Ako som bol star­tu­pista

Peter Dendis / 19. november 2014 / Tools a produktivita

Stal som sa star­tu­pis­tom skôr ako som vedel, čo to slovo zna­mená. Už od malička ma lákali tech­no­ló­gie, počí­tače a hlavne mar­ke­ting. Môj prvý tech­no­lo­gický Star­tup som začal vymýš­ľať v škôlke. So spo­lu­žia­kom sme deba­to­vali celé hodiny o tom ako by sa dal chy­tiť blesk. Tým by sme pomohli ľud­stvu a ška­redo zaro­bili. Nepo­da­rilo sa nám to však posu­núť ďalej z idea stage.

Druhý, už rýdzo iner­ne­tový Star­tup, mi napa­dol keď som mal asi 10 a v tele­víz­nych sprá­vach roz­prá­vali o úžas­nej novinke. Prvý krát som počul o inter­nete. Celú noc som nemo­hol zaspať, lebo mi napa­dol skvelý nápad. Pár rokov sa budem učiť prog­ra­mo­vať a naprog­ra­mu­jem vírus do počí­tača. Naka­zím celú sieť a od kaž­dého si potom vypý­tam jeden dolár za anti­ví­rus.

Bohu­žiaľ” ani tento skvelý inter­ne­tový biz­nis som nedo­tia­hol ďalej ako k pre­mýš­ľa­niu. Zostala mi však od vtedy sym­pa­tia ku sieti a biz­nis mode­lom, ktoré zaro­bia málo peňazí na veľa ľuďoch. Odvtedy som mal ešte zopár Star­tup ideí. Mož­nosti mi však dovo­ľo­vali maxi­málne kšef­to­vať s tele­fónmi a autami.

Zlo­mový bol pre mňa “skvelý” e-com­merce nápad asi pred 9 rokmi. Chcel som vytvo­riť online nákupnú galé­riu, kde by ľudia cho­dili naku­po­vať u rôz­nych esho­pov v mojom roz­hraní. Nápad mal veľa múch (bola to blbosť), ale vďaka nemu som sa naučil ako tvo­riť a spra­vo­vať Google AdWords.

Bol som v tej dobe obchod­ník, ktorý pre­dá­val rádi­ovú reklamu. Bolo cel­kom logické, že som začal pre­dá­vať vlastné služby. Tak som sa dostal pro­fe­si­onálne k online mar­ke­tingu a zalo­žil som Taran­tulu.

Vedel som, že robe­nie slu­žieb je v pod­state len hodi­nov­kár­čina. Sku­točný biz­nis je vytvo­riť niečo, čo ma pre ľudí prí­nos a potom to pre­dať (pre­na­jať) tisíce krát. Ide­álne, keby sa to dis­tri­bu­ovalo elek­tro­nicky. Rov­naký model ako keď som mal 10 mi mátal hlavu aj vtedy.

Vždy som ink­li­no­val k novin­kám. Sna­žili sme sa v Taran­tule mať vždy naj­nov­šie veci. Jedny z prvých sme robili reklamu na Face­bo­oku, uro­bili sme na ňom appku, začali sme pou­ží­vať Google api a podobne. Nikdy však nebola táto firma mojou pri­ori­tou.

Stále som vymýš­ľal, čo by sa dalo robiť. Nejake apky, webový pro­jekt, zis­ťo­val som, roz­mýš­ľal. Pri­šiel prvý zásad­nejší pro­jekt, kto­rému som veno­val viac času. Bolo to vytvo­re­nie cro­wd­fun­din­go­vej plat­formy na výrobu via­ce­rými ľudmi vlast­ne­nej pokro­vej online herne.

Blbosť, ktorá nemá nič spo­ločné s hod­no­tami, ktoré by som tu chcel zane­chať. Naučil som sa však veľmi veľa. Rie­šil som celé dni kolek­tívne inves­to­va­nie, licen­cie, zakla­da­nie firiem v zahra­ničí, celý Pro­ject mana­ge­ment a hlavne kopu práv­nic­kých vecí, ktoré ma vôbec neba­via. Pro­jekt sme kvôli rýchlo menia­cej sa legis­la­tíve za skoro 2 roky zaho­dili.

