Ako navr­hnúť per­fekt­né logo pre váš star­tup?

Ľudovít Nastišin / 13. apríla 2015 / Tools a produktivita

Skve­lé logo roz­poz­ná­te rých­lej­šie, ako by sa vám moh­lo zdať a jed­ným z jeho hlav­ný­ch pred­po­kla­dov je, že by malo tak­tiež zane­chať dlho­do­bej­ší dojem. Nike, App­le či Tar­get, všet­ky tie­to spo­loč­nos­ti majú iko­nic­ké logá, kto­ré pre­šli skúš­kou času. Ich logá fun­gu­jú pres­ne tak, ako by mali: iden­ti­fi­ku­jú znač­ku, umož­ňu­jú vynik­núť a do veľ­kej mie­ry povzbu­dzu­jú záu­jem zákaz­ní­kov a chuť ich nakú­piť.

 

Všetci poznáme nádherné a efektívne logá, ale už nie každý si uvedomuje, že vytvoriť ho, nie je dvakrát jednoduché. Od konceptu, cez farby a kopy ďalších vecí, je toho veľa, čo treba brať do úvahy. Veď sa predsa snažíte vtesnať celú vašu spoločnosť do jediného prvku, ktorý ju má vystihnúť.

 

Nasledujúca infografika vás určite inšpiruje:

 

 

Zdroj: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)