Ako hľa­da­nie toho pra­vé­ho CTO zabi­lo môj star­tup

Juraj Surový / 26. novembra 2014 / Lifehacking

Hľa­da­nie správ­ne­ho co-foun­de­ra je jed­na z naj­smr­teľ­nej­ších vecí, s akou sa vo vašom star­tu­pe môže­te stret­núť. Ako býva­lý pro­fe­si­onál­ny tenis­ta a člo­vek s váš­ňou pre app­ky, som sa roz­ho­dol tie­to svo­je dva sve­ty spo­jiť a pri­šiel som s nápa­dom na apli­ká­ciu, kto­rá by sa dala v skrat­ke opí­sať ako Grou­pon pre špor­to­vé akti­vi­ty. Sedem­násť špor­to­vých klu­bov zača­lo využí­vať náš pro­dukt, ponu­ky spo­lu­prá­ce nám dali prí­stup k ďal­ším 300 klu­bom po celých Spo­je­ných štá­toch a 200,000$ seed kapi­tá­lu sme mali vo vrec­ku pod jed­nou podmienkou…Musel som nájsť toho správ­ne­ho CTO. Keď­že som neve­del nájsť toho správ­ne­ho co-foun­de­ra, chcel by som sa pode­liť o moju skú­se­nosť dúfa­júc, že vám to pomô­že vyva­ro­vať sa chy­bám, aké som uro­bil ja. 

Nekva­li­fi­ko­va­ní deve­lo­pe­ri poho­ria

Svo­ju spo­loč­nosť som začal so CTO kto­rý, ako sa zda­lo, nemal všet­ky potreb­né schop­nos­ti potreb­né na vyvi­nu­tie skve­lé­ho pro­duk­tu. No v tej dobe som si mys­lel, že fakt, že mi sadol typo­vo a bol ochot­ný učiť sa nové tech­no­ló­gie bude cen­nej­šie. Na svo­jich rame­nách nie­sol ťar­chu vývi­nu celej plat­for­my, tak­že jeho kódo­va­nie bolo veľ­mi ned­ba­lé a nedo­ku­men­to­va­né. Mať zlý kód vám samoz­rej­me nepo­mô­že, ale pri správ­nej doku­men­tá­cii na ňom ľudia stá­le môžu sta­vať ale­bo ho zme­niť. Keď som mu navrhol že by sme si mali nájsť výpo­moc, odpo­ro­val s tým, že by mu zabra­lo prí­liš veľa času kým by ho všet­ko naučil, tak si rad­šej všet­ko spra­ví sám. Vee­eľ­ká chy­ba. Soft­wa­re deve­lop­ment je mara­tón, nie šprint, nemô­že byť vytvo­re­ný jed­ným člo­ve­kom ale­bo pri­naj­men­šom sa ho nedá vytvá­rať kon­ti­nu­ál­ne ak jed­ná­te s časo­vý­mi obme­dze­nia­mi. Taký­to deve­lo­per po čase poho­rí ale­bo stra­tí moti­vá­ciu pokra­čo­vať.

Záver:

Uis­ti­te sa, že váš CTO doku­men­tu­je svoj kód. Bude to pre vás bene­fi­tom do budúc­nos­ti. Noví deve­lo­pe­ri budú môcť na kód nad­via­zať, ale tiež v prí­pa­de že by sa váš co-foun­der na vás vykaš­lal, bude­te môcť kód dať iné­mu deve­lo­pe­ro­vi, kto­rý bude mať aspoň poňa­tia o tom, čo sa deje.

