Aké je to písať pre Star­ti­tup

Tatiana Blazseková / 22. decembra 2015 / Tools a produktivita

V redak­cii Star­ti­tup som už nie­koľko mesia­cov. Nezná­šam slovné spo­je­nie „bilan­co­vať rok“, a tak tieto riadky nie sú žiad­nou kon­co­roč­nou záduš­nou omšou. Blíži sa skúš­kové a tak som v rámci decem­bro­vej prok­ras­ti­ná­cie uva­žo­vala, čo mi vlastne písa­nie do Star­ti­tup dalo a stále dáva.

Som štu­dentka, učím sa zau­jí­mavé veci, stre­tá­vam skve­lých ľudí a pro­stred­níc­tvom Star­ti­tup vás s nimi môžem zozná­miť. Dostala som miesto vyjad­riť sa. Pove­dať svetu: hej, pozri, toto je fakt dobré, mal by si o tom vedieť aj ty. Dostala som pries­tor pove­dať, čo sa mi páči a čo nie, pre­zen­to­vať skvelé vyná­lezy, myš­lienky, idey. Uve­do­mila som si pri nich, aký je člo­vek vyna­lie­zavý tvor. 

11896502_10205055751008766_8131215351231269942_o

Star­ti­tup ma pri­nú­til sle­do­vať dia­nie vo svete, naučil ma vní­mať moje oko­lie. Začala som sle­do­vať témy, o kto­rých som veľa neve­dela. Star­tu­pový svet mi bol spo­čiatku cudzí. Dnes už sle­du­jem súťaže, kon­fe­ren­cie, stre­tá­vam úžas­ných ľudí. Samos­tat­nou kapi­to­lou sú roz­ho­vory. Milu­jem písa­nie roz­ho­vo­rov. Námety lovím na sociál­nych sie­ťach, nie­koho spo­znám, nie­kto mi povie o kama­rá­to­vom kama­rá­tovi. Slo­ven­sko je malé. S malou dušič­kou ľudí v noč­ných hodi­nách kon­tak­tu­jem, či by si na mňa nena­šiel pár minút. A oni si ten čas fakt našli, za čo im ďaku­jem.

V kaž­dom roz­ho­vore padla vždy jedna veta, ktorá ma omrá­čila. Ondo Komora ma naučil, že všetky tie skvelé vyná­lezy a objavy pochá­dzajú od ľudí ako som ja alebo ty. „Veci sa dajú“, ako pove­dal Ondro. Cha­lani zo Satori Stage uká­zali, že pre­bu­diť ľudí, vzde­lá­vať ich a par­ti­ci­po­vať na občian­skom živote má zmy­sel. Všetko sa zrazu dá do pohybu. Andrejka z Čo dokáže mama, vytrela všet­kým zrak a uká­zala, že byť mat­kou nezna­mená koniec kari­éry, práve naopak, jej naštar­to­va­nie.

1184846_256891777768862_1484882257_n

Zis­tila som, že veľa ľudí má podobné vízie. Všetci by priamo či nepriamo chceli ovplyv­niť a zlep­šiť občian­sku spo­loč­nosť a par­ti­ci­pá­ciu na Slo­ven­sku. Veľa ľudí sa zamýšľa nad vzni­kom komu­nít. Či už máte spo­ločné hobby alebo jed­no­du­cho žijete v tom istom pane­láku, máte niečo, čo Vás spája. Ľudia vidia zmy­sel v dis­ku­siách, stret­nu­tiach, pred­náš­kach. Mám z toho obrov­skú radosť. Vďaka Star­ti­tup som zasa zís­kala pocit, že neži­jem obko­le­sená igno­rantmi a ľuďmi, kto­rých záu­jem končí dve­rami bytu či domu.

Stále som v písaní začia­toč­ník. Každá pochvala, lajk či komen­tár zna­mená, že aj iní ľudia zdie­ľajú podobný názor. Ak nie, deba­tu­jeme a sna­žíme sa pocho­piť jeden dru­hého. Ale o to tu ide, nie? Začať sa roz­prá­vať, komu­ni­ko­vať a vytvá­rať niečo spo­ločné.

1404805_772018559494481_661481622_o
Pridať komentár (0)