Aké je to písať pre Star­ti­tup

Tatiana Blazseková / 22. decembra 2015 / Lifehacking

V redak­cii Star­ti­tup som už nie­koľ­ko mesia­cov. Nezná­šam slov­né spo­je­nie „bilan­co­vať rok“, a tak tie­to riad­ky nie sú žiad­nou kon­co­roč­nou záduš­nou omšou. Blí­ži sa skúš­ko­vé a tak som v rám­ci decem­bro­vej prok­ras­ti­ná­cie uva­žo­va­la, čo mi vlast­ne písa­nie do Star­ti­tup dalo a stá­le dáva.

Som štu­dent­ka, učím sa zau­jí­ma­vé veci, stre­tá­vam skve­lých ľudí a pro­stred­níc­tvom Star­ti­tup vás s nimi môžem zozná­miť. Dosta­la som mies­to vyjad­riť sa. Pove­dať sve­tu: hej, pozri, toto je fakt dob­ré, mal by si o tom vedieť aj ty. Dosta­la som pries­tor pove­dať, čo sa mi páči a čo nie, pre­zen­to­vať skve­lé vyná­le­zy, myš­lien­ky, idey. Uve­do­mi­la som si pri nich, aký je člo­vek vyna­lie­za­vý tvor. 

11896502_10205055751008766_8131215351231269942_o

Star­ti­tup ma pri­nú­til sle­do­vať dia­nie vo sve­te, naučil ma vní­mať moje oko­lie. Zača­la som sle­do­vať témy, o kto­rých som veľa neve­de­la. Star­tu­po­vý svet mi bol spo­čiat­ku cudzí. Dnes už sle­du­jem súťa­že, kon­fe­ren­cie, stre­tá­vam úžas­ných ľudí. Samos­tat­nou kapi­to­lou sú roz­ho­vo­ry. Milu­jem písa­nie roz­ho­vo­rov. Náme­ty lovím na sociál­nych sie­ťach, nie­ko­ho spo­znám, nie­kto mi povie o kama­rá­to­vom kama­rá­to­vi. Slo­ven­sko je malé. S malou dušič­kou ľudí v noč­ných hodi­nách kon­tak­tu­jem, či by si na mňa nena­šiel pár minút. A oni si ten čas fakt našli, za čo im ďaku­jem.

V kaž­dom roz­ho­vo­re pad­la vždy jed­na veta, kto­rá ma omrá­či­la. Ondo Komo­ra ma naučil, že všet­ky tie skve­lé vyná­le­zy a obja­vy pochá­dza­jú od ľudí ako som ja ale­bo ty. „Veci sa dajú“, ako pove­dal Ondro. Cha­la­ni zo Sato­ri Sta­ge uká­za­li, že pre­bu­diť ľudí, vzde­lá­vať ich a par­ti­ci­po­vať na občian­skom živo­te má zmy­sel. Všet­ko sa zra­zu dá do pohy­bu. Andrej­ka z Čo doká­že mama, vytre­la všet­kým zrak a uká­za­la, že byť mat­kou nezna­me­ná koniec kari­é­ry, prá­ve naopak, jej naštar­to­va­nie.

1184846_256891777768862_1484882257_n

Zis­ti­la som, že veľa ľudí má podob­né vízie. Všet­ci by pria­mo či nepria­mo chce­li ovplyv­niť a zlep­šiť občian­sku spo­loč­nosť a par­ti­ci­pá­ciu na Slo­ven­sku. Veľa ľudí sa zamýš­ľa nad vzni­kom komu­nít. Či už máte spo­loč­né hob­by ale­bo jed­no­du­cho žije­te v tom istom pane­lá­ku, máte nie­čo, čo Vás spá­ja. Ľudia vidia zmy­sel v dis­ku­siách, stret­nu­tiach, pred­náš­kach. Mám z toho obrov­skú radosť. Vďa­ka Star­ti­tup som zasa zís­ka­la pocit, že neži­jem obko­le­se­ná igno­rant­mi a ľuď­mi, kto­rých záu­jem kon­čí dve­ra­mi bytu či domu.

Stá­le som v písa­ní začia­toč­ník. Kaž­dá pochva­la, lajk či komen­tár zna­me­ná, že aj iní ľudia zdie­ľa­jú podob­ný názor. Ak nie, deba­tu­je­me a sna­ží­me sa pocho­piť jeden dru­hé­ho. Ale o to tu ide, nie? Začať sa roz­prá­vať, komu­ni­ko­vať a vytvá­rať nie­čo spo­loč­né.

1404805_772018559494481_661481622_o
Pridať komentár (0)