Raz kre­tén, navž­dy kre­tén

S mojím dru­hým CTO som pra­co­val 2 roky. Mal svoj vlast­ný star­tup, do kto­ré­ho som sa pri­dal s prí­sľu­bom, že dosta­nem malý equ­ity sha­re. Tak som pre neho pra­co­val vo dne v noci, obe­to­val som mu svoj čas a penia­ze. Keď veci zača­li ísť zle, nemal prob­lém ohro­ziť moju prá­cu a život­nú situ­áciu pre jeho vlast­né dob­ro a úspech jeho star­tu­pu. Kým všet­ko išlo dob­re mys­lel som si, že náš vzťah je dob­rý a z čas­ti som chá­pal ak ľudia v zlých život­ných situ­áciách spra­via zlé roz­hod­nu­tia. On sa mi ospra­vedl­nil a tvr­dil, že mi spla­tí svoj dlh pomo­cou v hoci­čom budem potre­bo­vať. Tak som mu ponú­kol pozí­ciu CTO a on súhla­sil. Najprv som sa veľ­mi tešil pre­to­že to bol jeden z naj­lep­ších deve­lo­pe­rov, akých poznám a tak­tiež bol star­ší tak som si mys­lel, že bude aj zod­po­ved­nej­ší. Po troch týžd­ňoch vyví­ja­nia pre­stal odpo­ve­dať na sprá­vy a e-mai­ly a veci sa zača­li zno­vu kaziť. Nemal ani tú zdvo­ri­losť, aby mi pove­dal že v prá­ci nebu­de pokra­čo­vať a stá­le sme dúfa­li že s prá­cou ešte neskon­čil. No hádaj­te čo? Dal výpo­veď skôr, ako som si mys­lel.

Záver:

Ľudia sa neme­nia teda aspoň veľ­mi zried­ka­vo. Musí­te sa dob­re roz­hod­núť, či nie­ko­mu dáte dru­hú šan­cu. Tak ako aj keď vás nie­kto pod­ve­die vo vzťa­hu, je veľ­ká prav­de­po­dob­nosť že sa to sta­ne opäť. Ak vám nie­kto neod­po­ve­dá na sprá­vy a mai­ly, môžem vám zaru­čiť že na 99% je váš vzťah s tou­to oso­bou na kon­ci. Uis­ti­te sa, že ako­náh­le sa také­to nie­čo sta­ne, bude­te ten­to prob­lém danej oso­be adre­so­vať.

Maj­te sa v stre­hu pred deve­lo­per­mi, kto­rí nema­jú obchod­né­ho ducha

Po tých­to zlých skú­se­nos­tiach som začal hľa­dať iných deve­lo­pe­rov. Poda­ri­lo sa mi nájsť jed­né­ho schop­né­ho deve­lo­pe­ra, kto­rý sa zau­jí­mal o môj pro­jekt, pre­to­že bol už una­ve­ný prá­cou pre finanč­nú spo­loč­nosť, kde jeho prá­ca kvô­li firem­nej kul­tú­re nema­la žia­den vplyv. A tak hľa­dal nové prí­le­ži­tos­ti, aj keď vlast­ne nikdy nevy­vi­nul vlast­ný pro­dukt. Dohod­li sme sa na part-time prá­ci, zatiaľ čo on stá­le pra­co­val pre finanč­nú spo­loč­nosť. Kaž­dý krát keď som sa ho pýtal, či má nie­čo hoto­vé, pri­šiel s inou výho­vor­kou ako naprí­klad „mal som stre­su­jú­ci deň v prá­ci, pria­teľ­ka je nahne­va­ná, lebo jej neve­nu­jem dosta­tok pozor­nos­ti a cez víkend sa musím veno­vať svo­jej rodi­ne“. Chcel dať výpo­veď v jeho pôvod­nej prá­ci, tak som si mys­lel, že potom sa koneč­ne nakop­ne. Dáva­lo to zmy­sel a sám mi to tvr­dil, tak som mu to uve­ril. Chy­ba! Mal som vedieť, že nemá obchod­né­ho ducha a jed­no­du­cho hľa­dal iba zamest­na­nie. Po dvoch mesia­coch hýba­nia sa hore dole sme sa roz­de­li­li bez toho, aby dal ofi­ciál­ne výpo­veď.

