa sna­žia odpre­zen­to­vať svoj biz­nis online?

Neus­tále budujte svoju značku. A začnite ešte skôr, než začnete reálne pod­ni­kať. Ak sa naučíte pre­dať sami seba, doká­žete pre­dať čokoľ­vek. A to je v biz­nise sku­točne dôle­žité. Či už ide o off­line alebo online.

Aké nástroje na pro­pa­gá­ciu svojho pod­ni­ka­nia pou­ží­vaš ty?

Nástro­jov ako pod­po­riť svoju značku je mnoho. Ja využí­vam sociálne siete a blog. Twit­ter, Google+, Lin­ke­dIn, Face­book. Veľmi dobré skú­se­nosti mám aj s pla­te­nou rekla­mou na Face­bo­oku. Blog v spo­jení so sociál­nymi sie­ťami je pre mňa úžasná kom­bi­ná­cia, ktorá má obrov­skú silu, pokiaľ sa to robí správne.

Ďaku­jem ti veľmi pekne Lukáš. Pra­jem ti veľa úspe­chov.

Po Luká­šovi Miku­láš­kovi pri­šiel na rad Mar­tin Mažár a sku­točne sa roz­ho­vo­ril…

Ahoj Mar­tin, môžeš sa mojim čita­te­ľom stručne pred­sta­viť, v čom pod­ni­káš?

V skratke pomá­ham obchod­ní­kom a pod­ni­ka­te­ľom zvy­šo­vať pre­daj, aby za ten istý čas práce zaro­bili viac peňazí. Už od roku 2001 sa venu­jem pre­daju, z toho väč­šinu času som strá­vil v pria­mom pre­daji.

Dnes upred­nost­ňu­jem využí­va­nie moder­ných tech­ník v pre­daji, lebo dokážu výrazne zefek­tív­niť prácu a najmä zvý­šiť záro­bok člo­veka. A toto isté učím aj obchod­ní­kov a pod­ni­ka­te­ľov v mojich kurzoch.

To znie zau­jí­mavo, čo máš nové?

Minulý rok som tes­to­val využi­tie Face­bo­oku resp. osob­ného pro­filu na biz­nis. Zis­til som, že je v tom obrov­ský poten­ciál. V týchto dňoch dokon­ču­jem online kurz, ktorý bude zame­raný práve na využi­tie osob­ného pro­filu na Face­bo­oku na biz­nis. Bude sa volať Face­book Naruby.

Naruby preto, lebo všetky ško­le­nia o Face­bo­oku sú zame­rané na “prácu s Face­bo­oko­vými strán­kami”, avšak nikto neho­vorí o tom, že aj osobný pro­fil je možné využiť na zís­ka­va­nie kli­en­tom, a dokonca je to oveľa jed­no­duch­šie ako práca s “Face­bo­oko­vými strán­kami”.

Aká je základná rada, čo by si pora­dil pod­ni­ka­te­ľom, ktorí sa sna­žia odpre­zen­to­vať svoj biz­nis online?

Keď sa stre­tá­vam s obchod­níkmi alebo pod­ni­ka­teľmi, tak vždy mi hovo­ria, že by boli naj­rad­šej, keby im kli­enti sami volali. Keď im následne polo­žím dve otázky, tak na základe odpo­vedí si uve­do­mia, prečo im ľudia nevo­lajú.

Prvá otázka je “Koľko ľudí vie čo robíte a ako im môžete pomôcť?” a druhá “Koľko z týchto ľudí vás pova­žuje za odbor­níka?” Pokiaľ len malý počet ľudí vie čo robíte a malý počet ľudí váš pova­žuje za odbor­níka, tak vám bude len malý počet ľudí volať – ak vôbec nie­kto.

Preto moja rada je, dajte čo naj­väč­šiemu počtu ľudí vedieť, čo robíte a ako im doká­žete pomôcť. Naj­jed­no­duchší spô­sob ako to spra­viť je využiť Face­book (a aj ostatné sociálne siete). Uveďte si do pro­filu čo robíte, občas pri­dajte odkaz na odborný člá­nok z vašej praxe, pochváľte sa na Face­bo­oku refe­ren­ciami, aby ľudia zis­tili, čomu sa venu­jete a že ste v tom odbor­ník.

Lebo len ak budú vedieť, čo robíte a budú vás pova­žo­vať za odbor­níka, dvihnú tele­fón a zavo­lajú vám alebo vás odpo­ru­čia svo­jim zná­mym.

Aké nástroje na pro­pa­gá­ciu svojho pod­ni­ka­nia pou­ží­vaš ty?

V minu­losti som hodne roz­dá­val vizitky, skú­šal som aj reklamu v tlači, ale to mi moc nefun­go­valo. Asi pred 3 až 4 rokmi som začal využí­vať online mar­ke­ting na pro­pa­gá­ciu a uká­zalo sa to ako správny krok.

Dnes výlučne na svoju pro­pa­gá­ciu pou­ží­vam sociálne siete a web. Píšem blo­gové články a pra­cu­jem s Face­bo­okom a s Lin­ke­dI­Nom. Toto sú veci, ktoré stoja za tým, že dnes nemu­sím kli­en­tom volať, ale oni volajú mne.

Ďaku­jem ti Mar­tin, pra­jem ti veľa úspe­chov v tvo­jom pod­ni­kaní

Zdroj: namaximum.eu

Pridať komentár (0)