Ako neskon­čiť s holým zadkom?

Martin Kráľ / 4. januára 2015 / Tools a produktivita

Budu­jeme star­tupy pre seba, či inves­to­rov? Toto je otázka, ktorú si určite ešte mnoho z vás nestihlo polo­žiť. Jed­ným z dôvo­dov je pomerne malý počet slo­ven­ských exi­tov, no situ­ácia sa čoskoro zmení.

Môžete mi veriť, že otázka, ktorú som polo­žil sa stane časom pre slo­ven­ské star­tupy fun­da­men­tál­nou. Prečo?

Žijeme v pro­stredí, v kto­rom máme obrov­ské množ­stvo peňazí na finan­co­va­nie star­tu­pov. Či už sa jedná o ven­ture kapi­tál fondy, alebo angel inves­to­rov, ktorí sú ochotní poskyt­núť zau­jí­mavé sumy potrebné k finan­co­va­niu star­tupu. Prob­lém ani tak nie je na strane sub­jek­tov, ktorí sú ochotní inves­to­vať, no na strane star­tu­pov koľko sú ochotní dať.

Zoberme si jed­no­du­chý prí­klad.

Mám star­tup, ktorý raisne 200k Eur od inšti­tu­ci­onál­neho inves­tora, kto­rému za to poskyt­nem 20% equ­itu. Super, toto vyzerá ako cel­kom good deal, na to že môj star­tup je ešte zápr­dok a valu­ácia firmy mi hneď vysko­čila na 1 milión Eur. Mimo­cho­dom som zabu­dol pove­dať, že v tomto star­tupe mám ešte jed­ného Co-foun­dera, s kto­rým som na začiatku bol 50/50.

No čo ďalej?

So spo­mí­na­ným Co-foun­de­rom už vlast­níme len 4/5 firmy a môj podieľ je 40-tný%. Po pol roku potre­bu­jeme spra­viť silný mar­ke­tin­gový push na trh, kvôli čomu budeme potre­bo­vať rais­núť ďal­šie peniaze, no teraz budeme potre­bo­vať oveľa viac. Roz­hodli sme sa, že spra­víme A-round fun­ding v kto­rom budeme poža­do­vať 1 milión Eur. Túto sumu nám je ochotný poskyt­núť zahra­ničný inves­tor, ktorý však poža­duje 35% equ­itu. Pokiaľ som sa však so seed inves­to­rom na začiatku nedo­ho­dol na roz­to­pení rov­na­kej equ­ity pri seed finan­co­vaní, tak mám cel­kom malér.

Prečo?

Lebo spo­loč­nosť už nie je moja a spo­loč­ní­kova. Majo­ritná časť akcií patrí inves­to­rom. Tento moment by som nazval tur­ning point. Samoz­rejme veľa veci záleží aj na zmluv­ných pod­mien­kach, ktoré ste si dojed­nali v spo­lo­čen­skej zmluve no fun­da­ment, že firma má majo­rit­ných vlast­ní­kov a nie ste to ani vy ani spo­loč­ník je daný.

Ak plá­nu­jete expo­nen­ciálny rast a vstup na nové trhy, tak budete potre­bo­vať ďal­šie peniaze, ktoré budete rai­so­vať v B-round. Čo to zna­mená? Zís­kate ďal­šie peniaze, firme stúpne valu­ácia no vy prí­dete o ďal­šie per­centá.

Nako­niec sa v naj­lep­šom prí­pade ocit­nete ako ”maji­teľ” 100 mili­ó­no­vej firmy, ktorú ste vybu­do­vali, no v sku­toč­nosti v nej vlast­níte len 10%.

Čo taký ESET? Ako sa im poda­rilo vybu­do­vať firmu o pri­bliž­nej hod­note 2,5 miliardy dolá­rov?

Vtedy ešte nemali mož­nosti ako súčasné star­tupy, jed­no­du­cho zís­kať finan­co­va­nie. Preto rástla firma orga­nicky, samoz­rejme to aj dlh­šie trvalo, finan­co­va­nie pre­bie­halo z gene­ro­va­nia vlast­ných príj­mov, v prí­pade nut­nosti sa vedeli zapo­jiť aj finančné domy kla­sic­kými úvermi.

Roz­diel je zrejme kaž­dému zrejmý. ESET je v súčas­nosti vlast­nený čisto foun­dermi, ktorý ho na začiatku aj zakla­dali. Je to jedna z mála sploč­nosti na svete, ktorá má tak vysokú hod­notu a pri­tom je 100 per­cen­tne vlast­nená fyzic­kými oso­bami.

Čo teda robiť?

Peniaze od ven­ture kapi­tál a angel inves­to­rov sú pre naše startupové/podnikateľské pro­stre­die abso­lút­nym pozi­tí­vom, no jedno je treba mať na pamäti. Pokiaľ nepot­re­bu­jete peniaze neberte ich, pokiaľ ich potre­bu­jete, tak berte iba toľko koľko potre­bu­jete, aby ste raz mohli pove­dať, že táto 100 mili­ó­nová spo­loč­nosť je sku­točne moja, a nie že som ju len pomá­hal roky budo­vať pre nie­koho iného. 

Pridať komentár (0)