Ako sa hlá­siť na copy­wri­ter­skú stáž

Roman Majerský / 21. januára 2016 / Tools a produktivita

Často žas­nem nad tým, aké CV sú ľudia schopní poslať, keď sa hlá­sia na kre­a­tívnu stáž v agen­túre. Môžu za to pra­covné por­tály a ich šab­lóny „zaru­čene úspeš­ných živo­to­pi­sov“? Neviem. Ale viem, kto je na tom naj­hor­šie. Copy­wri­teri. Preto som spí­sal nie­koľko tipov, vďaka kto­rým budete vytŕčať zo záplavy štruk­tú­ro­va­ných živo­to­pi­sov.

Najprv si pri­znajme krutú pravdu. My copy­wri­teri sme na tom hor­šie, než gra­fici. Tí si môžu zalo­miť všetky fancy skilly do fancy prog­ress barov s fancy neove­ri­teľ­ným per­cen­tom skú­se­ností. Ovlá­dať gra­ma­tiku na 100% nevy­zerá tak dobre, ako ovlá­dať Adobe Illu­stra­tor na 85%. Navyše ten prog­ress bar nevieme ani tak pekne vykli­kať, a potom to vyzerá ako reklama na záložňu z 90. rokov.

Ako sa prihlásiť na copywriterskú stáž

Chva­la­bohu, nie­kedy je to aj žiaľ­bohu, ale teraz je to chva­la­bohu… sme ide­a­ma­keri! Vymýš­ľame, lebo hľa­dáme rie­še­nia prob­lé­mov. Poďme ich teda rie­šiť.

Rozná­ša­nie letá­kov je pre stáž ire­le­vantné

Kým sa dosta­neme k samot­nému živo­to­pisu, pove­dzme si, čo by v ňom fakt nemu­selo byť. Naprí­klad rozná­ša­nie letá­kov. O vašej copy­wri­ter­skej his­tó­rii a schop­nos­tiach to nepo­vie nič. Tak ako o nej nič nepo­ve­dia 3 mesiace strá­vené v USA, kde ste v lete robili čaš­ní­kov. Podobné pozí­cie môžete spo­me­núť v moti­vač­nom liste, a to v prí­pade, že vás neja­kým spô­so­bom obo­ha­tili (naprí­klad: Keď som rozná­šal letáky, ľudia ma často posie­lali do ****, preto poznám reak­cie na nevy­žia­danú poštu…).

CV nie je také pod­statné

Tro­chu prek­va­pivé, však? Uva­žujte nad tým takto: hlá­site sa na stáž, takže od vás nikto nečaká 10 rokov praxe v odbore. Prav­de­po­dobne ich ani nemáte, ak ste s prí­cho­dom puberty neza­čali rie­šiť aj copy­wri­ting. Škol­ské slohy sa nepo­čí­tajú.

man-smoking-pipe-copywriter-e1425426777626

Oplatí sa vám vytvá­rať CV, ak ho nemáte čím zapl­niť? Podľa mňa nie. Na suma­ri­zá­ciu dvoch bri­gád vám stačí aj Lin­ke­dIn. A práve táto sociálna sieť je „nový“ živo­to­pis. Vypim­pujte si pro­fil tak, aby sa z neho dali vyčí­tať všetky pod­statné infor­má­cie. Vzde­la­nie, záujmy, pro­jekty, dob­ro­voľ­nícka čin­nosť, akti­vity. Neza­bud­nite na sum­mary, ktoré môže poslú­žiť ako moti­vačný list.

Nebojte sa pre­zen­to­vať šuf­lí­ko­vým port­fó­liom

Nikde ste pred­tým nepra­co­vali, nestá­žo­vali, ani nemáte žiadne vlastné pro­jekty? Žiadny stres. Vytvorte si šuf­lí­kové port­fó­lio. Vymys­lite vlastné kam­pane a vytvorte k nim texty, návrhy vizu­álov a komu­ni­kačné stra­té­gie.

Vyberte si z reál­nych kam­paní tie, ktoré sú podľa vás nefunkčné alebo sa vám nepá­čia. Vysvet­lite, prečo si to mys­líte a pre­robte ich.

Head­liny, claimy, blogy, sta­tusy – do šuf­lí­ko­vého port­fó­lia môžete zahr­núť všetko, čo by ste chceli na stáži robiť alebo čo vás baví.

Blys­nite sa kre­a­ti­vi­tou

Dajte si zále­žať na spô­sobe, akým sa odpre­zen­tu­jete. Využite sociálne siete (naprí­klad Ins­ta­gram, Pin­te­rest), vytvorte si video­vi­zitku, alebo to vyriešte na hips­tera – kla­sic­kou poštou v zape­ča­te­nej obálke, v kto­rej bude len QR kód na váš pro­fil. Tým, že bude váš živo­to­pis, moti­vačný list, port­fó­lio alebo cesta k nim poňatá kre­a­tívne, vystú­pite z radu všed­ných kan­di­dá­tov na stáž.

Nepod­ce­ňujte skú­šobné zada­nia

Kan­di­dá­tom po pre­be­hnutí ich živo­to­pi­sov, moti­vač­ných lis­tov a port­fó­lií posie­lame skú­šobné copy­wri­ter­ské zada­nia. Väč­ši­nou dostá­vajú 1 – 2 dni, čo je dosť času na solídne vypra­co­va­nie nie­koľ­kých úloh.

Zada­nie si nene­chá­vajte na poslednú chvíľu. Vypra­cujte ho čo naj­skôr a rad­šej si nechajte deň na ule­ža­nie kre­a­tívy. Po dni si vypra­co­va­nie skon­tro­lujte. Možno vám napadne niečo iné, lep­šie, alebo aspoň spô­sob, ako kre­a­tívu vylep­šíte.

Dávajte si pozor na sta­no­vený dead­line. Nepreš­vih­nite ho, lebo to vypo­vedá o vašich pra­cov­ných návy­koch a zod­po­ved­nosti. Stať sa môže hocičo a vy možno nebu­dete mať čas. Vtedy rad­šej napíšte kon­takt­nej osobe, vysvet­lite svoje dôvody a pop­roste o pre­dĺže­nie dead­linu. Je to lep­šie, ako keby ste nedali nič vedieť a poslali výstup neskôr, alebo ho dokonca nepos­lali vôbec.

Mys­líš si, že všetko spo­me­nuté zvlád­neš ľavou-zadnou? Potom hľa­dáme práve teba! :) Kon­tak­tuj nás tu a odpre­zen­tuj sa tak, aby si vytŕčal/a z davu.

Copywriter cestovateľ

Zdroj: hype.sk

Pridať komentár (0)