Ako sa robia slú­chadlá Beats by Dre?

Avery Louie / Ľudovít Nastišin / 23. júna 2015 / Tech a inovácie

Je tak­mer nemožné ces­to­vať vla­kom, letieť v lie­tadle či len tak krá­čať uli­cou bez toho, aby sme nie­kde zba­dali iko­nické “b“ logo. Beats sú naozaj efek­tívne v pro­pa­go­vaní svo­jich slú­cha­diel a momen­tálne sa tešia sta­točne veľ­kému pries­toru na trhu. Ale sú s cenou $199 nie­čím viac, ako len pas­tvou pre oči?

Od pro­duktu, ktorý sa vyrába v počte mili­ó­noch kusov sa oča­káva mnoho opti­ma­li­zá­cií: väč­ši­nou pou­ží­vajú lepidlo a cvoky namiesto skru­tiek (čo si vyža­duje veľké množ­stvo ľud­skej mani­pu­lá­cie) a tak­mer každá súčias­tka je vyro­bená z vstre­ko­va­ného plastu (čo je tak­mer zadarmo, ak sa robí vo veľ­kom objeme). 

Vždy, keď sa pozriem do vnútra týchto slú­cha­diel natra­fím na nové rie­še­nia, ktoré ma prek­va­pia. Tu je niečo, čo som zis­til:

Pou­ži­tie kovo­vých kom­po­nen­tov na zväč­še­nie hmot­nosti

Jedi­nou mož­nos­ťou ako docie­liť väč­šiu hmot­nosť je jed­no­du­cho vyro­biť nie­ktoré kom­po­nenty z kovu. U týchto slú­cha­diel však až 30% hmot­nosti pochá­dza zo šty­roch malých kovo­vých častí, kto­rých jediný účel je zvý­šiť hmot­nosť, nič viac.

Dve väč­šie časti sú odliate zo zinku. V porov­naní so vstre­ko­va­ným tvár­ne­ním je to drahší spô­sob a potrebné nástroje stoja viac pri­čom nevy­dr­žia tak dlho.

Bri­lant­ným rie­še­ním je fakt, že tieto dve súčias­tky nie sú zrkad­lo­vým obra­zom, sú úplne totožné. To zna­mená, že na ich výrobu stačí jedna ver­zia potreb­ných nástro­jov, nie dve čo samoz­rejme šetrí náklady. Tak isto to uľah­čuje pos­kla­da­nie slú­cha­diel pre­tože je tam menej uni­kát­nych častí.

Kom­plexný dizajn odlie­va­cej formy držiaka slú­cha­diel

Táto časť je prav­de­po­dobne cenovo naj­ná­roč­nej­šia v rámci celých slú­cha­diel, pre­tože si vyža­duje via­cero vačiek na jej vybra­tie z formy. Vačky umož­ňujú čas­tiam formy pohy­bo­vať sa kolmo k delia­cej čiare odlie­va­nia. Tieto samos­tatné časti sa musia spo­jiť doko­nale, inak by nebol zaru­čený správny výsle­dok. Je ľahké vidieť, kto­rým sme­rom sa tieto polo­vice museli posú­vať (na obrázku sú ozna­čené miesta krúž­kami, šípky uka­zujú miesto vstre­ko­va­nia)

Mini­málne využi­tie skru­tiek

Skrutky sú síce lacné, ale ich mon­táž je prácna a preto je tak­mer každá časť slú­cha­diel spo­jená neja­kým kli­pom alebo lepid­lom.

Takže, zlep­šujú vôbec Beats by Dre basy? Na základe rozo­bra­tia pro­duktu sa to nedá defi­ni­tívne pove­dať, ale gene­rické časti ma skôr vedú k tomu, že je to neprav­de­po­dobné. Bol som dojatý, avšak len z nie­koľ­kých málo častí.…

Vôbec nie je ľahké ísť spätne po kro­koch inži­nie­rov a odha­do­vať jed­not­livé súčias­tky, ale v naj­lep­šom mie­není uvá­dzam kate­go­rické roz­de­le­nie. Ide o plas­tové, kovové a elek­tro­nické časti.

Podľa môjho odhadu je výrobná cena súčias­tok bez práce a logis­tiky $ 16,89 – a aj napriek tomu sú Beats schopné pre­dá­vať sa za $199 +. Toto je sila značky. Dr. Dre a Jimmy Iovine využili svoj pro­fe­si­onálny backg­round a ele­gantný dizajn na vytvo­re­nie pozo­ru­hod­nej značky, ktorá sa stala zákla­dom hudob­nej pop kul­túry.

Je jasné, že exis­tuje nespo­četné množ­stvo pro­duk­tov, kto­rých výrobná cena sa s tou pre­daj­nou nestretne ani z ďaleka, no je to o umení kaž­dej značky, využiť svoj poten­ciál a o uvá­žení kaž­dého jed­not­livca, či je ochotný utra­tiť oči­vidne pré­mi­ovú cenu.

Zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)