Aké sú tren­dy v pod­ni­ka­ní na rok 2017?

David Igaz / 12. apríla 2017 / Tech a inovácie

zdroj: pixabay.com/pixabay.com

Ako by mal vyze­rať pod­ni­ka­teľ? V ruke iPho­ne, na ruke Rolex a veľ­ká V8-čka v gará­ži. Už ale nie je rok 2011 a je nača­se odklo­niť sa od zabe­hnu­té­ho mains­tre­a­mu a posu­núť sa ďalej. Pre­to sme v Star­ti­tup dali doko­py pár tipov, ako ísť vpred a záro­veň tým aj pomôcť.

Elek­tro­mo­bil namies­to emi­sií

Vzhľa­dom na všet­ko, čo sa v posled­ných rokoch udia­lo v ovzdu­ší, je už zrej­me na mies­te mys­lieť aj na dob­ro našej pla­né­ty. Prav­dou je, že tej dáva­jú už spo­mí­na­né V8-čky a podob­né delá zabrať. Pre­to je už mož­no nača­se, aby sme sa inšpi­ro­va­li kra­ji­na­mi ako Holand­sko, kde spa­ľo­va­cie moto­ry miz­nú. Na jed­nej stra­ne vďa­ka štá­tu, na dru­hej vďa­ka uve­do­me­los­ti oby­va­teľ­stva.

zdroj foto­gra­fie: Stre­et Musc­le

Jas­né, tiež by sme uví­ta­li Tes­lu Model S. Vzhľa­dom na cenu je však pre väč­ši­nu oby­va­teľ­stva stá­le nedo­stup­ná. No sú tu aj iné mož­nos­ti elek­tro­mo­bi­lov, kto­ré nevy­ze­ra­jú ako nevy­da­re­ný pro­jekt stre­doš­ko­lá­kov. Naprí­klad novin­ka Hyun­dai Ioniq Elect­ric pro­du­ku­je nulo­vé emi­sie a dizaj­no­vo je na vyso­kej úrov­ni. Na jed­no nabi­tie prej­de vďa­ka 28 kWh baté­rii až 280 kilo­met­rov. Tú je navy­še mož­né pomo­cou rých­lo­na­bí­ja­cích sta­níc dobiť už za 23 minút.

zdroj foto­gra­fie: Hyun­dai

Nede­je sa úpl­ne čas­to, že si aj štát uve­do­mu­je potre­bu prog­re­su, ale čo sa týka elek­tro­mo­bi­lov, máme šťas­tie. Štát ti totiž podá pomoc­nú ruku pri kúpe elek­tro­mo­bi­lu v hod­no­te 5-tisíc eur. Všet­ky pod­rob­nos­ti sme ti spí­sa­li v tom­to člán­ku.

Chcem smart­fón, kto­rý nemá polo­vi­ca oby­va­teľ­stva

Smart­fó­ny pre­šli za posled­né roky výraz­nou revo­lú­ci­ou a nemys­lí­me tým len hard­vé­ro­vé kom­po­nen­ty. Tie­to zaria­de­nia sa totiž sta­li istým mód­nym a repre­zen­ta­tív­nym dopl­n­kom ľudí, kto­rí teraz dba­jú na nákup vhod­né­ho smart­fó­nu ove­ľa viac ako kedy­koľ­vek pred­tým. Nut­nosť vlast­niť iPho­ne je už ale tro­chu kli­šé. Okrem toho, že tre­ti­na ľudí si ich vez­me na splát­ky, už ani tech­no­lo­gic­ky „nedr­via scé­nu“.

zdroj foto­gra­fie: Huawei

Sve­to­vá kon­ku­ren­cia totiž za tie roky App­le dobeh­la a aj kon­ku­renč­né smart­fó­ny doká­žu ponúk­nuť uni­kát­ne vlast­nos­ti či luxus­ný dizajn. Vzhľad, výdrž baté­rie a špič­ko­vý foto­apa­rát. Tie­to tri kľú­čo­vé vlast­nos­ti per­fekt­ne sym­bo­li­zu­jú Huawei P10, kto­rý sa stal pre mno­hých náh­ra­dou za vlaj­ko­vé Sam­sun­gy ale­bo iPho­ny.

zdroj foto­gra­fie: Tech­miao

Zauj­me dizaj­nom, kto­rý tvo­rí luxus­ný hli­ník v uni­bo­dy pre­ve­de­ní. Ele­gant­né zahnu­tie okra­jov, doko­na­lé kriv­ky a oku laho­dia­ca zmes vzhľa­do­vých atri­bú­tov pri­ná­ša nejed­né­mu pou­ží­va­te­ľo­vi pocit sku­toč­ne dob­re inves­to­va­ných peňa­zí. Roz­ma­ni­té fareb­né pre­ve­de­nia v spo­lu­prá­ci s Pan­to­ne Color Ins­ti­tu­te ti dáva­jú mož­nosť roz­hod­núť sa pre far­bu, kto­rá je vyjad­re­ním tvo­jej oso­bos­ti.