Nie­kedy v tej dobe prišlo na Slo­ven­sko ono momen­tálne veľmi popu­lárne slo­víčko Star­tup.

Po neús­pe­chu s pokrom som cítil, že potre­bu­jem určitú sta­bi­litu. Veľa som sa veno­val veciam, ktoré mali zaro­biť peniaze “až raz”. To nemusí byť vždy naj­lep­šie. Začali sme robiť externý mar­ke­ting, pre jeden eShop. Bolo to hod­no­tené na pro­ví­zie z výkonu. Kto to už skú­šal vie, že tento model ma veľa úskalí. Po pol­roku veľmi tvr­dej práce sme spo­lu­prácu skon­čili.

Zdr­vený z ďal­šieho neús­pe­chu som roz­mýš­ľaľ čo ďalej. Vyhod­no­co­val som naše zdroje. Bavil som sa o tom celom so švag­rom. Ten pre nás navrhol povo­dńe Google Api. Cez neho sme mana­žo­vali reklamné kam­pane našim kli­en­tom. On mal práve v tom istom čase viac času a chuť na nie­čom pra­co­vať.

Po dis­ku­sii s kole­gami vzni­kol nápad, aby sme z nášho rie­še­nia uro­bili webovú službu. Bola zima. Hovo­rili sme si, že to do leta musíme určite dať. 3 – 4 mesiace a je to v pohode vonku. Veď to je “len” webový cover na už funkčné hotové rie­še­nie. Trvalo to rok.

Medzi­tým sa k pro­jektu pri­dali další ľudia a dostal svoje meno. Kedže to “bude hotové za 3 mesiace”, tak sme nepot­re­bo­vali inves­tora. Cez zápal práce som aj zabu­dol na sta­bi­litu, ktorú som hľa­dal. Týmto zlým časo­vým odha­dom sa pro­jekt dosť pre­dra­žil. Zohnali sme si zoznam všet­kých agen­túr na svete, ktoré spra­vujú Google kam­pane. Začali sme ich oslo­vo­vať. Dokonca sme vytvo­rili tele­fo­nické odde­le­nie. B2B predsa potre­buje sup­port a naj­lep­šie im pre­dáme, keď ich oslo­víme priamo. Na východe Slo­ven­ska sa dali zamest­nať ľudia oveľa lac­nej­šie ako na západe. Mal som tam par­tnera, ktorý mi s tým vedel pomôct.

Nechal som sa tým celým str­hnúť a zamest­nali sme ich rovno 6. Star­tup však nie je bežná firma. Robíte niečo, čo ešte nikto iný nerobí, alebo to robíte inak, a preto sa zákaz­níci môžu cho­vať inak ako oča­ká­vate. Naši sa cho­vali. Ich nákupný pro­ces bol iný, ich oča­ká­va­nia boli iné a aj cena, ktorú boli ochotný dať bola iná.

Zamest­nať 6 ľudí do pro­jektu v tejto fáze bola jedna z naj­väč­ších blbostí, akú som za celú dobu pod­ni­ka­nia uro­bil. Nie­kedy v období, keď sme ich zamest­nali, som začal hľa­dať inves­tora, pre­tože som to už vôbec nez­vlá­dal.

Ďal­šou fatál­nou chy­bou bol spô­sob a čas zhá­ňa­nia inves­tora. Pro­jekt a jeho pre­zen­tá­cia bola v nie inves­tor­sky atrak­tív­nom stave. Čas, kedy sme ho začali zhá­ňať, bolo už pár mesia­cov po tom ako sme ho naozaj potre­bo­vali. Z toho vyply­nulo, že sme sa dali dohro­mady s člo­ve­kom, s kto­rým sme to nepre­be­rali dlh­šie a za hor­ších pod­mie­nok.

V tej dobe som bol pod extrém­nym tla­kom. Všetky moje schop­nosti boli značne defor­mo­vané.

