Ako aj bez peňazí nájsť svoj dre­am­team

Karol Stračár / 17. jún 2015 / Tools a produktivita

Vývoj tak­mer kaž­dej spo­loč­nosti je spo­jený s nedos­tat­kom finan­cií. Naj­viac však zabolí, keď je s ním spo­jená nemož­nosť dostať do tímu sku­točne nada­ného člo­veka. Veľa­krát úspech závisí len od úžas­ného dizaj­néra, ktorý ti pre­maká appku alebo kon­zul­tanta s citom pre potreby trhu.

Takýchto ľudí prav­de­po­dobne len tak ľahko nedos­ta­neš od ich mili­ó­no­vých zmlúv s veľ­kými kor­po­rá­ciami, keď im sám vieš ponúk­nuť naj­viac sha­re­ovaný stôl s náde­jou, že možno raz bude mať stôl vlastný.

Napriek tomu stále exis­tuje spô­sob, ako dostať do tvojho tímu sku­toč­ného experta, poďme si teda vyčle­niť tri hlavné typy, ktoré sa ti naj­viac hodia:

1. Hviezdy, ktoré po sebe niečo zane­chajú

V skratke je to odbor­ník z praxe, ktorý dodá tvojmu biz­nisu istú hod­no­ver­nosť, ale záro­veň neča­kaj, že sa ti bude veno­vať full-time.

Tento typ člo­veka zís­kaš do tímu asi naj­ťaž­šie, ale občas ako sa hovorí motyka vystrelí. Dôle­žité hlavne je poznať ich moti­vá­ciu, teda či im ide hlavne o vplyv nad spo­loč­nos­ťou, alebo sú to men­tori, ktorí chcú vycho­vať novú gene­rá­ciu tech­no­lo­gic­kých líd­rov.

Po tom ako toto zis­tíš, pri­prav si pitch o tom, ako tvoja firma spĺňa tieto ich pred­stavy. Naprí­klad pra­cu­ješ na nie­čom tech­no­lo­gicky nároč­nom, čo by u nich pre­bu­dilo zve­da­vosť a vôľu na tom makať? Alebo máš už rela­tívne známu firmu, kto­rej ďalší úspech by ho mohol etab­lo­vať ako gurua mla­dých zna­čiek?

Naj­dô­le­ži­tej­šie ale asi je dobre si rozmys­lieť svoje požia­davky na tento typ nového člena tímu. Bude mať prav­de­po­dobne veľmi dobré kone­xie, takže je to na tebe ako ich využi­ješ.

2. Makači

Veľmi ťažko ich zís­kaš do tímu, pre­tože budú buď prí­liš drahí alebo im bude jed­no­du­cho chý­bať dosta­tok práce. Keď sa to predsa len podarí dohodni sa s nimi na pra­vid­lách spo­lu­práce jasne a vopred, nemô­žeš zni­žo­vať svoje oča­ká­va­nia od nich len preto, že im „pla­tíš“ ekvi­tou.

Vždy by si si mal vopred ove­riť schop­nosti daného člo­veka pred tým než ho zobe­rieš a dať mu jeden, dva pro­jekty na skúšku. Neza­bú­daj, ekvita nie je len číslo!

3. Pred pou­ži­tím vyskú­šaj!

Toto sa týka pre­dov­šet­kým seni­or­ských pozí­cií. Veľa pod­ni­ka­te­ľov pre­ce­ňuje dôle­ži­tosť refe­ren­cií, ktoré môžu byť v tomto prí­pade cel­kom zradné. To, že sa nie­komu darilo v jed­nej spo­loč­nosti nezna­mená, že sa mu bude dariť aj v tej tvo­jej. Zis­tíš to len jedi­ným spô­so­bom, a to tak, že ich vyskú­šaš. Keď si nie­koho takého vyhliad­neš navrhni mu nech strávi v tvo­jej firme aspoň časť svojho voľ­ného času. V tomto sa ukáže jeho odhod­la­nie pomôcť firme a sku­točné zapá­le­nie pre tvoju značku. 

Vždy sa dohodni vopred!

Poväč­šine majú star­tupy len nefor­málnu dohodu s exper­tom. Inves­tičné firmy takéto dealy nemajú moc v láske, nakoľko už nespo­četne veľa spo­loč­ností na tomto skon­čilo. Vždy musíš ešte pred začiat­kom spo­lu­práce ujas­niť písomnú dohodu, v kto­rej sa určí – čo od neho oča­ká­vaš, plat, podiel na ekvite a tak ďalej.

Tento spô­sob komu­ni­ká­cie síce odradí zopár kan­di­dá­tov, ale to je len dobre. Je totiž oveľa lep­šie vytrie­diť ľudí, ktorí nemajú na to pra­co­vať pre star­tup, ako potom sa hádať o peniaze.

Vybu­do­vať sve­tovú spo­loč­nosť si vyža­duje hviezdny tím. To, čo odde­ľuje nad­prie­mer­ných pod­ni­ka­te­ľov od tých prie­mer­ných je schop­nosť zís­kať tento tím v pod­state bez peňazí. 

Vždy pamä­tajte na to, že hviezdy tým sa dokáže pre­sa­diť aj s menej doko­na­lým pro­duk­tom, pre­tože práve ľudia sú to, čo tvorí sku­točnú hod­notu spo­loč­nosti. Na Slo­ven­sku máme množ­stvo kva­lit­ných ľudí, treba ich len obja­viť a vydať sa na svoju cestu za sve­to­vou slá­vou. :)

zdroj: Ven­ture Beat

Pridať komentár (0)