Ako sa robia slú­chad­lá Beats by Dre?

Avery Louie / Ľudovít Nastišin / 23. júna 2015 / Tech a inovácie

Je tak­mer nemož­né ces­to­vať vla­kom, letieť v lie­tad­le či len tak krá­čať uli­cou bez toho, aby sme nie­kde zba­da­li iko­nic­ké “b“ logo. Beats sú naozaj efek­tív­ne v pro­pa­go­va­ní svo­jich slú­cha­diel a momen­tál­ne sa tešia sta­toč­ne veľ­ké­mu pries­to­ru na trhu. Ale sú s cenou $199 nie­čím viac, ako len pas­tvou pre oči?

Od pro­duk­tu, kto­rý sa vyrá­ba v počte mili­ó­noch kusov sa oča­ká­va mno­ho opti­ma­li­zá­cií: väč­ši­nou pou­ží­va­jú lepid­lo a cvo­ky namies­to skru­tiek (čo si vyža­du­je veľ­ké množ­stvo ľud­skej mani­pu­lá­cie) a tak­mer kaž­dá súčias­t­ka je vyro­be­ná z vstre­ko­va­né­ho plas­tu (čo je tak­mer zadar­mo, ak sa robí vo veľ­kom obje­me). 

Vždy, keď sa pozriem do vnút­ra tých­to slú­cha­diel natra­fím na nové rie­še­nia, kto­ré ma prek­va­pia. Tu je nie­čo, čo som zis­til:

Pou­ži­tie kovo­vých kom­po­nen­tov na zväč­še­nie hmot­nos­ti

Jedi­nou mož­nos­ťou ako docie­liť väč­šiu hmot­nosť je jed­no­du­cho vyro­biť nie­kto­ré kom­po­nen­ty z kovu. U tých­to slú­cha­diel však až 30% hmot­nos­ti pochá­dza zo šty­roch malých kovo­vých čas­tí, kto­rých jedi­ný účel je zvý­šiť hmot­nosť, nič viac.

Dve väč­šie čas­ti sú odlia­te zo zin­ku. V porov­na­ní so vstre­ko­va­ným tvár­ne­ním je to drah­ší spô­sob a potreb­né nástro­je sto­ja viac pri­čom nevy­dr­žia tak dlho.

Bri­lant­ným rie­še­ním je fakt, že tie­to dve súčias­t­ky nie sú zrkad­lo­vým obra­zom, sú úpl­ne totož­né. To zna­me­ná, že na ich výro­bu sta­čí jed­na ver­zia potreb­ných nástro­jov, nie dve čo samoz­rej­me šet­rí nákla­dy. Tak isto to uľah­ču­je pos­kla­da­nie slú­cha­diel pre­to­že je tam menej uni­kát­nych čas­tí.

Kom­plex­ný dizajn odlie­va­cej for­my držia­ka slú­cha­diel

Táto časť je prav­de­po­dob­ne ceno­vo naj­ná­roč­nej­šia v rám­ci celých slú­cha­diel, pre­to­že si vyža­du­je via­ce­ro vačiek na jej vybra­tie z for­my. Vač­ky umož­ňu­jú čas­tiam for­my pohy­bo­vať sa kol­mo k delia­cej čia­re odlie­va­nia. Tie­to samos­tat­né čas­ti sa musia spo­jiť doko­na­le, inak by nebol zaru­če­ný správ­ny výsle­dok. Je ľah­ké vidieť, kto­rým sme­rom sa tie­to polo­vi­ce muse­li posú­vať (na obráz­ku sú ozna­če­né mies­ta krúž­ka­mi, šíp­ky uka­zu­jú mies­to vstre­ko­va­nia)

Mini­mál­ne využi­tie skru­tiek

Skrut­ky sú síce lac­né, ale ich mon­táž je prác­na a pre­to je tak­mer kaž­dá časť slú­cha­diel spo­je­ná neja­kým kli­pom ale­bo lepid­lom.

Tak­že, zlep­šu­jú vôbec Beats by Dre basy? Na zákla­de rozo­bra­tia pro­duk­tu sa to nedá defi­ni­tív­ne pove­dať, ale gene­ric­ké čas­ti ma skôr vedú k tomu, že je to neprav­de­po­dob­né. Bol som doja­tý, avšak len z nie­koľ­kých málo čas­tí.…

Vôbec nie je ľah­ké ísť spät­ne po kro­koch inži­nie­rov a odha­do­vať jed­not­li­vé súčias­t­ky, ale v naj­lep­šom mie­ne­ní uvá­dzam kate­go­ric­ké roz­de­le­nie. Ide o plas­to­vé, kovo­vé a elek­tro­nic­ké čas­ti.

Pod­ľa môj­ho odha­du je výrob­ná cena súčias­tok bez prá­ce a logis­ti­ky $ 16,89 – a aj napriek tomu sú Beats schop­né pre­dá­vať sa za $199 +. Toto je sila znač­ky. Dr. Dre a Jim­my Iovi­ne využi­li svoj pro­fe­si­onál­ny backg­round a ele­gant­ný dizajn na vytvo­re­nie pozo­ru­hod­nej znač­ky, kto­rá sa sta­la zákla­dom hudob­nej pop kul­tú­ry.

Je jas­né, že exis­tu­je nespo­čet­né množ­stvo pro­duk­tov, kto­rých výrob­ná cena sa s tou pre­daj­nou nestret­ne ani z ďale­ka, no je to o ume­ní kaž­dej znač­ky, využiť svoj poten­ciál a o uvá­že­ní kaž­dé­ho jed­not­liv­ca, či je ochot­ný utra­tiť oči­vid­ne pré­mi­ovú cenu.

Zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)