Ako na parádne zábery: Aby fotky z dovo­lenky neboli len do šuf­líka

Eva Šoucová / 29. júla 2016 / Tools a produktivita

Kto by si nech­cel z dovo­lenky doniesť foto­gra­fie, kto­rými sa bude môcť pochvá­liť svo­jim pria­te­ľom a rodine alebo ich hrdo vyve­siť na sociálne siete? Aj keď si veľa ľudí myslí, že vie skvele fotiť, ich výsledky sved­čia o inom – rozo­strená pano­ráma, záber s polo­vi­cou tváre alebo len oby­čajná tuc­tová fotka, ktorá ničím nezaujme. Ako čaro­vať s foto­apa­rá­tom, aby vznikli doko­nalé fotky, nie kli­šo­vité dovo­len­ku­júce nohy na pláži či mik­ro­po­sta­vička pred his­to­ric­kou pamiat­kou, vám poradí foto­graf a Nikon amba­sá­dor Tomáš Hulík.

Možno si nie­ktorí z vás spo­menú ešte na kla­sické foto­apa­ráty s expo­zi­met­rom, ktorý regu­lo­val prie­nik svetla na film. Ak sa vám poda­rilo dostať paličku do krúžku, mali ste správne expo­no­vanú, teda nasvie­tenú foto­gra­fiu. A pri dneš­nej fotke ide o to isté – alfou a ome­gou dob­rej fotky totiž aj dnes zostáva správne svetlo. „Svetlo je základ­nou esen­ciou, pre­tože vytvára jedi­nečnú atmo­sféru kaž­dej dob­rej foto­gra­fie,“ hovorí foto­graf a súčasne aj Nikon amba­sá­dor Tomáš Hulík.

Pro­tis­vetlo ako stra­šidlo 

Aj vy ste počuli radu, že sa nemá fotiť proti svetlu? Tak toto už dávno pri moder­ných foto­apa­rá­toch neplatí. „Nebojte sa fotiť do pro­tis­vetla! Pokiaľ fotíte so sln­kom alebo zdro­jom svetla za chrb­tom, kra­jina dostane plas­ti­citu a omnoho zau­jí­ma­vejší nádych ako plo­ché svetlo. Tak isto je lep­šie využiť bočné svetlo — tiene nie sú vôbec na zaho­de­nie,“ radí Tomáš. Práve zapa­da­júce alebo vychá­dza­júce slnko pre­dl­žuje tiene, ktoré zme­nia celé oko­lie na magickú kra­jinu. Pri západe slnka je svetlo plo­ché a vytvára dlhé tiene, čo je úplne ide­álne na peknú foto­gra­fiu. Rada od odbor­níka však znie: „Ešte lepší je východ slnka, ale tu si musíme, najmä v lete, veľmi pri­vs­tať. Okrem toho, že si pre­dĺžime deň, bude našou odme­nou skoro ľudop­rázdna scéna –teda okrem rov­na­kých šia­len­cov, ako sme my, — a doko­nalá foto­gra­fia.“

Maidens Tower, Istanbul, Turecko, bocne svetlo, vychod slnka, panorama

Stred už nie je in

Často­krát sa dovo­len­kári sna­žia zachy­tiť celú his­to­rickú pamiatku spolu s ľuďmi na jednu foto­gra­fiu. Výsle­dok si potom vieme veľmi dobre pred­sta­viť. Aj tu platí, že menej je viac – stačí sa zame­rať na jeden výrazný objekt alebo detail a výsle­dok je o pozna­nie pôso­bi­vejší. Pri dovo­len­ko­vých foto­gra­fiách je dobré vyva­ro­vať sa aj tra­dič­ných klišé, ako podo­pie­ra­nie budov či chy­ta­nie zapa­da­jú­ceho slnka do dlaní. Takýchto foto­gra­fií koluje po webe nepre­berné množ­stvo. „Foto­gra­fia je určite aj o dob­rom nápade a vlast­nom štýle. Samoz­rejme, exis­tujú pra­vidlá o zla­tých rezoch a kom­po­zí­cii obrazu na tre­tinky, ale na dru­hej strane, nebál by som sa tvo­ri­vých výni­miek! Skúste si rad­šej vymys­lieť niečo vlastné,“ odpo­rúča Tomáš. 

