Ako Dávid zo Šale hravo zvládne Goliá­šov z Bra­ti­slavy

Dárius Polák & Martin Bohunický / 26. februára 2016 / Zo Slovenska

Toto je story, ako sa aj poc­tivá práca na Slo­ven­sku sku­točne vypláca.

Pohľad Dáriusa

Úprimne, kebyže nasle­du­júcu vetu napí­šem čisto sub­jek­tívne so zapo­je­ním ega, prav­de­po­dobne by som ťa odra­dil od číta­nia. Šaľa je nor­málne mesto. Nor­málny počet oby­va­te­ľov, nor­málni ľudia, typická slo­ven­ská men­ta­lita. Tí lepší sa sna­žia zo Šale odsťa­ho­vať, pre­tože pod­mienky nie sú dosta­točné pre ich roz­voj. Ako to však už býva, v pod­mien­kach, ktoré nie sú úplne vyho­vu­júce, vyrastú tí naj­lepší ľudia, ktorí vybu­dujú tie naj­lep­šie veci. A jed­ným z takýchto výsled­kov je aj tento cowor­king.

12769369_10205481283821269_2006352224_n

foto: Cowor­king Šaľa

Cowor­king Šaľa nie je naj­väčší na Slo­ven­sku. Nemá naj­väč­šie pries­tory, naj­väčší počet čle­nov, naj­väč­šiu náv­štev­nosť a ani naj­väčší zisk. Čím je však pre mňa lepší ako iné cowor­kingy? Ja osobne, mám talent na roz­poz­na­nie cha­rak­teru ľudí. To čo si ľudia mys­lia, je na nich vidieť oveľa viac, než tušia. Pokiaľ daná osoba nie je úplne “čestná”, doká­žem to roz­poz­nať. Avšak ľudia, čo stoja za Cowor­king Šaľa, sú skrátka tí správni. Sku­točne to robia pre dru­hých — Šaľa­nov.

12109771_503092163186149_5804071930832241447_o

foto: Cowor­king Šaľa

A to je zmys­lom väč­šiny vecí v živote, aj v pod­ni­kaní, na čo väč­šina ľudí zabúda. Nejde o to, akú hod­notu si pro­stred­níc­tvom tohto vytvo­ríš ty sám. Ide o to, čo doká­žeš vypro­du­ko­vať pre dru­hých.

Som hrdý na to, že som čle­nom tejto komu­nity. A teším sa, ako sa zaj­tra zúčast­ním ďal­šej Cowor­king Wee­kend Aca­demy. Pre­tože, tá pred­chá­dza­júca mi pomohla pre­ko­nať samého seba a posu­núť sa ďalej. Za to, som naozaj vďačný.

coworking

foto: Face­book Cowor­king Saľa

Pohľad Mar­tina

Mal som česť nie­koľko týž­dňov v Cowor­kingu Šaľa pra­co­vať — bolo to práve v časoch, keď som si čerstvo zalo­žil živ­nosť a pono­ril sa do sveta fre­e­lan­cingu. Keď som potom odchá­dzal, Peťo (Peter Bar­toš, spo­lu­za­kla­da­teľ Cowor­kingu Šaľa) mi dal nemalú zľavu bez toho, aby som ho o to žia­dal. Prečo? Vraj preto, že mla­dých šikov­ných ľudí zo Šale radi pod­po­ria. Tento čin úplne vysti­huje z môjho pohľadu to, o čom CW v Šali je.

Tento cowor­king mi dal vždy oveľa viac, než som ja kedy mohol dať jemu. Ako malý vystra­šený fagan som tu pred­ná­šal o mini­ma­lizme. S odstu­pom času tak sám seba hod­no­tím, že som bol posledný, kto mal morálne právo o takýchto témach pred­ná­šať, no napriek tomu som tam tú šancu dostal. Pre­tože som uká­zal tro­chu nad­še­nia a pre­tože ľudia, ktorí za pro­jek­tom stoja, sa neboja podať pomocnú ruku komu­koľ­vek, kto o to slušne požiada.

885166_156351677860201_365957155_o

Málo cowor­kin­gov na Slo­ven­sku dokáže vypl­niť svoje pries­tory a zapla­tiť si vôbec réžiu. Zalo­žiť cowor­king je prak­ticky bláz­nov­stvo, dup­lom v malom meste, akým Šaľa je. No Peťo a Michal(Michael Ange­lov, spo­lu­za­kla­da­teľ Cowor­kingu Šaľa) to doká­zali a nemajú prob­lém si (aj keď tesne) nájom pra­vi­delne zapla­tiť. Ako sa im to poda­rilo? Práve tým, že na tom snáď ani prí­liš nezá­le­žalo. Pre­tože hod­noty tohoto miesta sú nasta­vené úplne inak.

Ďaku­jem vám.

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: Cowor­king Šaľa

Pridať komentár (0)