Ako napí­sať PPC reklamu tak, aby bola ppc?

paravan interactive / 15. júl 2015 / Tools a produktivita

Poviete si „Dve vety? To je nič.“ Avšak aj za takými krát­kymi for­mátmi ako PPC reklama sa skrýva zlo­žité know-how.

Do jed­nej smsky môžete zmes­tiť 160 zna­kov, do twe­etu dokonca len 140. Koľ­ko­krát sa vám stalo, že ste sfor­mu­lo­vali myš­lienku a zis­tili ste, že ste pre­kro­čili zna­kový limit? A spo­mí­nate si na to utr­pe­nie, keď ste museli pre­for­mu­lo­vať vety tak, aby ste ich skrá­tili, no nezni­čili ich význam?Na svete exis­tujú ľudia, ktorí sa tomuto utr­pe­niu venujú pro­fe­si­onálne. Volajú sa copy­wri­teri.

Ume­nie redu­ko­vať

Úlo­hou copy­wri­tera nie je pro­du­ko­vať texty ale redu­ko­vať ich. Pro­duk­cia tex­tov je samoz­rejme súčas­ťou pro­cesu, no nezre­du­ko­vaný text je iba polo­vica roboty. Skrá­tiť texty však nestačí. Ide o ich správnu kon­den­zá­ciu. Ply­nie text pri­ro­dzene? Majú vety prí­jemnú ryt­miku? Nie sú v texte zby­točné slová?

Copy­wri­te­rovi nedá spá­vať jedna otázka – čo môžem z textu ešte odo­brať, aby sa nezme­nil jeho význam? A uznajte, pri limi­toch 95 zna­kov v AdWords a 115 zna­kov pre FB Ads je to riadna výzva.

Pro­dukt, call to action, emó­cia

Tieto tri veci musia byť v dob­rej PPC reklame. Pro­dukt neza­budne napí­sať nikto – ten ideme predsa pre­dá­vať. Call to action napíše veľa ľudí – veď uží­va­teľa treba naviesť správ­nym sme­rom. Emó­cia je v PPC rekla­mách len výni­močne. Text, v kto­rom sú zastú­pené všetky tri zložky, je svätý grál. Je ťažké zís­kať ho, no keď sa vám to podarí, budete sa topiť v nebes­kom bohat­stve.

Super­la­tívy

S akým­koľ­vek prí­vlas­tkom „naj-“ pra­cujte extrémne opatrne. Radíme pou­ží­vať ho iba vtedy, ak ste si sto­per­cen­tne istí, že vám patrí. Ak totiž napí­šete, že ste v nie­čom naj­lepší a zbadá to váš kon­ku­rent, kole­du­jete si o sťaž­nosť na Rade pre reklamu. Pokiaľ teda naozaj pre­uká­za­teľne nie ste v nie­čom naj­lepší. Ak naozaj máte naj­rých­lejší ser­vis, naj­kva­lit­nej­šiu tlač alebo ste naj­lep­šia reštau­rá­cia, choďte do toho. Vysu­per­la­tí­vujte svoju reklamu do neba.

Ale pozor! Keď napí­šete, že ste v nie­čom naj, vytvá­rate u zákaz­níka obrov­ské oča­ká­va­nia. Ak náho­dou zákaz­ník zistí, že neho­vo­ríte pravdu, jeho hnev bude ešte väčší, ako keby bol skla­maný len tak oby­čajne. A to vám potom klesnú hod­no­te­nia na Four­squ­ari, na Tri­pad­vi­sore, dosta­nete nahne­vané e-maily a na Face­bo­oku schy­táte hod­no­te­nie s jedi­nou hviez­dič­kou. Super­la­tívy sú ako kore­nie – musí ich byť tak aku­rát, inak vás môžu zne­chu­tiť.

Malý prí­klad. Pred­stavte si, že pre­dá­vate pozemky na Marse. Vaše reklamy by mohli vyze­rať takto: 

Alebo pre­dá­vate opasky, ktoré sa po obede sami uvoľ­nia: 

Ak si so svo­jou PPC kam­pa­ňou neviete rady, napíšte nám. My ju spra­víme tak, aby bola ppc :)

zdroj: http://blog.paravan.sk/

Pridať komentár (0)