Ak si mys­líš, že slo­ven­ské zdra­vot­níc­tvo je v zlom stave, pozri sa, ako vyzerá nemoc­nica vo Vene­zu­ele

Barbora Prochovníková, vedelisteze.sk / 2. júna 2016 / Tech a inovácie

Na slo­ven­ské zdra­vot­níc­tvo sa často nadáva, pýši sa však výbor­ným per­so­ná­lom a dob­rým vyba­ve­ním. Nie­ktoré nemoc­nice však nemajú to šťas­tie. Medzi takéto nemoc­nice patrí aj tá vene­zu­el­ská.

Žiadna elek­trina, obme­dzený prí­jem vody, samos­tatné izby alebo vyba­vené ope­račné sály. Nemoc­nica nedis­po­nuje anti­bi­oti­kami ani štan­dard­ným vyba­ve­ním. Na nedos­ta­točne vyba­vený sys­tém zdra­vot­níc­tva vo Vene­zu­ele denne zomrie desia­tok dospe­lých ľudí a pri­bližne 7 malých detí.

Všetko sa deje pre eko­no­mickú krízu po tom, čo klesla cena ropy. Situ­áciu sa sna­žia udr­žia­vať pod kon­tro­lou prí­delmi jedla, vody, papiera. Nemoc­nice sa však nemôžu uspo­ko­jiť s fun­go­va­ním bez rön­tgenu, ste­ril­ných ruka­víc, dez­in­fek­cií, mydla, rúšok, základ­ných lie­kov, obvä­zov a náplastí…

Pre­zi­dent Nico­lás Maduro tvrdí, že Vene­zu­ela je jedna z nemoc­níc, ktoré majú naj­lep­šiu sta­rost­li­vosť. “Pochy­bu­jem, že nie­kde na svete, s výnim­kou Kuby, exis­tuje lepší zdra­votný sys­tém, ako je tento náš,” pove­dal.

Takto vyzerá nemoc­nica vo Vene­zu­ele. Nie­kedy je dobré byť, jed­no­du­cho, vďačný za to, čo máme.

344F900F00000578-0-image-a-23_1463533335849344F905E00000578-0-image-a-30_1463533349006344F8FF500000578-0-image-a-21_1463533329542344F905200000578-0-image-a-27_1463533344683344F902900000578-0-image-a-25_1463533340402vedeliSteZe_banner (1)

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj foto­gra­fií: dailymail.co.uk

Pridať komentár (0)