Začali sme od základu meniť náš pro­dukt. Zame­rali sme sa na kon­co­vého uží­va­teľa. Chceli sme oslo­viť eShopy, kto­rých je na svete viac ako 2 mili­óny a zjed­no­du­šiť pou­ži­tie služby priamo pre nich. Začali sme do pro­duktu zapra­co­vá­vať umelú inte­li­gen­ciu. Jej prvé výsledky z tes­to­va­nia boli ohro­mu­júce.

Počas celej tejto tvr­dej práce na pro­dukte som mal prob­lémy s inves­to­rom. Nako­niec nám za 5 mesia­cov, počas kto­rých mal vypla­tiť plnú výšku inves­tí­cie, nedal ani 20% zo sumy.

Poda­rilo sa mi zís­kať iných ľudí, ktorí boli ochotní vstú­piť do firmy aj za týchto pod­mie­nok. Dohodli sme sa, že starý inves­tor odstúpi a nový vstú­pia miesto neho. Bola to ťažká situ­ácia. Nová ver­zia pro­duktu bola tesne na spad­nu­tie.

Nový inves­tor plnil svoje finančné záväzky na 100%. Mali sme peniaze, pro­dukt skoro vonku. Dosť sta­rostí mi odpadlo, začal som sa viac foku­so­vať na potrebné zále­ži­tosti. Nové spus­te­nie s peniazmi išlo super. Ako to pri star­tu­poch býva, zis­tili sme, že user neve­del ešte stále náš nástroj pou­ží­vať.

Začali sme ho znova pre­rá­bať. Zis­tili sme, že ak si ľudia nasta­via celú reklamnú kam­paň sami, trvá im to veľmi dlho. K tomu tá kam­paň nie je stále taká kva­litná, ako by sme ju uro­bili my a via­cej s ním musíme komu­ni­ko­vať. Roz­hodli sme sa teda, že mu prvotné nasta­ve­nie kam­pane uro­bíme my.

Nachys­tať túto ver­ziu už bolo jed­no­du­ché, čo sa samot­ného pro­duktu týka. Väč­šia výzva to bola s vnú­tor­nými pro­cesmi vo firme. Spus­tili sme mnohé reklamné kanály a mys­lím, že sa nám poda­rila naj­ťaž­šia vec v celom Star­tup biz­nise. Našli sme patern na akvi­zí­ciu zákaz­níka. Zaro­bili sme prvých pár drob­ných po skoro 2 a pol roka práce.

V tom naj­lep­šom momente celého pro­jektu som “bol odídený” ako sa ľudovo vraví.

Dnes už star­tu­pista nie som.

Toto obdo­bie bola naj­ťaž­šie v mojom živote. Rov­nako však najo­bo­ha­cu­jú­cej­šie. Som strašne rád, že som si tým pre­šiel. Čo naj­dô­le­ži­tej­šie som sa naučil ako Star­tu­pista ? Taran­tula je pre mňa dnes pri­ori­tou. Cítim, že potre­bu­jem určite záze­mie. Rad­šej budem mať v pro­jekte 5% a skvelý tím ako 95% a zlých ľudí. Budem sa veno­vať viac tomu, čo viem a čo mi ide.

Budem sa sna­žiť mať väčší nad­hľad a nebyť wor­ko­ho­li­kom.

Pro­jekty pri­chá­dzajú a odchá­dzajú. Čas, ktorý máme je len jeden. Ako vraví jeden moj pria­teľ s poko­jom v hlase: “Ešte sa niečo nové rok-dva naučím, a potom zalo­žím do 40tky aspoň dve ďal­šie úspešné firmy.” Vtip je v tom, že má 35 rokov. Jeho prí­stup mi vlieva pokoj do žíl.

A hlavne LEAN!!!

PS: Chcel by som strašne moc poďa­ko­vať všet­kým, ktorí so mnou star­tu­po­vali.

Zdroj: dendis.eu, itexperience.sk

Pridať komentár (0)