Ako navr­hnúť per­fektné logo pre váš star­tup?

Ľudovít Nastišin / 13. apríl 2015 / Tools a produktivita

Skvelé logo roz­poz­náte rých­lej­šie, ako by sa vám mohlo zdať a jed­ným z jeho hlav­ných pred­po­kla­dov je, že by malo tak­tiež zane­chať dlho­do­bejší dojem. Nike, Apple či Tar­get, všetky tieto spo­loč­nosti majú iko­nické logá, ktoré pre­šli skúš­kou času. Ich logá fun­gujú presne tak, ako by mali: iden­ti­fi­kujú značku, umož­ňujú vynik­núť a do veľ­kej miery povzbu­dzujú záu­jem zákaz­ní­kov a chuť ich nakú­piť.

Všetci poznáme nád­herné a efek­tívne logá, ale už nie každý si uve­do­muje, že vytvo­riť ho, nie je dva­krát jed­no­du­ché. Od kon­ceptu, cez farby a kopy ďal­ších vecí, je toho veľa, čo treba brať do úvahy. Veď sa predsa sna­žíte vtes­nať celú vašu spo­loč­nosť do jedi­ného prvku, ktorý ju má vysti­hnúť.

Nasle­du­júca info­gra­fika vás určite inšpi­ruje:

Zdroj: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)