Ako neskon­čiť s holým zadkom?

Martin Kráľ / 4. januára 2015 / Lifehacking

Budu­je­me star­tu­py pre seba, či inves­to­rov? Toto je otáz­ka, kto­rú si urči­te ešte mno­ho z vás nestih­lo polo­žiť. Jed­ným z dôvo­dov je pomer­ne malý počet slo­ven­ských exi­tov, no situ­ácia sa čosko­ro zme­ní.

Môže­te mi veriť, že otáz­ka, kto­rú som polo­žil sa sta­ne časom pre slo­ven­ské star­tu­py fun­da­men­tál­nou. Pre­čo?

Žije­me v pro­stre­dí, v kto­rom máme obrov­ské množ­stvo peňa­zí na finan­co­va­nie star­tu­pov. Či už sa jed­ná o ven­tu­re kapi­tál fon­dy, ale­bo angel inves­to­rov, kto­rí sú ochot­ní poskyt­núť zau­jí­ma­vé sumy potreb­né k finan­co­va­niu star­tu­pu. Prob­lém ani tak nie je na stra­ne sub­jek­tov, kto­rí sú ochot­ní inves­to­vať, no na stra­ne star­tu­pov koľ­ko sú ochot­ní dať.

Zober­me si jed­no­du­chý prí­klad.

Mám star­tup, kto­rý rais­ne 200k Eur od inšti­tu­ci­onál­ne­ho inves­to­ra, kto­ré­mu za to poskyt­nem 20% equ­itu. Super, toto vyze­rá ako cel­kom good deal, na to že môj star­tup je ešte zápr­dok a valu­ácia fir­my mi hneď vysko­či­la na 1 mili­ón Eur. Mimo­cho­dom som zabu­dol pove­dať, že v tom­to star­tu­pe mám ešte jed­né­ho Co-foun­de­ra, s kto­rým som na začiat­ku bol 50/50.

No čo ďalej?

So spo­mí­na­ným Co-foun­de­rom už vlast­ní­me len 4/5 fir­my a môj podieľ je 40-tný%. Po pol roku potre­bu­je­me spra­viť sil­ný mar­ke­tin­go­vý push na trh, kvô­li čomu bude­me potre­bo­vať rais­núť ďal­šie penia­ze, no teraz bude­me potre­bo­vať ove­ľa viac. Roz­hod­li sme sa, že spra­ví­me A-round fun­ding v kto­rom bude­me poža­do­vať 1 mili­ón Eur. Túto sumu nám je ochot­ný poskyt­núť zahra­nič­ný inves­tor, kto­rý však poža­du­je 35% equ­itu. Pokiaľ som sa však so seed inves­to­rom na začiat­ku nedo­ho­dol na roz­to­pe­ní rov­na­kej equ­ity pri seed finan­co­va­ní, tak mám cel­kom malér.

Pre­čo?

Lebo spo­loč­nosť už nie je moja a spo­loč­ní­ko­va. Majo­rit­ná časť akcií pat­rí inves­to­rom. Ten­to moment by som nazval tur­ning point. Samoz­rej­me veľa veci zále­ží aj na zmluv­ných pod­mien­kach, kto­ré ste si dojed­na­li v spo­lo­čen­skej zmlu­ve no fun­da­ment, že fir­ma má majo­rit­ných vlast­ní­kov a nie ste to ani vy ani spo­loč­ník je daný.

Ak plá­nu­je­te expo­nen­ciál­ny rast a vstup na nové trhy, tak bude­te potre­bo­vať ďal­šie penia­ze, kto­ré bude­te rai­so­vať v B-round. Čo to zna­me­ná? Zís­ka­te ďal­šie penia­ze, fir­me stúp­ne valu­ácia no vy prí­de­te o ďal­šie per­cen­tá.

Nako­niec sa v naj­lep­šom prí­pa­de ocit­ne­te ako ”maji­teľ” 100 mili­ó­no­vej fir­my, kto­rú ste vybu­do­va­li, no v sku­toč­nos­ti v nej vlast­ní­te len 10%.

Čo taký ESET? Ako sa im poda­ri­lo vybu­do­vať fir­mu o pri­bliž­nej hod­no­te 2,5 miliar­dy dolá­rov?

Vte­dy ešte nema­li mož­nos­ti ako súčas­né star­tu­py, jed­no­du­cho zís­kať finan­co­va­nie. Pre­to rástla fir­ma orga­nic­ky, samoz­rej­me to aj dlh­šie trva­lo, finan­co­va­nie pre­bie­ha­lo z gene­ro­va­nia vlast­ných príj­mov, v prí­pa­de nut­nos­ti sa vede­li zapo­jiť aj finanč­né domy kla­sic­ký­mi úver­mi.

Roz­diel je zrej­me kaž­dé­mu zrej­mý. ESET je v súčas­nos­ti vlast­ne­ný čis­to foun­der­mi, kto­rý ho na začiat­ku aj zakla­da­li. Je to jed­na z mála sploč­nos­ti na sve­te, kto­rá má tak vyso­kú hod­no­tu a pri­tom je 100 per­cen­tne vlast­ne­ná fyzic­ký­mi oso­ba­mi.

Čo teda robiť?

Penia­ze od ven­tu­re kapi­tál a angel inves­to­rov sú pre naše startupové/podnikateľské pro­stre­die abso­lút­nym pozi­tí­vom, no jed­no je tre­ba mať na pamä­ti. Pokiaľ nepot­re­bu­je­te penia­ze neber­te ich, pokiaľ ich potre­bu­je­te, tak ber­te iba toľ­ko koľ­ko potre­bu­je­te, aby ste raz moh­li pove­dať, že táto 100 mili­ó­no­vá spo­loč­nosť je sku­toč­ne moja, a nie že som ju len pomá­hal roky budo­vať pre nie­ko­ho iné­ho. 

Pridať komentár (0)