Aké nástrahy musíte pre­ko­nať na ceste za úspe­chom?

Lenka Lauková / 3. december 2014 / Tools a produktivita

Ako mnohí iste viete, s pod­ni­ka­ním pri­chá­dza aj veľa rizík. Či už biz­nis len zakla­dáte, ste v štá­diu rastu, alebo ste už „zaho­jený“, stále na Vás bude za rohom číhať mnoho nástrah. Ak chcete byť úspešný, mali by ste sa s naj­čas­tej­šími rizi­kami obo­zná­miť, aby ste na nich mohli správne rea­go­vať alebo ich oto­čiť vo vlastný pros­pech. Aj keď každý pod­ni­ka­teľ a aj pro­jekt je iný, exis­tuje nie­koľko ris­kant­ných situ­ácií, ktoré sa zväčša opa­kujú u kaž­dého.

  1. Dôjdu Vám peniaze 

Kapi­tál je jeden z naj­väč­ších stra­šia­kov všet­kých pod­ni­ka­te­ľov. Začať star­tup vyža­duje veľa peňazí, ktoré zväčša idú priamo z Vášho vrecka, prí­padne od nezá­vis­lých inves­to­rov. Ak do doby, kedy miniete vše­tok počia­točný kapi­tál vášho star­tupu, nebu­dete vedieť zabez­pe­čiť istú návrat­nosť inves­tí­cií, Váš biz­nis a aj Vaše peniaze skon­čia v záchode..

Ak ste už vyčer­pali vlastné zdroje a kvôli tomu sa nemô­žete pohnúť ďalej, skúste naprí­klad cro­wd­fun­ding alebo sa snažte zís­kať grant, ktorý vám pomôže. Buďte kre­a­tívny. Zapá­jajte sa do súťaží, možno sa Vám podarí niečo vyhrať alebo zauj­mete nového inves­tora. V kaž­dom prí­pade musíte veriť svojmu busi­ness modelu. Ak mu sto per­cen­tne neve­ríte, rad­šej do toho ani nechoďte lebo môžete prísť o veľa.

  1. Nie ste až tak dobrý?

Či už si sám o sebe mys­líte, že nie ste až tak dobrý pod­ni­ka­teľ alebo máte obavy, že Váš pro­dukt nie je v porov­naní s kon­ku­ren­ciou dosť dobrý, tento strach môže mať pre začí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov fatálne následky. Ak sa budete nepres­tajne obá­vať, napo­kon zni­číte sami seba. Zapa­mä­tajte si jed­no­du­chú vec, ktorá môže byť apli­ko­vaná na každý biz­nis – začnite s mini­mum viable pro­duct. Váš pro­dukt nemusí byť abso­lútne doko­nalý hneď ako začnete a nemusí byť hneď ten naj­lepší. Stačí, ak ho ľudia príjmu a vy tak budete mať ešte dosta­tok pries­toru na rôzne vylep­še­nia. Ani tie najús­peš­nej­šie spo­loč­nosti neza­čí­nali s per­fekt­ným a naj­kva­lit­nej­ším pro­duk­tom, ale postu­pom času sa tam dostali.

Toto môžete apli­ko­vať aj na seba ako na osobu. Nemu­síte hneď byť tým naj­lep­ším líd­rom a robiť len tie naj­lep­šie roz­hod­nu­tia. Musíte byť uspo­ko­ju­júci, sna­žiť sa a musíte sa vedieť dobre pou­čiť z kaž­dej chyby, ktorú spra­víte. Časom a skú­se­nos­ťami sa určite postupne zdo­ko­na­líte.

  1. Strach z neús­pe­chu

Kaž­dého z nás z času na čas stretne neús­pech. Či už menší, ako naprí­klad nevy­da­rená email mar­ke­tin­gová kam­paň, pod­stat­nejší, ako keď po spus­tení obja­víte bug alebo dokonca ak celá vaša spo­loč­nosť začne upa­dať. Každý neús­pech vás síce posu­nie späť, ale strach z neús­pe­chu Vás nemôže zasta­viť v robení akých­koľ­vek roz­hod­nutí. Stret s neús­pe­chom môže pre Vás zna­me­nať koniec iba ak to sami dovo­líte. Môže to byť však iba jed­nou zastáv­kou na dlhej ceste za úspe­chom. A dôle­žité je práve to, že neús­pech je pre Vás šan­cou aby ste sa opäť niečo naučili. Tak ak Vás stretne, nene­chajte sa poto­piť a snažte sa zobrať si z toho čo naj­viac. Bojujte!

  1. Budete abso­lútne vyťa­žený

Cestu pod­ni­ka­nia ste si určite nevyb­rali preto, že je ľahká ale preto, že je výzvou. Možno budete mnoho krát odme­nený a na konci môžete byť pyšný na to, čo ste doká­zali vybu­do­vať od nuly. Ak ste sa dali na pod­ni­ka­nie pre­tože Vám nie­kto naho­vo­ril, že je to naj­ľah­šia cesta k rých­lemu zbo­hat­nu­tiu, kla­mal. Život pod­ni­ka­teľa je plný pre­ká­žok, stresu a tvr­dej práce. Ale dob­rou sprá­vou je fakt, že môžete veci kon­tro­lo­vať. Pocitu vyťa­že­nosti sa asi nevyh­nete, ale ak cítite, že je toho na Vás pri­veľa, môžete si naprí­klad najať nie­koho, kto Vám pomôže. Ak ste v strese lebo Vaši zamest­nanci nero­bia svoju prácu dosta­ču­júco a na čas, môžete ich pre­pus­tiť a nájsť si nie­koho lep­šieho. Všetko to máte v rukách práve Vy. 

  1. ?

Na nie­ktoré veci sa jed­no­du­cho nedá pri­pra­viť. Ak roz­bie­hate svoj pro­jekt, nemáte ako vedieť kde budete o rok, o dva. To môže byť vzru­šu­júce, ale aj dosť desivé. Pod­ni­ka­nie sa zmení z práce na životný štýl, ktorý je skôr pre ľudí, čo radi ris­kujú, majú vášeň pre to, čo robia a sú ochotní ťažko pra­co­vať pre pro­jekt, kto­rému abso­lútne veria. Ak máte všetky tieto vlast­nosti, nemalo by byť pre vás prob­lé­mom zvlád­nuť pre­kážky, ktoré sa Vám posta­via do cesty.

Nemu­síte byť nebo­jácny. Ak veríte tomu čo robíte a ste dosta­točne silný a pri­pra­vený pou­čiť sa z toho všet­kého, čo na vás číha, strach zo zly­ha­nia, z nedos­tatku finan­cií, z toho že nie ste dosť dobrý Vás na lopatky nepo­loží. Namiesto obchá­dza­nia vecí, ktoré vás desia, chopte sa ich a dokážte sami sebe že na to máte. Moti­vujte sa! :)

Pridať komentár (0)