A aby si mal svo­je účty či firem­né doku­men­ty v bez­pe­čí, využi zabez­pe­če­nie pomo­cou sní­ma­ča odtlač­kov prs­tov pria­mo na pred­nej stra­ne v domov­skom tla­čid­le. Už žiad­ne zdĺha­vé naťu­ká­va­nie PIN kódov či kres­le­nie vzo­rov. Všet­ko máš na dosah len vďa­ka odtlač­ku.

zdroj foto­gra­fie: Tech­miao

Ako sme ti už pre­zra­di­li, zákla­dom je nebyť mains­tre­am hrá­čom, kto­rý osta­ne zabud­nu­tý hneď ako sa po mee­tin­gu zatvo­ria dve­re. Skús byť aj v tom­to jedi­neč­ný. Doho­dol si prá­ve fir­me nové­ho kli­en­ta? Daj­te si sel­fie, hoď ju na firem­ný Ins­ta­gram a sle­duj, ako sa biz­nis hýbe vpred. Okrem pré­mi­ové­ho vzhľa­du totiž P10-ka doká­že vytvo­riť aj uni­kát­ne sel­fie por­tré­ty s efekt­ným rozo­stre­ním poza­dia. Zabud­ni na roz­ma­za­né machu­le a vizit­ky na kon­ci stret­nu­tia.

zdroj foto­gra­fie: Huawei

Okrem toho ti úsmev na tvá­ri vyča­ru­je aj nemec­ký výrob­ca foto­apa­rá­tov Lei­ca. Ten sa totiž roz­ho­dol zakom­po­no­vať všet­ky svo­je naj­sil­nej­šie zbra­ne do smart­fó­nu od Huawei, kto­ré­mu tak posky­tol per­fekt­né mož­nos­ti vďa­ka duál­ne­mu 20 / 12 MPx foto­apa­rá­tu. Ak teda rád fotíš na potul­kách sve­tom, toto bude to pra­vé ore­cho­vé. Navy­še, monoc­hro­ma­tic­ký sen­zor vytvo­rí uni­kát­ne čer­no­bie­le sním­ky ako vystri­hnu­té z rokov minu­lých.

zdroj foto­gra­fie: Huawei

Nedo­ce­ne­ným sta­veb­ným pilie­rom úspe­chu je potom nad­prie­mer­ná 3200 mAh baté­ria, na kto­rú sa budeš môcť spo­ľa­hnúť počas nie jed­né­ho, ale hneď dvoch dní pre­vádz­ky a navy­še ju rých­lo dobi­ješ vďa­ka tech­no­ló­gii Super­Char­ge. Času máš zo všet­ké­ho naj­me­nej, tak ho nestrá­caj nabí­ja­ním.


Nemu­síš sa oblie­kať ako Alain Delon

Jas­né, oblek bude vždy oblek a hrať „vrcho­lo­vú hru“ sa nedá v tep­lá­koch. Väč­ši­na z nás však nemu­sí trá­viť kaž­dý deň v oble­ku a ak áno, mož­no by si si mohol kúpiť aj tú Tes­lu Model S.

zdroj: Nitrolicious.com

Omno­ho dôle­ži­tej­šie je cítiť sa super vo vlast­nom oble­če­ní. Keď si celý napä­tý, aby si nekr­čil svo­ju škro­be­nú koše­ľu ale­bo ti nek­vap­la poliev­ka na lesk­lé sako, asi zo seba nedáš úpl­ne naj­lep­šie nápa­dy.

My si naprí­klad ide­me kolek­ciu od švéd­ske­ho H&M s náz­vom CON­SCI­OUS. Táto kolek­cia je celá vyro­be­ná z recyk­lo­va­ných mate­riá­lov, naprí­klad PET fliaš. Nie je to super pocit, že v momen­te, ako si na seba ráno natiah­neš trič­ko, pomá­haš sve­tu?

zdroj foto­gra­fie: Ins­ta­gram

Kaž­dé­mu sedí nie­čo iné, tak si skús vybrať nie­kto­rý z tých­to tipov a mož­no sa na kon­ci roka ocit­neš so svo­jím pod­ni­ka­ním úpl­ne inde.

Pridať komentár (0)