Záver:

Hľa­daj­te deve­lo­pe­rov, kto­rí sa už aspoň raz sna­ži­li vyvi­núť a pre­dať svoj pro­dukt. Ak nič také nema­jú vo svo­jom port­fó­liu, budú prav­de­po­dob­ne typic­ký­mi zamest­nan­ca­mi a nie pod­ni­ka­teľ­mi, čo zna­me­ná že si netrú­fa­jú ris­ko­vať. Ak im nie­kto dá ponu­ku na prá­cu, v kto­rej zaro­bia viac, okam­ži­te sa k vám oto­čia chrb­tom.

Deve­lo­pe­ri bez kon­krét­ne­ho záväz­ku

Po tom­to všet­kom som začal kon­tak­to­vať ľudí, kto­rí už majú skú­se­nos­ti so star­tup­mi. Našiel som jed­nu veľ­mi dob­rú deve­lo­per­ku, kto­rá mala záu­jem s nami pra­co­vať, ale jej požia­dav­ky boli pre­ce­ne­né. Ale aj tak sme sa doká­za­li dohod­núť na pod­mien­kach, no po dvoch týžd­ňoch dosta­la ponu­ku pra­co­vať pre veľ­kú spo­loč­nosť s vyso­kým pra­cov­ným ohod­no­te­ním. Našu spo­lu­prá­cu sme ukon­či­li, ale aspoň mi to pove­da­la hneď pria­mo a do dneš­né­ho dňa sme kama­rá­ti.

Záver:

Zhod­noť­te ich ocho­tu ris­ko­vať. Aj nákup­ný košík vyža­du­je inves­tí­ciu neja­kých peňa­zí, tak pre­čo by tech­no­lo­gic­ký star­tup nemal? Spý­taj­te sa ich, či sú ochot­ní inves­to­vať penia­ze a sle­duj­te ich reak­ciu. Ak vám odpo­ve­dia, že sú ochot­ní inves­to­vať svoj čas, to je pre vás čer­ve­ná zásta­va. Mali by byť mini­mál­ne ochot­ní hľa­dať poten­ciál­nych inves­to­rov v rodin­ných kru­hoch ale­bo skú­siť si penia­ze poži­čať. Toto je závä­zok. Koniec kon­cov, deve­lo­pe­ri dostá­va­jú nad­prie­mer­né pla­ty tak ak nema­jú neja­ké penia­ze odlo­že­né bokom, prav­de­po­dob­ne nebu­dú prí­liš dob­rý v mana­žo­va­ní finan­cií. Ak sa im nepo­da­rí pri­niesť do pro­jek­tu kapi­tál, stá­le je tu šan­ca že ich naj­mä veľ­ká spo­loč­nosť. Ak sú do pro­jek­tu ochot­ní inves­to­vať znač­nú sumu, budú menej prí­ve­ti­ví odísť pre inú pra­cov­nú prí­le­ži­tosť.

Po kon­tak­to­va­ní mno­hých deve­lo­pe­rov pria­mo, skú­ša­ní rôz­nych inze­rá­tov a po zhá­ňa­ní odpo­ru­če­ní, som stá­le neve­del nájsť tú jed­nu oso­bu, kto­rá bude spĺňať moje kri­té­riá a bude sa chcieť ku mne pri­dať. Aj napriek oča­ká­va­né­mu seed kapi­tá­lu, nikto sa nech­cel zavia­zať. Našťas­tie sa mi vďa­ka mojím skú­se­nos­tiam poda­ri­lo zís­kať prá­cu v skve­lej spo­loč­nos­ti STRV, kde pra­cu­jem ako account manager.Ak chce­te zlep­šiť váš pro­duct deve­lop­ment a máte záu­jem o nie­ko­ho, so skú­se­nos­ťa­mi v oblas­ti star­tu­pov, kon­tak­tu­je ma na [email protected].

P.S.: Život je plný mno­hých mož­nos­tí a okol­nos­tí, kto­ré sa môžu pre kaž­dé­ho z nás vyvi­núť odliš­ne. Ten­to člá­nok som napí­sal, aby som vám uká­zal čo sa sta­lo mne a aby som vám pomo­hol nájsť záchyt­né body. Toto nemá slú­žiť ako prí­ruč­ka pre hľa­da­nie co-foun­de­ra.

Pridať komentár (0)