Aké je to byť na poho­vore s Elo­nom Mus­kom?

Jeff Nelson / Michal Sorkovský / 20. jún 2015 / Tools a produktivita

Poho­vor s Elo­nom je pre mno­hých poho­vor snov, aj keď dnes by už ťažko asi samotný Elon robil výber svo­jich zamest­nan­cov. Pra­covný poho­vor u Elona Muska bol dlhý, hoci sa ma opý­tal iba dve otázky. 

V roku 1999 som bol na poho­vore v X Com­merce (spo­loč­nosť, ktorá sa neskôr pre­me­no­vala na Pay­Pal) a bol to jeden z naj­zvlášt­nej­ších poho­vo­rov, aké som kedy zažil. V roku 1999 mala táto spo­loč­nosť pri­bližne 10 zamest­nan­cov, z kto­rých žiadny, okrem samot­ného Elona Muska nebol sku­toč­ným odbor­ní­kom v danom fachu. Takže, keď som pri­šiel na poho­vor hovo­ril som s via­ce­rými ľuďmi, s kto­rými som sa bavil o iných veciach, s tým, že tech poho­vor so mnou spraví Elon.

V rámci týchto roz­ho­vo­rov som mal jeden aj s vicep­re­zi­den­tom mar­ke­tingu. Bolo až zvláštne koľko úcty vicep­re­zi­dent pre­cho­vá­val k Elo­novi. Nie je to samoz­rejme nezvy­čajné, že sa foun­deri k sebe sprá­vajú s veľ­kým rešpek­tom, ale v tomto bolo predsa len ešte niečo viac. 

V spo­loč­nosti mali aj nie­koho, kto si hovo­ril tech­nický mana­žér, no tento člo­vek nemal v sku­toč­nosti s prog­ra­mo­va­ním žiadne skú­se­nosti. Presne si už nespo­mí­nam na to, čo sa ma pýtal, no pamä­tám si, že sa mi svo­jim spô­so­bom vlastne ospra­vedl­nil, keďže vôbec neo­vlá­dal C++ alebo Java, čo zna­me­nalo, že so mnou nemo­hol spra­viť odborný poho­vor. Potom teda pri­šiel roz­ho­vor s Elo­nom a ten bol teda naozaj dlhý, hoci ako som už spo­mí­nal, sa ma opý­tal len dve otázky!

Kde by ste chceli byť za päť rokov? 

Toto je jedna z naj­čas­tej­ších otá­zok, ktoré sa na poho­vo­roch kladú. Mys­lím, že som odpo­ve­dal niečo v tom zmysle, že by som chcel postú­piť na pozí­cie do vede­nia.

Máte vy nejaké otázky na mňa? 

Po tejto otázke sme začali dlho­trva­júcu kon­ver­zá­ciu o riziku, ktorý vychá­dzal z biz­nis modelu spo­loč­nosti X Com­merce a o tom, ako sa spo­lieha na svoju vlastnú kon­ku­ren­ciu (Visa/MasterCard) pri spra­co­vá­vaní pla­tieb. Sta­čilo by ak by spo­loč­nosti bol zru­šený obchodný účet a bola by mimo hru. Elon mi na to pove­dal o pláne rých­leho rastu vo veľ­kom, tak, aby aj kon­ku­ren­cia zará­bala dosť na to, aby nech­cela stop­núť biz­nis X Com­merce. 

Nako­niec sa ma teda nikto žiadne odborné otázky ani nepý­tal, ale poho­vor s Elo­nom Mus­kom bol pre mňa zážit­kom na celý život.

zdroj: fortune.com

Pridať komentár (0)