Ako by vyze­ra­li súčas­né sociál­ne sie­te v minu­los­ti?

Tomáš Kahn / 17. marca 2015 / Tech a inovácie

To, že prí­cho­dom sociál­nych sie­tí sa zme­ni­lo vní­ma­nie sve­ta je jas­né už asi kaž­dé­mu. Ako by však vyze­ral svet vte­dy, ak by sme chce­li fun­kcie sociál­nych sie­tí využí­vať aj v minu­los­ti, v časoch, keď o nich nebo­lo ešte ani chý­ru ani sly­chu.

zdroj: zerofox.com

Pridať komentár (0)