Ako sa hlá­siť na copy­wri­ter­skú stáž

Roman Majerský / 21. januára 2016 / Lifehacking

Čas­to žas­nem nad tým, aké CV sú ľudia schop­ní poslať, keď sa hlá­sia na kre­a­tív­nu stáž v agen­tú­re. Môžu za to pra­cov­né por­tá­ly a ich šab­ló­ny „zaru­če­ne úspeš­ných živo­to­pi­sov“? Neviem. Ale viem, kto je na tom naj­hor­šie. Copy­wri­te­ri. Pre­to som spí­sal nie­koľ­ko tipov, vďa­ka kto­rým bude­te vytŕčať zo zápla­vy štruk­tú­ro­va­ných živo­to­pi­sov.

Najprv si pri­znaj­me kru­tú prav­du. My copy­wri­te­ri sme na tom hor­šie, než gra­fi­ci. Tí si môžu zalo­miť všet­ky fan­cy skil­ly do fan­cy prog­ress barov s fan­cy neove­ri­teľ­ným per­cen­tom skú­se­nos­tí. Ovlá­dať gra­ma­ti­ku na 100% nevy­ze­rá tak dob­re, ako ovlá­dať Ado­be Illu­stra­tor na 85%. Navy­še ten prog­ress bar nevie­me ani tak pek­ne vykli­kať, a potom to vyze­rá ako rekla­ma na zálož­ňu z 90. rokov.

Ako sa prihlásiť na copywriterskú stáž

Chva­la­bo­hu, nie­ke­dy je to aj žiaľ­bo­hu, ale teraz je to chva­la­bo­hu… sme ide­a­ma­ke­ri! Vymýš­ľa­me, lebo hľa­dá­me rie­še­nia prob­lé­mov. Poď­me ich teda rie­šiť.

Rozná­ša­nie letá­kov je pre stáž ire­le­vant­né

Kým sa dosta­ne­me k samot­né­mu živo­to­pi­su, pove­dz­me si, čo by v ňom fakt nemu­se­lo byť. Naprí­klad rozná­ša­nie letá­kov. O vašej copy­wri­ter­skej his­tó­rii a schop­nos­tiach to nepo­vie nič. Tak ako o nej nič nepo­ve­dia 3 mesia­ce strá­ve­né v USA, kde ste v lete robi­li čaš­ní­kov. Podob­né pozí­cie môže­te spo­me­núť v moti­vač­nom lis­te, a to v prí­pa­de, že vás neja­kým spô­so­bom obo­ha­ti­li (naprí­klad: Keď som rozná­šal letá­ky, ľudia ma čas­to posie­la­li do ****, pre­to poznám reak­cie na nevy­žia­da­nú poštu…).

CV nie je také pod­stat­né

Tro­chu prek­va­pi­vé, však? Uva­žuj­te nad tým tak­to: hlá­si­te sa na stáž, tak­že od vás nikto neča­ká 10 rokov pra­xe v odbo­re. Prav­de­po­dob­ne ich ani nemá­te, ak ste s prí­cho­dom puber­ty neza­ča­li rie­šiť aj copy­wri­ting. Škol­ské slo­hy sa nepo­čí­ta­jú.

man-smoking-pipe-copywriter-e1425426777626

Opla­tí sa vám vytvá­rať CV, ak ho nemá­te čím zapl­niť? Pod­ľa mňa nie. Na suma­ri­zá­ciu dvoch bri­gád vám sta­čí aj Lin­ke­dIn. A prá­ve táto sociál­na sieť je „nový“ živo­to­pis. Vypim­puj­te si pro­fil tak, aby sa z neho dali vyčí­tať všet­ky pod­stat­né infor­má­cie. Vzde­la­nie, záuj­my, pro­jek­ty, dob­ro­voľ­níc­ka čin­nosť, akti­vi­ty. Neza­bud­ni­te na sum­ma­ry, kto­ré môže poslú­žiť ako moti­vač­ný list.

Neboj­te sa pre­zen­to­vať šuf­lí­ko­vým port­fó­li­om

Nikde ste pred­tým nepra­co­va­li, nestá­žo­va­li, ani nemá­te žiad­ne vlast­né pro­jek­ty? Žiad­ny stres. Vytvor­te si šuf­lí­ko­vé port­fó­lio. Vymys­li­te vlast­né kam­pa­ne a vytvor­te k nim tex­ty, návrhy vizu­álov a komu­ni­kač­né stra­té­gie.

Vyber­te si z reál­nych kam­pa­ní tie, kto­ré sú pod­ľa vás nefunkč­né ale­bo sa vám nepá­čia. Vysvet­li­te, pre­čo si to mys­lí­te a pre­rob­te ich.

Head­li­ny, clai­my, blo­gy, sta­tu­sy – do šuf­lí­ko­vé­ho port­fó­lia môže­te zahr­núť všet­ko, čo by ste chce­li na stá­ži robiť ale­bo čo vás baví.

Blys­ni­te sa kre­a­ti­vi­tou

Daj­te si zále­žať na spô­so­be, akým sa odpre­zen­tu­je­te. Využi­te sociál­ne sie­te (naprí­klad Ins­ta­gram, Pin­te­rest), vytvor­te si video­vi­zit­ku, ale­bo to vyrieš­te na hips­te­ra – kla­sic­kou poštou v zape­ča­te­nej obál­ke, v kto­rej bude len QR kód na váš pro­fil. Tým, že bude váš živo­to­pis, moti­vač­ný list, port­fó­lio ale­bo ces­ta k nim poňa­tá kre­a­tív­ne, vystú­pi­te z radu všed­ných kan­di­dá­tov na stáž.

Nepod­ce­ňuj­te skú­šob­né zada­nia

Kan­di­dá­tom po pre­be­hnu­tí ich živo­to­pi­sov, moti­vač­ných lis­tov a port­fó­lií posie­la­me skú­šob­né copy­wri­ter­ské zada­nia. Väč­ši­nou dostá­va­jú 1 – 2 dni, čo je dosť času na solíd­ne vypra­co­va­nie nie­koľ­kých úloh.

Zada­nie si nene­chá­vaj­te na posled­nú chví­ľu. Vypra­cuj­te ho čo naj­skôr a rad­šej si nechaj­te deň na ule­ža­nie kre­a­tí­vy. Po dni si vypra­co­va­nie skon­tro­luj­te. Mož­no vám napad­ne nie­čo iné, lep­šie, ale­bo aspoň spô­sob, ako kre­a­tí­vu vylep­ší­te.

Dávaj­te si pozor na sta­no­ve­ný dead­li­ne. Nepreš­vih­ni­te ho, lebo to vypo­ve­dá o vašich pra­cov­ných návy­koch a zod­po­ved­nos­ti. Stať sa môže hoci­čo a vy mož­no nebu­de­te mať čas. Vte­dy rad­šej napíš­te kon­takt­nej oso­be, vysvet­li­te svo­je dôvo­dy a pop­ros­te o pre­dĺže­nie dead­li­nu. Je to lep­šie, ako keby ste neda­li nič vedieť a posla­li výstup neskôr, ale­bo ho dokon­ca nepos­la­li vôbec.

Mys­líš si, že všet­ko spo­me­nu­té zvlád­neš ľavou-zadnou? Potom hľa­dá­me prá­ve teba! :) Kon­tak­tuj nás tu a odpre­zen­tuj sa tak, aby si vytŕčal/a z davu.

Copywriter cestovateľ

Zdroj: hype.sk

Pridať komentár (0)