Per­spek­tíva má per­spek­tívu 

Pri foto­gra­fo­vaní ľudí, zvie­rat, ale aj kra­jiny sa skúste zamys­lieť nad per­spek­tí­vou. Vo väč­šine prí­pa­dov platí, že z pod­hľadu pôso­bia najmä ľudia a zvie­ratá majes­tát­nej­šie a domi­nujú foto­gra­fii. Ak chcete nie­koho „zosmieš­niť“, teda uro­biť mu pomerne neli­cho­tivú fotku, skúste nad­hľad, no vo väč­šine prí­pa­dov by ste mali byť mini­málne na úrovni očí. Kraj­šie aj pôsobí, ak pohyby sme­rujú dovnútra foto­gra­fie, nie von. A naj­lep­šie je pri­veľmi nešty­li­zo­vať, ale fotiť sku­točný život. Nikon amba­sá­dor radí: „Pri fotení kra­jiny sa často­krát stáva, že ak by ste si pokľakli, pre­su­nuli sa o meter dopredu, dozadu či do boku, zís­kate oku lahod­nejší pohľad a vaša fotka aj správny šmrnc. Na zaho­de­nie nie je ani pano­ra­ma­tická foto­gra­fia fotená za krás­neho boč­ného večer­ného svetla. Fan­tá­zii sa skrátka medze nekladú, avšak nad foto­gra­fiou je dobré aspoň chvíľku roz­mýš­ľať a nie hneď ´cvak­núť´ to, čo vám okam­žite padne do očí. Roz­mýš­ľať nad správ­nym uhlom pohľadu a kom­po­zí­ciou je ďal­šou esen­ciou foto­gra­fie.“

Altaj, Mongolsko, protisvetlo, podhlad

Pod­pora na neza­pla­te­nie

Mnoho ľudí fotí svoju dovo­lenku na mobil a potom sa nestačí čudo­vať, prečo je veľa ich fotiek neos­trých či zašu­me­lých. Mobil totiž nedo­káže zachy­tiť každú situ­áciu a poča­sie. Preto jed­no­značne odpo­rú­čam fotiť na foto­apa­rát a tro­chu sa so zábe­rom pohrať,“ vyjad­ruje svoj názor Tomáš Hulík. Okrem kva­lit­ného foto­apa­rátu mys­lite aj na ďal­šiu tech­nickú pod­poru, ktorá zaručí, že nezos­ta­nete v šti­chu. Ak chcete mať sku­točne dobré zábery z vašej dovo­lenky, mys­lite už pred ces­tou na náh­radnú baté­riu, slnečnú clonu, krytku, tašku, prí­padne aj adap­tér, diaľ­kové ovlá­da­nie či USB kábel. Tomáš dodáva: „Nikon má foto­apa­ráty, ktoré môžete jed­no­du­cho pre­po­jiť so sociál­nymi sie­ťami a tak pohodlne zdie­ľať všetky zábery. Záro­veň sú vode a pra­chu odolné. Spá­jajú tak všetky roz­ho­du­júce bene­fity a to je dnes na neza­pla­te­nie.“

Pod rúš­kom tmy 

Aj keď si väč­šina z nás pod dovo­len­ko­vou fot­kou pred­staví pláž, more či slnečné nebo, fotka noč­nej oblohy, búrky či mra­kov býva omnoho efekt­nej­šia. „Ak sa chcete pochvá­liť nie­čím netra­dič­nej­ším a pri­niesť si z dovo­lenky aj super spo­mienky, skúste odfo­tiť nočnú oblohu dlhou expo­zí­ciou. Ak máte sta­tív a samos­púšť, alebo aspoň nejaké miesto, kde sa dá foto­apa­rát zafi­xo­vať, nebojte sa pou­žiť aj nie­koľ­ko­se­kun­dové časy. Doká­žete krásne roz­ma­zať vodu aj mraky, či ľah­šie zachy­tiť búrku a blesky. Ak budete fotiť cez deň, budete potre­bo­vať ND fil­ter, ak budete fotiť večer a v noci, môžete sa zame­rať aj na mliečnu dráhu, ktorá sa práve počas let­ných nocí uka­zuje v tom najk­raj­šom šate,“ hovorí svoje tipy Tomáš Hulík.

Kilimanjaro, Kena, nocna obloha, dlha expozicia

A aká je naj­lep­šia rada od pro­fe­si­onála na per­fektné dovo­len­kové fotky, ktoré nám budú všetci závi­dieť? „Samoz­rejme, v prvom rade ide o nápad. Super nápad a pekne zakom­po­no­vaný,“ smeje sa Tomáš Hulík.

Delta Dunaja vychod slnka, protisvetlo

autor foto­gra­fií: Tomáš Hulík

Pridať komentár (0)