Ako pome­no­vať svoj star­tup?

Ľudovít Nastišin / 22. júna 2015 / Tools a produktivita

Nikto si asi neuve­do­muje hod­notu skve­lej domény viac ako star­tupy. Aj preto nie­ktoré z najús­peš­nej­ších nových star­tu­pov zapla­tili nie­kedy až $500 000 za pré­mi­ové meno vo svo­jej kate­gó­rii. Ale kam to odsúva všet­kých ostat­ných? Podľa Wake­field Rese­arch by si až 52 % ľudí zme­nilo svoje meno, ak by na to mali mož­nosť.

Pome­no­vať svoj star­tup je často frus­tru­jú­cou úlo­hou. Je náročné nájsť pri­ja­teľné meno, ktoré ešte nikto nepou­žíva. Ale čo je ešte frus­tru­jú­cej­šie je zis­te­nie, že názov, na kto­rom ste sa konečne zhodli je rezer­vo­vaný nie­kym iným, kto ho vôbec nevy­užíva. V súčas­nosti prak­ticky nie je možné mať spo­loč­nosť či pro­dukt bez koreš­pon­du­jú­cej URL. A tak sa star­tupy často uspo­koja s kom­pro­mi­som, ktorý je lac­nejší a nie je až tak efek­tívny na trhu.

Nie­kdy sa im podarí zís­kať lep­šiu doménu, keď sa im začne viac dariť a dostanú nejaký fun­ding. Aj Twit­ter a Four­squ­are to tak spra­vili. Pre spo­loč­nosť to nie je opti­málne, aby začí­nala s dru­hým či pät­nás­tym menom, no aj tak 49 % small busi­ness pod­ni­ka­te­ľov k tomu kroku musí pri­stú­piť.

V posled­ných rokoch ICANN (The Inter­net Cor­po­ra­tion for Assig­ned Names and Num­bers) auto­ri­zo­vala mnoho nových top level domén (TLD) ako .new a .space. Nové TLD posky­tujú skvelú mož­nosť pre výber a odlí­še­nie mena webu. Nie­ktoré star­tupy dokonca využili svoju kre­a­ti­vitu s domé­nami cudzích kra­jín ako .io a .ty.

Mnoho star­tu­pov má však obavy z toho, či alter­na­tívne TLD nebudú skôr brá­niť ľuďom násť ich web vo svete .com. Tento postoj je však milný, nakoľko SEO nedis­kri­mi­nuje nové TLD. Aj v súčas­nosti sú nie­ktoré gene­rické TLD ran­ko­vané vyš­šie ako .com, ale je jasné, že con­tent na stránke v tom hrá tak isto dôle­žitú úlohu. Fak­tom však je, že pri výbere dob­rej domény sa na to treba poze­rať z via­ce­rých uhlov, len tak si môžete byť istý, že vás na inter­nete ľudia obja­via nech sa deje čokoľ­vek. Niž­šie uvá­dzame 5 vecí, ktoré môžete uro­biť, aby mali to správne meno pre vašu spo­loč­nosť hneď od začiatku.

Mys­lite mimo .com

.com doména je stále pre­fe­ro­vaná voľba, ale otáz­kou za milión je dokedy? V minu­losti išlo najmä o nedos­ta­tok dob­rých alter­na­tív, ale teraz s novými TLD je situ­ácia iná. S domé­nami ako .tech či .busi­ness sa mno­žina mien neuve­ri­teľne roz­rá­stla. Vďaka tomu môžete mať také meno, aké chcete a nie len to, na kto­rom ste sa zhodli po kom­pro­mise.

Krátke, zapa­mä­ta­teľné a zau­jí­mavé

Každá web­stránka, kto­rej meno je prí­liš dlhé pod­stu­puje riziko, že si ju kli­enti vôbec neza­pa­mä­tajú. Zvoľte rad­šej krat­šie meno, ktoré si ľudia ľahko zapa­mä­tajú a rov­nako ho aj ľahko a rýchlo napíšu. Ako prí­klad freedom.press je jed­no­du­cho lep­šie meno ako pressfreedomfoundation.org

Neko­pí­rujte

Vyhý­bajte sa domé­nam, ktoré sú prí­liš podobné exis­tu­jú­cim spo­loč­nos­tiam. Tak isto sa uis­tite, že meno ktoré ste si vybrali nie je pod tra­de­mar­kom nie­koho iného. Také pou­ží­vať nemô­žete bez ohľadu na to, že ho momen­tálne nikto nepou­žíva.

Právnu formu mala aj situ­ácia, ktorá nastala medzi Mic­ro­sof­tom a kanad­ským štu­den­tom Mikeom Roweom po tom, čo sa roz­ho­dol využiť fone­tickú stránku jeho mena pre jeho web diz­jan biz­nis, MikeRoweSoft.com. Mic­ro­soft to pova­žo­val za poru­še­nie práv a poža­do­val zru­še­nie tejto domény. Po nie­koľ­kých týžd­ňoch bol Mike pri­nú­tený odo­vzdať kon­trolu nad touto domé­nou Mic­ro­softu na oplátku za nie­koľko ich pro­duk­tov.

Mys­lite na svoje pub­li­kum a svoju značku

Ako sa vaše cie­ľové pub­li­kum iden­ti­fi­kuje s vašou znač­kou? Aké slová pou­ží­vajú na opí­sa­nie vašej spo­loč­nosti? Gene­ral Motors nedávno spus­til generalmotors.green popri svo­jej pri­már­nej doméne gm.com. Chceli tým zdô­raz­niť svoje ini­cia­tívy o udr­ža­teľ­nosti ako využí­va­nie ener­gie, reduk­cia odpadu a zelen­šie vozidlá.

Mys­lite na to, aby vás našli

Dobrý a legi­tímny con­tent na akej­koľ­vek stránke vedie k vyšiemu search engine ran­kingu a kon­ver­zii. Zapa­mä­ta­teľné a zmys­lu­plné mená domén majú podobný efekt. Iden­ti­fi­kujte nie­koľko kľú­čo­vých slov, ktoré pra­cujú úre vašu značku a potom ich zahr­ňte do poten­ciál­nych mien vašej domény.

Zau­jí­mavý prí­klad uvá­dza Seth Godin. Jeho posledná kniha nie je na .com ani na inej tra­dič­nej doméne. Je na novej TLD. Prvý výsle­dok po vyhľa­daní slov­ného spo­je­nia Your turn je jeho stránka – www.yourturn.link. Seth mohol zapla­tiť $85 000 za yourturn.com, no okrem ušet­re­nia $84 989 rov­nako pre­zen­to­val samého seba ako člo­veka, ktorý je znalý nových pome­rov v tech svete a inter­ne­to­vej menot­vorbe.

Keď ide o výber mena domény, star­tupy by mu mali veno­vať takú pozor­nosť akú si tento pro­ces zaslúži. V súčas­nosti môže byť doména prvým doj­mom na zákaz­níka, ktorý si vás vyhľadá. Mož­nosti sú limi­to­vané len vašou pred­sta­vi­vos­ťou. 

Zdroj: thenextweb.com

Pridať komentár (0)