Ako sa pre­dať do dob­rej IT firmy? — aj tom bude utor­ková Night of Chan­ces

Lukáš Gašparík jr. / 27. apríla 2015 / Tools a produktivita

Vyná­lezca celo­sve­tovo zná­meho Aero­Mo­bilu Šte­fan Klein doká­zal skom­bi­no­vať auto s lie­tad­lom. Ako sa dá zopa­ko­vať niečo podobne uni­kátne so zapo­je­ním vedy, dizajnu a ume­nia ino­vá­cií ? Prečo sa slo­ven­skej firme Sygic poda­rilo spre­vá­dzať na ces­tách Švaj­čia­rov či Nórov? Glo­bálne ino­vá­cie zo Slo­ven­ska meniace svet budú témou už 3. roč­níka kari­ér­neho podu­ja­tia Night of Chan­ces (NOC) Tech­no­logy 2015 občian­skeho zdru­že­nia Nex­te­ria, ktoré sa usku­toční 28. apríla od 18.00 h na Fakulte infor­ma­tiky a infor­mač­ných tech­no­ló­gií STU v Bra­ti­slave.

Otáz­kou, ktorú si štu­denti spolu s líd­rami IT biz­nisu určite polo­žia, bude, či môžu byť jed­not­li­vec alebo firma z päť­mi­li­ó­no­vej kra­jiny spod Tatier takí úspešní, že by o ich nápady bol záu­jem aj za oce­ánom. O tom, kde sa na Slo­ven­sku robia glo­bálne ino­vá­cie, ako sa dostať od myš­lienky k jej rea­li­zá­cii a čo je kľú­čom úspe­chu štu­den­tom infor­ma­tiky a elek­tro­tech­niky v hlav­nej pane­lo­vej dis­ku­sii poroz­prá­vajú CEO ESETu Richard Marko, CEO Sygicu Michal Štencl a CIO Tatra banky Vla­di­mír Matouš.

Firmy, ktoré sa na podu­jatí pred­sta­via, sa umiest­nili v reb­ríčku naj­žia­da­nej­ších zamest­ná­va­te­ľov na Slo­ven­sku v pries­kume, ktorý nedávno usku­toč­nila Nex­te­ria. Zdru­že­nie dáva pries­tor iba spo­loč­nos­tiam, ktoré sa pri svo­jom pod­ni­kaní ria­dia etic­kými prin­cípmi. „Ide o prin­cíp, z kto­rého nepo­ľa­víme. Schop­ných mana­žé­rov je na Slo­ven­sku dosta­tok, prob­lém je skôr v tom, že zďa­leka nie všetci vedú svoje firmy v súlade s eti­kou, ktorá je vo vyspe­lých kra­ji­nách samoz­rej­mos­ťou. Oblasť IT je v tomto smere špe­ci­fická, keďže význam­ným zákaz­ní­kom je štát. O to dôle­ži­tej­šie pre nás je dávať pries­tor tým fir­mám a tým líd­rom, ktorí uka­zujú, že pod­ni­kať sa dá aj férovo. Veľmi ma teší, že ich je kaž­dým rokom viac a viac,“ pove­dal CEO Nex­te­rie Tomáš Hasala.

Na čele reb­ríčka skon­čil slo­ven­ský ESET. „Medzi naj­lep­šími ľuďmi, kto­rých máme tu vo firme, sú ľudia, ktorí sem prišli už ako štu­denti a pre­ja­vili záu­jem o nejakú oblasť alebo prob­lém. Je to pre­jav toho, že ich to zau­jíma a neštu­dujú školu len preto, aby ju skon­čili a dostali titul, ale chcú uro­biť niečo pre to, aby boli v tej oblasti dobrí alebo naj­lepší,“ vysvet­ľuje R. Marko.

Tretí top zamest­ná­va­teľ, Tatra banka, na NOCi tiež pre­zradí, kto má u nej šancu podie­ľať sa na ino­vá­ciách. „Vždy hľa­dáme kan­di­dá­tov, ktorí majú vlastný názor a vedia, čo chcú. Je známa vec, že nedos­ta­tok skú­se­ností sa dá vždy dohnať, ale naše naj­výz­nam­nej­šie kri­té­rium je vôľa ľudí niečo doká­zať,“ hovorí V. Matouš.

