Ako hľa­da­nie toho pra­vého CTO zabilo môj star­tup

Juraj Surový / 26. novembra 2014 / Tools a produktivita

Hľa­da­nie správ­neho co-foun­dera je jedna z naj­smr­teľ­nej­ších vecí, s akou sa vo vašom star­tupe môžete stret­núť. Ako bývalý pro­fe­si­onálny tenista a člo­vek s váš­ňou pre appky, som sa roz­ho­dol tieto svoje dva svety spo­jiť a pri­šiel som s nápa­dom na apli­ká­ciu, ktorá by sa dala v skratke opí­sať ako Grou­pon pre špor­tové akti­vity. Sedem­násť špor­to­vých klu­bov začalo využí­vať náš pro­dukt, ponuky spo­lu­práce nám dali prí­stup k ďal­ším 300 klu­bom po celých Spo­je­ných štá­toch a 200,000$ seed kapi­tálu sme mali vo vrecku pod jed­nou podmienkou…Musel som nájsť toho správ­neho CTO. Keďže som neve­del nájsť toho správ­neho co-foun­dera, chcel by som sa pode­liť o moju skú­se­nosť dúfa­júc, že vám to pomôže vyva­ro­vať sa chy­bám, aké som uro­bil ja. 

Nekva­li­fi­ko­vaní deve­lo­peri poho­ria

Svoju spo­loč­nosť som začal so CTO ktorý, ako sa zdalo, nemal všetky potrebné schop­nosti potrebné na vyvi­nu­tie skve­lého pro­duktu. No v tej dobe som si mys­lel, že fakt, že mi sadol typovo a bol ochotný učiť sa nové tech­no­ló­gie bude cen­nej­šie. Na svo­jich rame­nách nie­sol ťar­chu vývinu celej plat­formy, takže jeho kódo­va­nie bolo veľmi ned­balé a nedo­ku­men­to­vané. Mať zlý kód vám samoz­rejme nepo­môže, ale pri správ­nej doku­men­tá­cii na ňom ľudia stále môžu sta­vať alebo ho zme­niť. Keď som mu navrhol že by sme si mali nájsť výpo­moc, odpo­ro­val s tým, že by mu zabralo prí­liš veľa času kým by ho všetko naučil, tak si rad­šej všetko spraví sám. Vee­eľká chyba. Soft­ware deve­lop­ment je mara­tón, nie šprint, nemôže byť vytvo­rený jed­ným člo­ve­kom alebo pri­naj­men­šom sa ho nedá vytvá­rať kon­ti­nu­álne ak jed­náte s časo­vými obme­dze­niami. Takýto deve­lo­per po čase pohorí alebo stratí moti­vá­ciu pokra­čo­vať.

Záver:

Uis­tite sa, že váš CTO doku­men­tuje svoj kód. Bude to pre vás bene­fi­tom do budúc­nosti. Noví deve­lo­peri budú môcť na kód nad­via­zať, ale tiež v prí­pade že by sa váš co-foun­der na vás vykaš­lal, budete môcť kód dať inému deve­lo­pe­rovi, ktorý bude mať aspoň poňa­tia o tom, čo sa deje.

Raz kre­tén, navždy kre­tén

S mojím dru­hým CTO som pra­co­val 2 roky. Mal svoj vlastný star­tup, do kto­rého som sa pri­dal s prí­sľu­bom, že dosta­nem malý equ­ity share. Tak som pre neho pra­co­val vo dne v noci, obe­to­val som mu svoj čas a peniaze. Keď veci začali ísť zle, nemal prob­lém ohro­ziť moju prácu a životnú situ­áciu pre jeho vlastné dobro a úspech jeho star­tupu. Kým všetko išlo dobre mys­lel som si, že náš vzťah je dobrý a z časti som chá­pal ak ľudia v zlých život­ných situ­áciách spra­via zlé roz­hod­nu­tia. On sa mi ospra­vedl­nil a tvr­dil, že mi splatí svoj dlh pomo­cou v hoci­čom budem potre­bo­vať. Tak som mu ponú­kol pozí­ciu CTO a on súhla­sil. Najprv som sa veľmi tešil pre­tože to bol jeden z naj­lep­ších deve­lo­pe­rov, akých poznám a tak­tiež bol starší tak som si mys­lel, že bude aj zod­po­ved­nejší. Po troch týžd­ňoch vyví­ja­nia pre­stal odpo­ve­dať na správy a e-maily a veci sa začali znovu kaziť. Nemal ani tú zdvo­ri­losť, aby mi pove­dal že v práci nebude pokra­čo­vať a stále sme dúfali že s prá­cou ešte neskon­čil. No hádajte čo? Dal výpo­veď skôr, ako som si mys­lel.

Záver:

Ľudia sa neme­nia teda aspoň veľmi zried­kavo. Musíte sa dobre roz­hod­núť, či nie­komu dáte druhú šancu. Tak ako aj keď vás nie­kto pod­ve­die vo vzťahu, je veľká prav­de­po­dob­nosť že sa to stane opäť. Ak vám nie­kto neod­po­vedá na správy a maily, môžem vám zaru­čiť že na 99% je váš vzťah s touto oso­bou na konci. Uis­tite sa, že ako­náhle sa takéto niečo stane, budete tento prob­lém danej osobe adre­so­vať.

