Ako Dávid zo Šale hra­vo zvlád­ne Goliá­šov z Bra­ti­sla­vy

Dárius Polák & Martin Bohunický / 26. februára 2016 / Zo Slovenska

Toto je sto­ry, ako sa aj poc­ti­vá prá­ca na Slo­ven­sku sku­toč­ne vyplá­ca.

Pohľad Dáriu­sa

Úprim­ne, keby­že nasle­du­jú­cu vetu napí­šem čis­to sub­jek­tív­ne so zapo­je­ním ega, prav­de­po­dob­ne by som ťa odra­dil od číta­nia. Šaľa je nor­mál­ne mes­to. Nor­mál­ny počet oby­va­te­ľov, nor­mál­ni ľudia, typic­ká slo­ven­ská men­ta­li­ta. Tí lep­ší sa sna­žia zo Šale odsťa­ho­vať, pre­to­že pod­mien­ky nie sú dosta­toč­né pre ich roz­voj. Ako to však už býva, v pod­mien­kach, kto­ré nie sú úpl­ne vyho­vu­jú­ce, vyras­tú tí naj­lep­ší ľudia, kto­rí vybu­du­jú tie naj­lep­šie veci. A jed­ným z takých­to výsled­kov je aj ten­to cowor­king.

12769369_10205481283821269_2006352224_n

foto: Cowor­king Šaľa

Cowor­king Šaľa nie je naj­väč­ší na Slo­ven­sku. Nemá naj­väč­šie pries­to­ry, naj­väč­ší počet čle­nov, naj­väč­šiu náv­štev­nosť a ani naj­väč­ší zisk. Čím je však pre mňa lep­ší ako iné cowor­kin­gy? Ja osob­ne, mám talent na roz­poz­na­nie cha­rak­te­ru ľudí. To čo si ľudia mys­lia, je na nich vidieť ove­ľa viac, než tušia. Pokiaľ daná oso­ba nie je úpl­ne “čest­ná”, doká­žem to roz­poz­nať. Avšak ľudia, čo sto­ja za Cowor­king Šaľa, sú skrát­ka tí správ­ni. Sku­toč­ne to robia pre dru­hých — Šaľa­nov.

12109771_503092163186149_5804071930832241447_o

foto: Cowor­king Šaľa

A to je zmys­lom väč­ši­ny vecí v živo­te, aj v pod­ni­ka­ní, na čo väč­ši­na ľudí zabú­da. Nej­de o to, akú hod­no­tu si pro­stred­níc­tvom toh­to vytvo­ríš ty sám. Ide o to, čo doká­žeš vypro­du­ko­vať pre dru­hých.

Som hrdý na to, že som čle­nom tej­to komu­ni­ty. A teším sa, ako sa zaj­tra zúčast­ním ďal­šej Cowor­king Wee­kend Aca­de­my. Pre­to­že, tá pred­chá­dza­jú­ca mi pomoh­la pre­ko­nať samé­ho seba a posu­núť sa ďalej. Za to, som naozaj vďač­ný.

coworking

foto: Face­bo­ok Cowor­king Saľa

Pohľad Mar­ti­na

Mal som česť nie­koľ­ko týž­dňov v Cowor­kin­gu Šaľa pra­co­vať — bolo to prá­ve v časoch, keď som si čerstvo zalo­žil živ­nosť a pono­ril sa do sve­ta fre­e­lan­cin­gu. Keď som potom odchá­dzal, Peťo (Peter Bar­toš, spo­lu­za­kla­da­teľ Cowor­kin­gu Šaľa) mi dal nema­lú zľa­vu bez toho, aby som ho o to žia­dal. Pre­čo? Vraj pre­to, že mla­dých šikov­ných ľudí zo Šale radi pod­po­ria. Ten­to čin úpl­ne vysti­hu­je z môj­ho pohľa­du to, o čom CW v Šali je.

Ten­to cowor­king mi dal vždy ove­ľa viac, než som ja kedy mohol dať jemu. Ako malý vystra­še­ný fagan som tu pred­ná­šal o mini­ma­liz­me. S odstu­pom času tak sám seba hod­no­tím, že som bol posled­ný, kto mal morál­ne prá­vo o takých­to témach pred­ná­šať, no napriek tomu som tam tú šan­cu dostal. Pre­to­že som uká­zal tro­chu nad­še­nia a pre­to­že ľudia, kto­rí za pro­jek­tom sto­ja, sa nebo­ja podať pomoc­nú ruku komu­koľ­vek, kto o to sluš­ne požia­da.

885166_156351677860201_365957155_o

Málo cowor­kin­gov na Slo­ven­sku doká­že vypl­niť svo­je pries­to­ry a zapla­tiť si vôbec réžiu. Zalo­žiť cowor­king je prak­tic­ky bláz­nov­stvo, dup­lom v malom mes­te, akým Šaľa je. No Peťo a Michal(Michael Ange­lov, spo­lu­za­kla­da­teľ Cowor­kin­gu Šaľa) to doká­za­li a nema­jú prob­lém si (aj keď tes­ne) nájom pra­vi­del­ne zapla­tiť. Ako sa im to poda­ri­lo? Prá­ve tým, že na tom snáď ani prí­liš nezá­le­ža­lo. Pre­to­že hod­no­ty toho­to mies­ta sú nasta­ve­né úpl­ne inak.

Ďaku­jem vám.

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: Cowor­king Šaľa

Pridať komentár (0)