Štu­denti budú môcť pri uchá­dzaní sa o job zau­jať aj slo­ven­ského vývo­jára GPS navi­gá­cií Sygic, ktorý chce na budúci rok dosiah­nuť hra­nicu 150 mili­ó­nov zákaz­ní­kov. „Hľa­dáme hviezdy, hľa­dáme ľudí, ktorí chcú v živote niečo doká­zať a často sa scho­vá­vajú nie­len v IT, ale aj medzi dizaj­nérmi, pro­duk­to­vými mana­žérmi, sup­por­ťákmi a podobne. V pod­state nikdy neviete, kde ten talent náj­dete. Sna­žíme sa nájsť talenty a naj­lep­ších ľudí na Slo­ven­sku, ktorí by nám pomohli spl­niť našu víziu, kto­rou je spre­vá­dzať všet­kých ľudí na svete,“ zdô­raz­ňuje M. Štencl.

Rande s IT šéfmi

Lákad­lom aktu­ál­nej IT NOCi bude prí­tom­nosť dizaj­néra Aero­Mo­bilu Šte­fana Kle­ina. Jeho prí­beh oslo­vuje nad­še­ním pre nové veci, odhod­la­ním nevzdá­vať sa svo­jich snov a schop­nos­ťou pre­ta­viť nápady do úspeš­ných komerč­ných pro­jek­tov. Účast­ní­kom pri­blíži, aký je vzá­jomný vplyv vedy a ume­nia na ino­vá­cie, prečo je potrebné roz­mýš­ľať o nových pro­duk­toch a ako zme­niť svet.

Už po dru­hý­krát čaká na štu­den­tov speed dating, kde si budú môcť neru­šene „zaran­diť“ s vrcho­lo­vými mana­žérmi špič­ko­vých firiem jeden na jed­ného. Desať­mi­nú­tový súkromný roz­ho­vor s nimi absol­vujú šéf IT pro­jek­tov a vývoja apli­ká­cií vo Volk­swa­gen Slo­va­kia Oli­ver Harms, ria­di­teľ pre tech­no­ló­gie ESETu Pavol Luka, soft­vé­rový inži­nier vo švaj­čiar­skom Google Ján Senko, ale aj Matouš a Štencl.

O svoj pohľad na IT biz­nis sa s prí­tom­nými pode­lia aj ďalší jeho veľkí hráči, zástup­co­via reno­mo­va­ných firiem Accen­ture, AT&T, Capco, ČSOB či Sof­tec.

Na hodinu hac­ke­rom

V jed­nej zo sprie­vod­ných pane­lo­vých dis­ku­sií budú deba­to­vať spo­lu­za­kla­da­te­lia star­tu­pov Infi­na­rio, Inno­vat­ricsSli.do aj o tom, ako naštar­to­vať vlastnú firmu, čo robiť so skve­lým nápa­dom a prečo sa nebáť ísť do toho. Dá sa s tech­no­lo­gic­kým nápa­dom uži­viť aj na Slo­ven­sku, alebo je expan­zia do zahra­ni­čia nevy­hnutná? Kde začať a kde hľa­dať pomoc? Skú­sení hos­tia budú hľa­dať odpo­vede aj na tieto otázky.

Okrem toho si budú môcť nádejní „ajťáci“ otes­to­vať schop­nosti a vedo­mosti na nie­koľ­kých works­ho­poch. Svo­jimi prvými krokmi v IT biz­nise ich pre­vedú bývalí absol­venti tohto odboru, ktorí ešte včera dreli lavice na vyso­kej škole a na NOCi už budú radiť štu­den­tom, ako uspieť na poho­vore.

Firma zaobe­ra­júca sa počí­ta­čo­vou bez­peč­nos­ťou Cita­delo si pre účast­ní­kov pri­pra­vila jed­no­du­chú hac­ker­skú hru s via­ce­rými úrov­ňami, v rámci kto­rej sa pri napá­daní fik­tív­nej apli­ká­cie obo­zná­mia so základ­nými tech­ni­kami tes­to­va­nia bez­peč­nosti.

Na podu­ja­tie, ktoré je určené štu­den­tom z oblasti IT a tech­no­ló­gií, je stále možné sa zare­gis­tro­vať.

zdroj: TS Night of Chan­ces

Pridať komentár (0)