Majte sa v strehu pred deve­lo­permi, ktorí nemajú obchod­ného ducha

Po týchto zlých skú­se­nos­tiach som začal hľa­dať iných deve­lo­pe­rov. Poda­rilo sa mi nájsť jed­ného schop­ného deve­lo­pera, ktorý sa zau­jí­mal o môj pro­jekt, pre­tože bol už una­vený prá­cou pre finančnú spo­loč­nosť, kde jeho práca kvôli firem­nej kul­túre nemala žia­den vplyv. A tak hľa­dal nové prí­le­ži­tosti, aj keď vlastne nikdy nevy­vi­nul vlastný pro­dukt. Dohodli sme sa na part-time práci, zatiaľ čo on stále pra­co­val pre finančnú spo­loč­nosť. Každý krát keď som sa ho pýtal, či má niečo hotové, pri­šiel s inou výho­vor­kou ako naprí­klad „mal som stre­su­júci deň v práci, pria­teľka je nahne­vaná, lebo jej neve­nu­jem dosta­tok pozor­nosti a cez víkend sa musím veno­vať svo­jej rodine“. Chcel dať výpo­veď v jeho pôvod­nej práci, tak som si mys­lel, že potom sa konečne nakopne. Dávalo to zmy­sel a sám mi to tvr­dil, tak som mu to uve­ril. Chyba! Mal som vedieť, že nemá obchod­ného ducha a jed­no­du­cho hľa­dal iba zamest­na­nie. Po dvoch mesia­coch hýba­nia sa hore dole sme sa roz­de­lili bez toho, aby dal ofi­ciálne výpo­veď.

Záver:

Hľa­dajte deve­lo­pe­rov, ktorí sa už aspoň raz sna­žili vyvi­núť a pre­dať svoj pro­dukt. Ak nič také nemajú vo svo­jom port­fó­liu, budú prav­de­po­dobne typic­kými zamest­nan­cami a nie pod­ni­ka­teľmi, čo zna­mená že si netrú­fajú ris­ko­vať. Ak im nie­kto dá ponuku na prácu, v kto­rej zaro­bia viac, okam­žite sa k vám oto­čia chrb­tom.

Deve­lo­peri bez kon­krét­neho záväzku

Po tomto všet­kom som začal kon­tak­to­vať ľudí, ktorí už majú skú­se­nosti so star­tupmi. Našiel som jednu veľmi dobrú deve­lo­perku, ktorá mala záu­jem s nami pra­co­vať, ale jej požia­davky boli pre­ce­nené. Ale aj tak sme sa doká­zali dohod­núť na pod­mien­kach, no po dvoch týžd­ňoch dostala ponuku pra­co­vať pre veľkú spo­loč­nosť s vyso­kým pra­cov­ným ohod­no­te­ním. Našu spo­lu­prácu sme ukon­čili, ale aspoň mi to pove­dala hneď priamo a do dneš­ného dňa sme kama­ráti.

Záver:

Zhod­noťte ich ochotu ris­ko­vať. Aj nákupný košík vyža­duje inves­tí­ciu neja­kých peňazí, tak prečo by tech­no­lo­gický star­tup nemal? Spý­tajte sa ich, či sú ochotní inves­to­vať peniaze a sle­dujte ich reak­ciu. Ak vám odpo­ve­dia, že sú ochotní inves­to­vať svoj čas, to je pre vás čer­vená zástava. Mali by byť mini­málne ochotní hľa­dať poten­ciál­nych inves­to­rov v rodin­ných kru­hoch alebo skú­siť si peniaze poži­čať. Toto je závä­zok. Koniec kon­cov, deve­lo­peri dostá­vajú nad­prie­merné platy tak ak nemajú nejaké peniaze odlo­žené bokom, prav­de­po­dobne nebudú prí­liš dobrý v mana­žo­vaní finan­cií. Ak sa im nepo­darí pri­niesť do pro­jektu kapi­tál, stále je tu šanca že ich najmä veľká spo­loč­nosť. Ak sú do pro­jektu ochotní inves­to­vať značnú sumu, budú menej prí­ve­tiví odísť pre inú pra­covnú prí­le­ži­tosť.

Po kon­tak­to­vaní mno­hých deve­lo­pe­rov priamo, skú­šaní rôz­nych inze­rá­tov a po zhá­ňaní odpo­ru­čení, som stále neve­del nájsť tú jednu osobu, ktorá bude spĺňať moje kri­té­riá a bude sa chcieť ku mne pri­dať. Aj napriek oča­ká­va­nému seed kapi­tálu, nikto sa nech­cel zavia­zať. Našťas­tie sa mi vďaka mojím skú­se­nos­tiam poda­rilo zís­kať prácu v skve­lej spo­loč­nosti STRV, kde pra­cu­jem ako account manager.Ak chcete zlep­šiť váš pro­duct deve­lop­ment a máte záu­jem o nie­koho, so skú­se­nos­ťami v oblasti star­tu­pov, kon­tak­tuje ma na jay@strv.com.

P.S.: Život je plný mno­hých mož­ností a okol­ností, ktoré sa môžu pre kaž­dého z nás vyvi­núť odlišne. Tento člá­nok som napí­sal, aby som vám uká­zal čo sa stalo mne a aby som vám pomo­hol nájsť záchytné body. Toto nemá slú­žiť ako prí­ručka pre hľa­da­nie co-foun­dera.

Pridať komentár (0)